Grammalecte  Artifact [4704433c55]

Artifact 4704433c55190da0a6b59361e3a02991115b41fb220488c6a7ad352cd7071b6a:


# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# AFFIXES DU DICTIONNAIRE ORTHOGRAPHIQUE FRANÇAIS “CLASSIQUE” v7.4
# par Olivier R. -- licence MPL 2.0
# Pour améliorer le dictionnaire, allez sur https://grammalecte.net/SET UTF-8

WORDCHARS -’'1234567890.


TRY esntiarulodcpmévqfgbhàxèjyêMILzACçôîPâùJFSûBVœRDGNETHXkïOwKWYUëQÉZŒüãÎáöóÈíæÅñäśńÿ


MAP 25
MAP aàâäAÀÂÄ
MAP eéèêëEÉÈÊË
MAP iîïyIÎÏY
MAP oôöOÔÖ
MAP uùûüUÙÛÜ
MAP cçCÇ
MAP bB
MAP dD
MAP fF
MAP gG
MAP hH
MAP jJ
MAP kK
MAP lL
MAP mM
MAP nN
MAP pP
MAP qQ
MAP rR
MAP sS
MAP tT
MAP vV
MAP wW
MAP xX
MAP zZ

REP 110
REP a â
REP â a
REP e é
REP é e
REP e ê
REP ê e
REP e è
REP è e
REP i î
REP î i
REP o ô
REP ô o
REP u û
REP û u
REP A Â
REP Â A
REP E É
REP É E
REP E Ê
REP Ê E
REP E È
REP È E
REP I Î
REP Î I
REP O Ô
REP Ô O
REP U Û
REP Û U
REP ^Ca$ Ça
REP ^l l'
REP ^d d'
REP ^n n'
REP ^s s'
REP ^j j'
REP ^m m'
REP ^t t'
REP ^c c'
REP f ph
REP ph f
REP c qu
REP qu c
REP k qu
REP qu k
REP x ct
REP ct x
REP bb b
REP b bb
REP cc c
REP c cc
REP ff f
REP f ff
REP ll l
REP l ll
REP mm m
REP m mm
REP nn n
REP n nn
REP pp p
REP p pp
REP rr r
REP r rr
REP ss s
REP s ss
REP ss c
REP c ss
REP ss ç
REP ç ss
REP tt t
REP t tt
REP œ oe
REP oe œ
REP æ ae
REP ae æ
REP ai é
REP é ai
REP ai è
REP è ai
REP ai ê
REP ê ai
REP ei é
REP é ei
REP ei è
REP è ei
REP ei ê
REP ê ei
REP o au
REP au o
REP o eau
REP eau o
REP ett èt
REP èt ett
REP ell èl
REP èl ell
REP t th
REP th t
REP ième$ e
REP ème$ e
REP è$ e
REP mn$ min
REP ogue$ ogiste
REP ogiste$ ogue
REP disez$ dites
REP fesez$ faites
REP faisez$ faites
REP puit puits
REP sanctionnable punissable
REP questionnable discutable
REP antitartre détartrant
REP email courriel
REP construirent construisirent
KEY azertyuiop|qsdfghjklmù|wxcvbn|aéz|yèu|iço|oàp|aqz|zse|edr|rft|tgy|yhu|uji|iko|olpm|qws|sxd|dcf|fvg|gbh|hnj

ICONV 42
ICONV ’ '
ICONV ʼ '
ICONV ffi ffi
ICONV ffl ffl
ICONV ff ff
ICONV ſt ft
ICONV fi fi
ICONV fl fl
ICONV st st
ICONV ſ s
ICONV à à
ICONV â â
ICONV ä ä
ICONV é é
ICONV è è
ICONV ê ê
ICONV ë ë
ICONV î î
ICONV ï ï
ICONV ô ô
ICONV ö ö
ICONV ù ù
ICONV û û
ICONV ü ü
ICONV ÿ ÿ
ICONV ç ç
ICONV À À
ICONV Â Â
ICONV Ä Ä
ICONV É É
ICONV È È
ICONV Ê Ê
ICONV Ë Ë
ICONV Î Î
ICONV Ï Ï
ICONV Ô Ô
ICONV Ö Ö
ICONV Ù Ù
ICONV Û Û
ICONV Ü Ü
ICONV Ÿ Ÿ
ICONV Ç Ç

OCONV 1
OCONV ' ’FLAG long

FULLSTRIP

NEEDAFFIX ()

FORBIDDENWORD {}

CIRCUMFIX **

KEEPCASE ||

NOSUGGEST --BREAK 7
BREAK -
BREAK .
BREAK ·
BREAK ^‘
BREAK ^'
BREAK '$
BREAK ’$


PFX L' Y 34
PFX L' 0 l' .
PFX L' a l'A a
PFX L' à l'À à
PFX L' â l'Â â
PFX L' e l'E e
PFX L' é l'É é
PFX L' è l'È è
PFX L' ê l'Ê ê
PFX L' i l'I i
PFX L' î l'Î î
PFX L' o l'O o
PFX L' ô l'Ô ô
PFX L' u l'U u
PFX L' y l'Y y
PFX L' h l'H h
PFX L' œ l'Œ œ
PFX L' æ l'Æ æ
PFX L' 0 L' .
PFX L' a L'A a
PFX L' à L'À à
PFX L' â L'Â â
PFX L' e L'E e
PFX L' é L'É é
PFX L' è L'È è
PFX L' ê L'Ê ê
PFX L' i L'I i
PFX L' î L'Î î
PFX L' o L'O o
PFX L' ô L'Ô ô
PFX L' u L'U u
PFX L' y L'Y y
PFX L' h L'H h
PFX L' œ L'Œ œ
PFX L' æ L'Æ æ

PFX D' Y 34
PFX D' 0 d' .
PFX D' a d'A a
PFX D' à d'À à
PFX D' â d'Â â
PFX D' e d'E e
PFX D' é d'É é
PFX D' è d'È è
PFX D' ê d'Ê ê
PFX D' i d'I i
PFX D' î d'Î î
PFX D' o d'O o
PFX D' ô d'Ô ô
PFX D' u d'U u
PFX D' y d'Y y
PFX D' h d'H h
PFX D' œ d'Œ œ
PFX D' æ d'Æ æ
PFX D' 0 D' .
PFX D' a D'A a
PFX D' à D'À à
PFX D' â D'Â â
PFX D' e D'E e
PFX D' é D'É é
PFX D' è D'È è
PFX D' ê D'Ê ê
PFX D' i D'I i
PFX D' î D'Î î
PFX D' o D'O o
PFX D' ô D'Ô ô
PFX D' u D'U u
PFX D' y D'Y y
PFX D' h D'H h
PFX D' œ D'Œ œ
PFX D' æ D'Æ æ

PFX Q' Y 34
PFX Q' 0 qu' .
PFX Q' a qu'A a
PFX Q' à qu'À à
PFX Q' â qu'Â â
PFX Q' e qu'E e
PFX Q' é qu'É é
PFX Q' è qu'È è
PFX Q' ê qu'Ê ê
PFX Q' i qu'I i
PFX Q' î qu'Î î
PFX Q' o qu'O o
PFX Q' ô qu'Ô ô
PFX Q' u qu'U u
PFX Q' y qu'Y y
PFX Q' h qu'H h
PFX Q' œ qu'Œ œ
PFX Q' æ qu'Æ æ
PFX Q' 0 Qu' .
PFX Q' a Qu'A a
PFX Q' à Qu'À à
PFX Q' â Qu'Â â
PFX Q' e Qu'E e
PFX Q' é Qu'É é
PFX Q' è Qu'È è
PFX Q' ê Qu'Ê ê
PFX Q' i Qu'I i
PFX Q' î Qu'Î î
PFX Q' o Qu'O o
PFX Q' ô Qu'Ô ô
PFX Q' u Qu'U u
PFX Q' y Qu'Y y
PFX Q' h Qu'H h
PFX Q' œ Qu'Œ œ
PFX Q' æ Qu'Æ æ

PFX Q* Y 6
PFX Q* 0 quoiqu' .
PFX Q* 0 puisqu' .
PFX Q* 0 lorsqu' .
PFX Q* 0 Quoiqu' .
PFX Q* 0 Puisqu' .
PFX Q* 0 Lorsqu' .

PFX Qj Y 1
PFX Qj 0 jusqu' .

PFX Si Y 1
PFX Si 0 s' i[le]

SFX S. Y 2
SFX S. 0 0/L'D'Q' [^sxz]
SFX S. 0 s/D'Q' [^sxz]

SFX S= Y 1
SFX S= 0 s/L'D'Q' [^sxz]

SFX X. Y 4
SFX X. 0 0/L'D'Q' [ul]
SFX X. 0 x/D'Q' [aeoœ]u
SFX X. l ux/D'Q' al
SFX X. il ux/D'Q' ail

SFX A. Y 11
SFX A. 0 0/L'D'Q' [^sxz]
SFX A. 0 0/L'D'Q' [sxz]
SFX A. 0 s/D'Q' [^sxz]
SFX A. an en/D'Q' an
SFX A. f ves/D'Q' f
SFX A. h hes/D'Q' h
SFX A. s ses/D'Q' s
SFX A. x xes/D'Q' x
SFX A. y ies/D'Q' y
SFX A. zz zzes/D'Q' zz
SFX A. z zzes/D'Q' [^z]z

SFX I. Y 9
SFX I. 0 0/L'D'Q' [^sxz]
SFX I. 0 0/L'D'Q' [sxz]
SFX I. 0 s/D'Q' [^sxz]
SFX I. a e/D'Q' a
SFX I. e i/D'Q' e
SFX I. en ina/D'Q' en
SFX I. o i/D'Q' o
SFX I. um a/D'Q' um
SFX I. us i/D'Q' us

SFX F. Y 33
SFX F. 0 0/L'D'Q' [^sxz]
SFX F. 0 s/D'Q' [^sxz]
SFX F. 0 0/L'D'Q' [sxz]
SFX F. 0 e/L'D'Q' [éiïudhlsz]
SFX F. 0 es/D'Q' [éiïudhlsz]
SFX F. 0 e/L'D'Q' [^e][knmrt]
SFX F. 0 es/D'Q' [^e][knmrt]
SFX F. ec èche/L'D'Q' sec
SFX F. ec èches/D'Q' sec
SFX F. ef ève/L'D'Q' ef
SFX F. ef èves/D'Q' ef
SFX F. ète étesse/L'D'Q' ète
SFX F. ète étesses/D'Q' ète
SFX F. f ve/L'D'Q' [iïu]f
SFX F. f ves/D'Q' [iïu]f
SFX F. 0 e/L'D'Q' of
SFX F. 0 es/D'Q' of
SFX F. ek èke/L'D'Q' ek
SFX F. ek èkes/D'Q' ek
SFX F. en ène/L'D'Q' en
SFX F. en ènes/D'Q' en
SFX F. er ère/L'D'Q' er
SFX F. er ères/D'Q' er
SFX F. et ète/L'D'Q' et
SFX F. et ètes/D'Q' et
SFX F. c que/L'D'Q' [iru]c
SFX F. c ques/D'Q' [iru]c
SFX F. 0 que/L'D'Q' grec
SFX F. 0 ques/D'Q' grec
SFX F. 0 he/L'D'Q' blanc
SFX F. 0 hes/D'Q' blanc
SFX F. 0 ue/L'D'Q' long
SFX F. 0 ues/D'Q' long

SFX Fs Y 4
SFX Fs 0 0/L'D'Q' eur
SFX Fs 0 s/D'Q' eur
SFX Fs r se/L'D'Q' eur
SFX Fs r ses/D'Q' eur

SFX Fc Y 4
SFX Fc 0 0/L'D'Q' [td]eur
SFX Fc 0 s/D'Q' [td]eur
SFX Fc eur rice/L'D'Q' [td]eur
SFX Fc eur rices/D'Q' [td]eur

SFX Fe Y 4
SFX Fe 0 0/L'D'Q' eur
SFX Fe 0 s/D'Q' eur
SFX Fe eur eresse/L'D'Q' eur
SFX Fe eur eresses/D'Q' eur

SFX Gs Y 2
SFX Gs r se/L'D'Q' eur
SFX Gs r ses/D'Q' eur

SFX Gc Y 2
SFX Gc eur rice/L'D'Q' [td]eur
SFX Gc eur rices/D'Q' [td]eur

SFX Ge Y 2
SFX Ge eur eresse/L'D'Q' eur
SFX Ge eur eresses/D'Q' eur

SFX Go Y 2
SFX Go eur oresse/L'D'Q' teur
SFX Go eur oresses/D'Q' teur

SFX F+ Y 19
SFX F+ 0 0/L'D'Q' [^sxz]
SFX F+ 0 s/D'Q' [^sxz]
SFX F+ 0 0/L'D'Q' [sxz]
SFX F+ 0 sse/L'D'Q' e
SFX F+ 0 sses/D'Q' e
SFX F+ 0 fe/L'D'Q' f
SFX F+ 0 fes/D'Q' f
SFX F+ 0 le/L'D'Q' l
SFX F+ 0 les/D'Q' l
SFX F+ 0 ne/L'D'Q' n
SFX F+ 0 nes/D'Q' n
SFX F+ 0 se/L'D'Q' s
SFX F+ 0 ses/D'Q' s
SFX F+ 0 te/L'D'Q' t
SFX F+ 0 tes/D'Q' t
SFX F+ u l/L'D'Q' [mf]ou
SFX F+ u ls/D'Q' [mf]ou
SFX F+ u lle/L'D'Q' [mf]ou
SFX F+ u lles/D'Q' [mf]ou

SFX Fx Y 21
SFX Fx 0 0/L'D'Q' foufou
SFX Fx 0 s/D'Q' foufou
SFX Fx ufou folle/L'D'Q' foufou
SFX Fx ufou folles/D'Q' foufou
SFX Fx 0 0/L'D'Q' frais
SFX Fx is îche/L'D'Q' frais
SFX Fx is îches/D'Q' frais
SFX Fx 0 0/L'D'Q' pignouf
SFX Fx 0 s/D'Q' pignouf
SFX Fx 0 e/L'D'Q' pignouf
SFX Fx 0 es/D'Q' pignouf
SFX Fx 0 0/L'D'Q' in
SFX Fx 0 s/D'Q' in
SFX Fx in igne/L'D'Q' in
SFX Fx in ignes/D'Q' in
SFX Fx 0 e/L'D'Q' malin
SFX Fx 0 es/D'Q' malin
SFX Fx 0 0/L'D'Q' gu
SFX Fx 0 s/D'Q' gu
SFX Fx 0 ë/L'D'Q' gu
SFX Fx 0 ës/D'Q' gu

SFX W. Y 10
SFX W. 0 0/L'D'Q' [lu]
SFX W. l ux/D'Q' al
SFX W. l le/L'D'Q' al
SFX W. l les/D'Q' al
SFX W. 0 x/D'Q' eau
SFX W. au lle/L'D'Q' eau
SFX W. au lles/D'Q' eau
SFX W. 0 0/L'D'Q' ux
SFX W. x se/L'D'Q' ux
SFX W. x ses/D'Q' ux

SFX Wx Y 16
SFX Wx 0 0/L'D'Q' ux
SFX Wx x sse/L'D'Q' faux
SFX Wx x sses/D'Q' faux
SFX Wx x ce/L'D'Q' doux
SFX Wx x ces/D'Q' doux
SFX Wx x sse/L'D'Q' roux
SFX Wx x sses/D'Q' roux
SFX Wx eux eil/L'D'Q' vieux
SFX Wx eux eille/L'D'Q' vieux
SFX Wx eux eilles/D'Q' vieux
SFX Wx 0 0/L'D'Q' eau
SFX Wx 0 x/D'Q' eau
SFX Wx au l/L'D'Q' eau
SFX Wx au ls/D'Q' eau
SFX Wx au lle/L'D'Q' eau
SFX Wx au lles/D'Q' eau

PFX Um Y 29
PFX Um 0 0/S. .
PFX Um 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ]
PFX Um 0 d'/S. [aàâeèéêiîoôuyœæ]
PFX Um 0 yotta/S. .
PFX Um 0 zetta/S. .
PFX Um 0 exa/S. .
PFX Um 0 l'exa .
PFX Um 0 d'exa/S. .
PFX Um 0 peta/S. .
PFX Um 0 téra/S. .
PFX Um 0 giga/S. .
PFX Um 0 méga/S. .
PFX Um 0 kilo/S. .
PFX Um 0 hecto/S. .
PFX Um 0 l'hecto .
PFX Um 0 d'hecto/S. .
PFX Um 0 déca/S. .
PFX Um 0 déci/S. .
PFX Um 0 centi/S. .
PFX Um 0 milli/S. .
PFX Um 0 micro/S. .
PFX Um 0 nano/S. .
PFX Um 0 pico/S. .
PFX Um 0 femto/S. .
PFX Um 0 atto/S. .
PFX Um 0 l'atto .
PFX Um 0 d'atto/S. .
PFX Um 0 zepto/S. .
PFX Um 0 yocto/S. .

PFX Ui Y 28
PFX Ui 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ]
PFX Ui 0 d' [aàâeèéêiîoôuyœæ]
PFX Ui 0 yotta .
PFX Ui 0 zetta .
PFX Ui 0 exa .
PFX Ui 0 l'exa .
PFX Ui 0 d'exa .
PFX Ui 0 peta .
PFX Ui 0 téra .
PFX Ui 0 giga .
PFX Ui 0 méga .
PFX Ui 0 kilo .
PFX Ui 0 hecto .
PFX Ui 0 l'hecto .
PFX Ui 0 d'hecto .
PFX Ui 0 déca .
PFX Ui 0 déci .
PFX Ui 0 centi .
PFX Ui 0 milli .
PFX Ui 0 micro .
PFX Ui 0 nano .
PFX Ui 0 pico .
PFX Ui 0 femto .
PFX Ui 0 atto .
PFX Ui 0 l'atto .
PFX Ui 0 d'atto .
PFX Ui 0 zepto .
PFX Ui 0 yocto .

PFX U. N 20
PFX U. 0 Y .
PFX U. 0 Z .
PFX U. 0 E .
PFX U. 0 P .
PFX U. 0 T .
PFX U. 0 G .
PFX U. 0 M .
PFX U. 0 k .
PFX U. 0 h .
PFX U. 0 da .
PFX U. 0 d .
PFX U. 0 c .
PFX U. 0 m .
PFX U. 0 µ .
PFX U. 0 n .
PFX U. 0 p .
PFX U. 0 f .
PFX U. 0 a .
PFX U. 0 z .
PFX U. 0 y .

PFX n' Y 1
PFX n' 0 n' .

PFX q' Y 1
PFX q' 0 qu' .

PFX d' Y 1
PFX d' 0 d' .

PFX j' Y 1
PFX j' 0 j' .

PFX c' Y 2
PFX c' 0 c' .
PFX c' 0 ç' .

PFX l' Y 1
PFX l' 0 l' .

PFX m' Y 1
PFX m' 0 m' .

PFX t' Y 1
PFX t' 0 t' .

PFX s' Y 1
PFX s' 0 s' .

SFX zA Y 49
SFX zA voir voir/n'q'd'l'm't's' avoir
SFX zA voir yant/n'q'd'l'm't's' avoir
SFX zA avoir eu/q' avoir
SFX zA avoir eus/q' avoir
SFX zA avoir eue/q' avoir
SFX zA avoir eues/q' avoir
SFX zA voir i/j'n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir s/n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir 0/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir vons/n'q'l't' avoir
SFX zA voir vez/n'q'l'm' avoir
SFX zA avoir ont/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir vais/j'n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir vait/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir vions/n'q'l't' avoir
SFX zA voir viez/n'q'l'm' avoir
SFX zA voir vaient/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA avoir eus/j'n'q'l'm't' avoir
SFX zA avoir eut/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA avoir eûmes/n'q'l't' avoir
SFX zA avoir eûtes/n'q'l'm' avoir
SFX zA avoir eurent/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir urai/j'n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir uras/n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir ura/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir urons/n'q'l't' avoir
SFX zA voir urez/n'q'l'm' avoir
SFX zA voir uront/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir urais/j'n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir urait/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir urions/n'q'l't' avoir
SFX zA voir uriez/n'q'l'm' avoir
SFX zA voir uraient/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir ie/j'n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir ies/n'q'l'm't' avoir
SFX zA voir it/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir yons/n'q'l't' avoir
SFX zA voir yez/n'q'l'm' avoir
SFX zA voir ient/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA avoir eusse/j'n'q'l'm't' avoir
SFX zA avoir eussé/n'q'l'm't' avoir
SFX zA avoir eusses/n'q'l'm't' avoir
SFX zA avoir eût/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA avoir eussions/n'q'l't' avoir
SFX zA avoir eussiez/n'q'l'm' avoir
SFX zA avoir eussent/c'n'q'l'm't's' avoir
SFX zA voir ie/n'l'm't' avoir
SFX zA voir yons/n'l't' avoir
SFX zA voir yez/n'l'm' avoir

SFX zE Y 45
SFX zE tre tre/n'q'd'l'm't's' être
SFX zE être étant/n'q'd'l'm't's' être
SFX zE être été/q' être
SFX zE être suis/j'n'q'l'm't' être
SFX zE être es/n'q'l'm't' être
SFX zE être est/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être sommes/n'q'l't' être
SFX zE tre tes/n'q'l'm' être
SFX zE être sont/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être étais/j'n'q'l'm't' être
SFX zE être était/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être étions/n'q'l't' être
SFX zE être étiez/n'q'l'm' être
SFX zE être étaient/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être fus/j'n'q'l'm't' être
SFX zE être fut/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être fûmes/n'q'l't' être
SFX zE être fûtes/n'q'l'm' être
SFX zE être furent/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être serai/j'n'q'l'm't' être
SFX zE être seras/n'q'l'm't' être
SFX zE être sera/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être serons/n'q'l't' être
SFX zE être serez/n'q'l'm' être
SFX zE être seront/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être serais/j'n'q'l'm't' être
SFX zE être serait/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être serions/n'q'l't' être
SFX zE être seriez/n'q'l'm' être
SFX zE être seraient/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être sois/j'n'q'l'm't' être
SFX zE être soit/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être soyons/n'q'l't' être
SFX zE être soyez/n'q'l'm' être
SFX zE être soient/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être fusse/j'n'q'l'm't' être
SFX zE être fussé/n'q'l'm't' être
SFX zE être fusses/n'q'l'm't' être
SFX zE être fût/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être fussions/n'q'l't' être
SFX zE être fussiez/n'q'l'm' être
SFX zE être fussent/c'n'q'l'm't's' être
SFX zE être sois/n'l'm't' être
SFX zE être soyons/n'l't' être
SFX zE être soyez/n'l'm' être

SFX a0 Y 102
SFX a0 er er/n'q'd'l'm't's' er
SFX a0 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er
SFX a0 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer
SFX a0 ger geant/n'q'd'l'm't's' ger
SFX a0 er e/j'n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a0 yer ye/j'n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a0 yer ie/j'n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a0 er es/n'q'l'm't' [^y]er
SFX a0 yer yes/n'q'l'm't' [^ou]yer
SFX a0 yer ies/n'q'l'm't' [aou]yer
SFX a0 er ons/n'q'l't' [^cg]er
SFX a0 cer çons/n'q'l't' cer
SFX a0 ger geons/n'q'l't' ger
SFX a0 er ez/n'q'l'm' er
SFX a0 er ent/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a0 yer yent/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a0 yer ient/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a0 er ais/j'n'q'l'm't' [^cg]er
SFX a0 cer çais/j'n'q'l'm't' cer
SFX a0 ger geais/j'n'q'l'm't' ger
SFX a0 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a0 cer çait/n'q'l'm't's' cer
SFX a0 ger geait/n'q'l'm't's' ger
SFX a0 er ions/n'q'l't' er
SFX a0 er iez/n'q'l'm' er
SFX a0 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a0 cer çaient/n'q'l'm't's' cer
SFX a0 ger geaient/n'q'l'm't's' ger
SFX a0 er ai/j'n'q'l'm't' [^cg]er
SFX a0 cer çai/j'n'q'l'm't' cer
SFX a0 ger geai/j'n'q'l'm't' ger
SFX a0 er as/n'q'l'm't' [^cg]er
SFX a0 cer ças/n'q'l'm't' cer
SFX a0 ger geas/n'q'l'm't' ger
SFX a0 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a0 cer ça/n'q'l'm't's' cer
SFX a0 ger gea/n'q'l'm't's' ger
SFX a0 er âmes/n'q'l't' [^cg]er
SFX a0 cer çâmes/n'q'l't' cer
SFX a0 ger geâmes/n'q'l't' ger
SFX a0 er âtes/n'q'l'm' [^cg]er
SFX a0 cer çâtes/n'q'l'm' cer
SFX a0 ger geâtes/n'q'l'm' ger
SFX a0 er èrent/n'q'l'm't's' er
SFX a0 er erai/j'n'q'l'm't' [^y]er
SFX a0 yer yerai/j'n'q'l'm't' [^ou]yer
SFX a0 yer ierai/j'n'q'l'm't' [aou]yer
SFX a0 er eras/n'q'l'm't' [^y]er
SFX a0 yer yeras/n'q'l'm't' [^ou]yer
SFX a0 yer ieras/n'q'l'm't' [aou]yer
SFX a0 er era/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a0 yer yera/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a0 yer iera/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a0 er erons/n'q'l't' [^y]er
SFX a0 yer yerons/n'q'l't' [^ou]yer
SFX a0 yer ierons/n'q'l't' [aou]yer
SFX a0 er erez/n'q'l'm' [^y]er
SFX a0 yer yerez/n'q'l'm' [^ou]yer
SFX a0 yer ierez/n'q'l'm' [aou]yer
SFX a0 er eront/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a0 yer yeront/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a0 yer ieront/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a0 er erais/j'n'q'l'm't' [^y]er
SFX a0 yer yerais/j'n'q'l'm't' [^ou]yer
SFX a0 yer ierais/j'n'q'l'm't' [aou]yer
SFX a0 er erait/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a0 yer yerait/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a0 yer ierait/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a0 er erions/n'q'l't' [^y]er
SFX a0 yer yerions/n'q'l't' [^ou]yer
SFX a0 yer ierions/n'q'l't' [aou]yer
SFX a0 er eriez/n'q'l'm' [^y]er
SFX a0 yer yeriez/n'q'l'm' [^ou]yer
SFX a0 yer ieriez/n'q'l'm' [aou]yer
SFX a0 er eraient/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a0 yer yeraient/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a0 yer ieraient/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a0 er asse/j'n'q'l'm't' [^cg]er
SFX a0 cer çasse/j'n'q'l'm't' cer
SFX a0 ger geasse/j'n'q'l'm't' ger
SFX a0 er asses/n'q'l'm't' [^cg]er
SFX a0 cer çasses/n'q'l'm't' cer
SFX a0 ger geasses/n'q'l'm't' ger
SFX a0 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a0 cer çât/n'q'l'm't's' cer
SFX a0 ger geât/n'q'l'm't's' ger
SFX a0 er assions/n'q'l't' [^cg]er
SFX a0 cer çassions/n'q'l't' cer
SFX a0 ger geassions/n'q'l't' ger
SFX a0 er assiez/n'q'l'm' [^cg]er
SFX a0 cer çassiez/n'q'l'm' cer
SFX a0 ger geassiez/n'q'l'm' ger
SFX a0 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a0 cer çassent/n'q'l'm't's' cer
SFX a0 ger geassent/n'q'l'm't's' ger
SFX a0 er e/n'l'm't' [^y]er
SFX a0 yer ye/n'l'm't' [^ou]yer
SFX a0 yer ie/n'l'm't' [aou]yer
SFX a0 er ons/n'l't' [^cg]er
SFX a0 cer çons/n'l't' cer
SFX a0 ger geons/n'l't' ger
SFX a0 er ez/n'l'm' er

SFX a6 Y 72
SFX a6 er er/n'q'd'l'm't's' er
SFX a6 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er
SFX a6 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer
SFX a6 ger geant/n'q'd'l'm't's' ger
SFX a6 er e/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a6 yer ye/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a6 yer ie/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a6 er ons/n'q'l't' [^cg]er
SFX a6 cer çons/n'q'l't' cer
SFX a6 ger geons/n'q'l't' ger
SFX a6 er ez/n'q'l'm' er
SFX a6 er ent/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a6 yer yent/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a6 yer ient/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a6 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a6 cer çait/n'q'l'm't's' cer
SFX a6 ger geait/n'q'l'm't's' ger
SFX a6 er ions/n'q'l't' er
SFX a6 er iez/n'q'l'm' er
SFX a6 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a6 cer çaient/n'q'l'm't's' cer
SFX a6 ger geaient/n'q'l'm't's' ger
SFX a6 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a6 cer ça/n'q'l'm't's' cer
SFX a6 ger gea/n'q'l'm't's' ger
SFX a6 er âmes/n'q'l't' [^cg]er
SFX a6 cer çâmes/n'q'l't' cer
SFX a6 ger geâmes/n'q'l't' ger
SFX a6 er âtes/n'q'l'm' [^cg]er
SFX a6 cer çâtes/n'q'l'm' cer
SFX a6 ger geâtes/n'q'l'm' ger
SFX a6 er èrent/n'q'l'm't's' er
SFX a6 er era/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a6 yer yera/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a6 yer iera/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a6 er erons/n'q'l't' [^y]er
SFX a6 yer yerons/n'q'l't' [^ou]yer
SFX a6 yer ierons/n'q'l't' [aou]yer
SFX a6 er erez/n'q'l'm' [^y]er
SFX a6 yer yerez/n'q'l'm' [^ou]yer
SFX a6 yer ierez/n'q'l'm' [aou]yer
SFX a6 er eront/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a6 yer yeront/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a6 yer ieront/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a6 er erait/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a6 yer yerait/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a6 yer ierait/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a6 er erions/n'q'l't' [^y]er
SFX a6 yer yerions/n'q'l't' [^ou]yer
SFX a6 yer ierions/n'q'l't' [aou]yer
SFX a6 er eriez/n'q'l'm' [^y]er
SFX a6 yer yeriez/n'q'l'm' [^ou]yer
SFX a6 yer ieriez/n'q'l'm' [aou]yer
SFX a6 er eraient/n'q'l'm't's' [^y]er
SFX a6 yer yeraient/n'q'l'm't's' [^ou]yer
SFX a6 yer ieraient/n'q'l'm't's' [aou]yer
SFX a6 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a6 cer çât/n'q'l'm't's' cer
SFX a6 ger geât/n'q'l'm't's' ger
SFX a6 er assions/n'q'l't' [^cg]er
SFX a6 cer çassions/n'q'l't' cer
SFX a6 ger geassions/n'q'l't' ger
SFX a6 er assiez/n'q'l'm' [^cg]er
SFX a6 cer çassiez/n'q'l'm' cer
SFX a6 ger geassiez/n'q'l'm' ger
SFX a6 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a6 cer çassent/n'q'l'm't's' cer
SFX a6 ger geassent/n'q'l'm't's' ger
SFX a6 er ons/n'l't' [^cg]er
SFX a6 cer çons/n'l't' cer
SFX a6 ger geons/n'l't' ger
SFX a6 er ez/n'l'm' er

SFX a8 Y 16
SFX a8 er er/n'q'd'l'm't's' er
SFX a8 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er
SFX a8 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer
SFX a8 ger geant/n'q'd'l'm't's' ger
SFX a8 er e/n'q'l'm't's' er
SFX a8 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a8 cer çait/n'q'l'm't's' cer
SFX a8 ger geait/n'q'l'm't's' ger
SFX a8 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a8 cer ça/n'q'l'm't's' cer
SFX a8 ger gea/n'q'l'm't's' ger
SFX a8 er era/n'q'l'm't's' er
SFX a8 er erait/n'q'l'm't's' er
SFX a8 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a8 cer çât/n'q'l'm't's' cer
SFX a8 ger geât/n'q'l'm't's' ger

SFX a9 Y 10
SFX a9 er ent/n'q'l'm't's' er
SFX a9 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a9 cer çaient/n'q'l'm't's' cer
SFX a9 ger geaient/n'q'l'm't's' ger
SFX a9 er èrent/n'q'l'm't's' er
SFX a9 er eront/n'q'l'm't's' er
SFX a9 er eraient/n'q'l'm't's' er
SFX a9 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX a9 cer çassent/n'q'l'm't's' cer
SFX a9 ger geassent/n'q'l'm't's' ger

SFX b0 Y 190
SFX b0 er er/n'q'd'l'm't's' er
SFX b0 er ant/n'q'd'l'm't's' [^c]er
SFX b0 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer
SFX b0 ecer èce/j'n'q'l'm't's' ecer
SFX b0 emer ème/j'n'q'l'm't's' emer
SFX b0 ener ène/j'n'q'l'm't's' ener
SFX b0 eper èpe/j'n'q'l'm't's' eper
SFX b0 erer ère/j'n'q'l'm't's' erer
SFX b0 eser èse/j'n'q'l'm't's' eser
SFX b0 ever ève/j'n'q'l'm't's' ever
SFX b0 evrer èvre/j'n'q'l'm't's' evrer
SFX b0 eter ète/j'n'q'l'm't's' eter
SFX b0 eler èle/j'n'q'l'm't's' eler
SFX b0 ecer èces/n'q'l'm't' ecer
SFX b0 emer èmes/n'q'l'm't' emer
SFX b0 ener ènes/n'q'l'm't' ener
SFX b0 eper èpes/n'q'l'm't' eper
SFX b0 erer ères/n'q'l'm't' erer
SFX b0 eser èses/n'q'l'm't' eser
SFX b0 ever èves/n'q'l'm't' ever
SFX b0 evrer èvres/n'q'l'm't' evrer
SFX b0 eter ètes/n'q'l'm't' eter
SFX b0 eler èles/n'q'l'm't' eler
SFX b0 er ons/n'q'l't' [^c]er
SFX b0 cer çons/n'q'l't' cer
SFX b0 er ez/n'q'l'm' er
SFX b0 ecer ècent/n'q'l'm't's' ecer
SFX b0 emer èment/n'q'l'm't's' emer
SFX b0 ener ènent/n'q'l'm't's' ener
SFX b0 eper èpent/n'q'l'm't's' eper
SFX b0 erer èrent/n'q'l'm't's' erer
SFX b0 eser èsent/n'q'l'm't's' eser
SFX b0 ever èvent/n'q'l'm't's' ever
SFX b0 evrer èvrent/n'q'l'm't's' evrer
SFX b0 eter ètent/n'q'l'm't's' eter
SFX b0 eler èlent/n'q'l'm't's' eler
SFX b0 er ais/j'n'q'l'm't' [^c]er
SFX b0 cer çais/j'n'q'l'm't' cer
SFX b0 er ait/n'q'l'm't's' [^c]er
SFX b0 cer çait/n'q'l'm't's' cer
SFX b0 er ions/n'q'l't' er
SFX b0 er iez/n'q'l'm' er
SFX b0 er aient/n'q'l'm't's' [^c]er
SFX b0 cer çaient/n'q'l'm't's' cer
SFX b0 er ai/j'n'q'l'm't' [^c]er
SFX b0 cer çai/j'n'q'l'm't' cer
SFX b0 er as/n'q'l'm't' [^c]er
SFX b0 cer ças/n'q'l'm't' cer
SFX b0 er a/n'q'l'm't's' [^c]er
SFX b0 cer ça/n'q'l'm't's' cer
SFX b0 er âmes/n'q'l't' [^c]er
SFX b0 cer çâmes/n'q'l't' cer
SFX b0 er âtes/n'q'l'm' [^c]er
SFX b0 cer çâtes/n'q'l'm' cer
SFX b0 er èrent/n'q'l'm't's' er
SFX b0 ecer ècerai/j'n'q'l'm't' ecer
SFX b0 emer èmerai/j'n'q'l'm't' emer
SFX b0 ener ènerai/j'n'q'l'm't' ener
SFX b0 eper èperai/j'n'q'l'm't' eper
SFX b0 erer èrerai/j'n'q'l'm't' erer
SFX b0 eser èserai/j'n'q'l'm't' eser
SFX b0 ever èverai/j'n'q'l'm't' ever
SFX b0 evrer èvrerai/j'n'q'l'm't' evrer
SFX b0 eter èterai/j'n'q'l'm't' eter
SFX b0 eler èlerai/j'n'q'l'm't' eler
SFX b0 ecer èceras/n'q'l'm't' ecer
SFX b0 emer èmeras/n'q'l'm't' emer
SFX b0 ener èneras/n'q'l'm't' ener
SFX b0 eper èperas/n'q'l'm't' eper
SFX b0 erer èreras/n'q'l'm't' erer
SFX b0 eser èseras/n'q'l'm't' eser
SFX b0 ever èveras/n'q'l'm't' ever
SFX b0 evrer èvreras/n'q'l'm't' evrer
SFX b0 eter èteras/n'q'l'm't' eter
SFX b0 eler èleras/n'q'l'm't' eler
SFX b0 ecer ècera/n'q'l'm't's' ecer
SFX b0 emer èmera/n'q'l'm't's' emer
SFX b0 ener ènera/n'q'l'm't's' ener
SFX b0 eper èpera/n'q'l'm't's' eper
SFX b0 erer èrera/n'q'l'm't's' erer
SFX b0 eser èsera/n'q'l'm't's' eser
SFX b0 ever èvera/n'q'l'm't's' ever
SFX b0 evrer èvrera/n'q'l'm't's' evrer
SFX b0 eter ètera/n'q'l'm't's' eter
SFX b0 eler èlera/n'q'l'm't's' eler
SFX b0 ecer ècerons/n'q'l't' ecer
SFX b0 emer èmerons/n'q'l't' emer
SFX b0 ener ènerons/n'q'l't' ener
SFX b0 eper èperons/n'q'l't' eper
SFX b0 erer èrerons/n'q'l't' erer
SFX b0 eser èserons/n'q'l't' eser
SFX b0 ever èverons/n'q'l't' ever
SFX b0 evrer èvrerons/n'q'l't' evrer
SFX b0 eter èterons/n'q'l't' eter
SFX b0 eler èlerons/n'q'l't' eler
SFX b0 ecer ècerez/n'q'l'm' ecer
SFX b0 emer èmerez/n'q'l'm' emer
SFX b0 ener ènerez/n'q'l'm' ener
SFX b0 eper èperez/n'q'l'm' eper
SFX b0 erer èrerez/n'q'l'm' erer
SFX b0 eser èserez/n'q'l'm' eser
SFX b0 ever èverez/n'q'l'm' ever
SFX b0 evrer èvrerez/n'q'l'm' evrer
SFX b0 eter èterez/n'q'l'm' eter
SFX b0 eler èlerez/n'q'l'm' eler
SFX b0 ecer èceront/n'q'l'm't's' ecer
SFX b0 emer èmeront/n'q'l'm't's' emer
SFX b0 ener èneront/n'q'l'm't's' ener
SFX b0 eper èperont/n'q'l'm't's' eper
SFX b0 erer èreront/n'q'l'm't's' erer
SFX b0 eser èseront/n'q'l'm't's' eser
SFX b0 ever èveront/n'q'l'm't's' ever
SFX b0 evrer èvreront/n'q'l'm't's' evrer
SFX b0 eter èteront/n'q'l'm't's' eter
SFX b0 eler èleront/n'q'l'm't's' eler
SFX b0 ecer ècerais/j'n'q'l'm't' ecer
SFX b0 emer èmerais/j'n'q'l'm't' emer
SFX b0 ener ènerais/j'n'q'l'm't' ener
SFX b0 eper èperais/j'n'q'l'm't' eper
SFX b0 erer èrerais/j'n'q'l'm't' erer
SFX b0 eser èserais/j'n'q'l'm't' eser
SFX b0 ever èverais/j'n'q'l'm't' ever
SFX b0 evrer èvrerais/j'n'q'l'm't' evrer
SFX b0 eter èterais/j'n'q'l'm't' eter
SFX b0 eler èlerais/j'n'q'l'm't' eler
SFX b0 ecer ècerait/n'q'l'm't's' ecer
SFX b0 emer èmerait/n'q'l'm't's' emer
SFX b0 ener ènerait/n'q'l'm't's' ener
SFX b0 eper èperait/n'q'l'm't's' eper
SFX b0 erer èrerait/n'q'l'm't's' erer
SFX b0 eser èserait/n'q'l'm't's' eser
SFX b0 ever èverait/n'q'l'm't's' ever
SFX b0 evrer èvrerait/n'q'l'm't's' evrer
SFX b0 eter èterait/n'q'l'm't's' eter
SFX b0 eler èlerait/n'q'l'm't's' eler
SFX b0 ecer ècerions/n'q'l't' ecer
SFX b0 emer èmerions/n'q'l't' emer
SFX b0 ener ènerions/n'q'l't' ener
SFX b0 eper èperions/n'q'l't' eper
SFX b0 erer èrerions/n'q'l't' erer
SFX b0 eser èserions/n'q'l't' eser
SFX b0 ever èverions/n'q'l't' ever
SFX b0 evrer èvrerions/n'q'l't' evrer
SFX b0 eter èterions/n'q'l't' eter
SFX b0 eler èlerions/n'q'l't' eler
SFX b0 ecer èceriez/n'q'l'm' ecer
SFX b0 emer èmeriez/n'q'l'm' emer
SFX b0 ener èneriez/n'q'l'm' ener
SFX b0 eper èperiez/n'q'l'm' eper
SFX b0 erer èreriez/n'q'l'm' erer
SFX b0 eser èseriez/n'q'l'm' eser
SFX b0 ever èveriez/n'q'l'm' ever
SFX b0 evrer èvreriez/n'q'l'm' evrer
SFX b0 eter èteriez/n'q'l'm' eter
SFX b0 eler èleriez/n'q'l'm' eler
SFX b0 ecer èceraient/n'q'l'm't's' ecer
SFX b0 emer èmeraient/n'q'l'm't's' emer
SFX b0 ener èneraient/n'q'l'm't's' ener
SFX b0 eper èperaient/n'q'l'm't's' eper
SFX b0 erer èreraient/n'q'l'm't's' erer
SFX b0 eser èseraient/n'q'l'm't's' eser
SFX b0 ever èveraient/n'q'l'm't's' ever
SFX b0 evrer èvreraient/n'q'l'm't's' evrer
SFX b0 eter èteraient/n'q'l'm't's' eter
SFX b0 eler èleraient/n'q'l'm't's' eler
SFX b0 er asse/j'n'q'l'm't' [^c]er
SFX b0 cer çasse/j'n'q'l'm't' cer
SFX b0 er asses/n'q'l'm't' [^c]er
SFX b0 cer çasses/n'q'l'm't' cer
SFX b0 er ât/n'q'l'm't's' [^c]er
SFX b0 cer çât/n'q'l'm't's' cer
SFX b0 er assions/n'q'l't' [^c]er
SFX b0 cer çassions/n'q'l't' cer
SFX b0 er assiez/n'q'l'm' [^c]er
SFX b0 cer çassiez/n'q'l'm' cer
SFX b0 er assent/n'q'l'm't's' [^c]er
SFX b0 cer çassent/n'q'l'm't's' cer
SFX b0 ecer èce/n'l'm't' ecer
SFX b0 emer ème/n'l'm't' emer
SFX b0 ener ène/n'l'm't' ener
SFX b0 eper èpe/n'l'm't' eper
SFX b0 erer ère/n'l'm't' erer
SFX b0 eser èse/n'l'm't' eser
SFX b0 ever ève/n'l'm't' ever
SFX b0 evrer èvre/n'l'm't' evrer
SFX b0 eter ète/n'l'm't' eter
SFX b0 eler èle/n'l'm't' eler
SFX b0 er ons/n'l't' [^c]er
SFX b0 cer çons/n'l't' cer
SFX b0 er ez/n'l'm' er

SFX c0 Y 152
SFX c0 er er/n'q'd'l'm't's' er
SFX c0 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er
SFX c0 écer éçant/n'q'd'l'm't's' écer
SFX c0 éger égeant/n'q'd'l'm't's' éger
SFX c0 ébrer èbre/j'n'q'l'm't's' ébrer
SFX c0 écer èce/j'n'q'l'm't's' écer
SFX c0 écher èche/j'n'q'l'm't's' écher
SFX c0 écrer ècre/j'n'q'l'm't's' écrer
SFX c0 éder ède/j'n'q'l'm't's' éder
SFX c0 éger ège/j'n'q'l'm't's' éger
SFX c0 égler ègle/j'n'q'l'm't's' égler
SFX c0 égner ègne/j'n'q'l'm't's' égner
SFX c0 égrer ègre/j'n'q'l'm't's' égrer
SFX c0 éguer ègue/j'n'q'l'm't's' éguer
SFX c0 éler èle/j'n'q'l'm't's' éler
SFX c0 émer ème/j'n'q'l'm't's' émer
SFX c0 éner ène/j'n'q'l'm't's' éner
SFX c0 éper èpe/j'n'q'l'm't's' éper
SFX c0 équer èque/j'n'q'l'm't's' équer
SFX c0 érer ère/j'n'q'l'm't's' érer
SFX c0 éser èse/j'n'q'l'm't's' éser
SFX c0 éter ète/j'n'q'l'm't's' éter
SFX c0 étrer ètre/j'n'q'l'm't's' étrer
SFX c0 évrer èvre/j'n'q'l'm't's' évrer
SFX c0 éyer èye/j'n'q'l'm't's' éyer
SFX c0 ébrer èbres/n'q'l'm't' ébrer
SFX c0 écer èces/n'q'l'm't' écer
SFX c0 écher èches/n'q'l'm't' écher
SFX c0 écrer ècres/n'q'l'm't' écrer
SFX c0 éder èdes/n'q'l'm't' éder
SFX c0 éger èges/n'q'l'm't' éger
SFX c0 égler ègles/n'q'l'm't' égler
SFX c0 égner ègnes/n'q'l'm't' égner
SFX c0 égrer ègres/n'q'l'm't' égrer
SFX c0 éguer ègues/n'q'l'm't' éguer
SFX c0 éler èles/n'q'l'm't' éler
SFX c0 émer èmes/n'q'l'm't' émer
SFX c0 éner ènes/n'q'l'm't' éner
SFX c0 éper èpes/n'q'l'm't' éper
SFX c0 équer èques/n'q'l'm't' équer
SFX c0 érer ères/n'q'l'm't' érer
SFX c0 éser èses/n'q'l'm't' éser
SFX c0 éter ètes/n'q'l'm't' éter
SFX c0 étrer ètres/n'q'l'm't' étrer
SFX c0 évrer èvres/n'q'l'm't' évrer
SFX c0 éyer èyes/n'q'l'm't' éyer
SFX c0 er ons/n'q'l't' [^cg]er
SFX c0 écer éçons/n'q'l't' écer
SFX c0 éger égeons/n'q'l't' éger
SFX c0 er ez/n'q'l'm' er
SFX c0 ébrer èbrent/n'q'l'm't's' ébrer
SFX c0 écer ècent/n'q'l'm't's' écer
SFX c0 écher èchent/n'q'l'm't's' écher
SFX c0 écrer ècrent/n'q'l'm't's' écrer
SFX c0 éder èdent/n'q'l'm't's' éder
SFX c0 éger ègent/n'q'l'm't's' éger
SFX c0 égler èglent/n'q'l'm't's' égler
SFX c0 égner ègnent/n'q'l'm't's' égner
SFX c0 égrer ègrent/n'q'l'm't's' égrer
SFX c0 éguer èguent/n'q'l'm't's' éguer
SFX c0 éler èlent/n'q'l'm't's' éler
SFX c0 émer èment/n'q'l'm't's' émer
SFX c0 éner ènent/n'q'l'm't's' éner
SFX c0 éper èpent/n'q'l'm't's' éper
SFX c0 équer èquent/n'q'l'm't's' équer
SFX c0 érer èrent/n'q'l'm't's' érer
SFX c0 éser èsent/n'q'l'm't's' éser
SFX c0 éter ètent/n'q'l'm't's' éter
SFX c0 étrer ètrent/n'q'l'm't's' étrer
SFX c0 évrer èvrent/n'q'l'm't's' évrer
SFX c0 éyer èyent/n'q'l'm't's' éyer
SFX c0 er ais/j'n'q'l'm't' [^cg]er
SFX c0 écer éçais/j'n'q'l'm't' écer
SFX c0 éger égeais/j'n'q'l'm't' éger
SFX c0 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX c0 écer éçait/n'q'l'm't's' écer
SFX c0 éger égeait/n'q'l'm't's' éger
SFX c0 er ions/n'q'l't' er
SFX c0 er iez/n'q'l'm' er
SFX c0 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX c0 écer éçaient/n'q'l'm't's' écer
SFX c0 éger égeaient/n'q'l'm't's' éger
SFX c0 er ai/j'n'q'l'm't' [^cg]er
SFX c0 écer éçai/j'n'q'l'm't' écer
SFX c0 éger égeai/j'n'q'l'm't' éger
SFX c0 er as/n'q'l'm't' [^cg]er
SFX c0 écer éças/n'q'l'm't' écer
SFX c0 éger égeas/n'q'l'm't' éger
SFX c0 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX c0 écer éça/n'q'l'm't's' écer
SFX c0 éger égea/n'q'l'm't's' éger
SFX c0 er âmes/n'q'l't' [^cg]er
SFX c0 écer éçâmes/n'q'l't' écer
SFX c0 éger égeâmes/n'q'l't' éger
SFX c0 er âtes/n'q'l'm' [^cg]er
SFX c0 écer éçâtes/n'q'l'm' écer
SFX c0 éger égeâtes/n'q'l'm' éger
SFX c0 er èrent/n'q'l'm't's' er
SFX c0 er erai/j'n'q'l'm't' er
SFX c0 er eras/n'q'l'm't' er
SFX c0 er era/n'q'l'm't's' er
SFX c0 er erons/n'q'l't' er
SFX c0 er erez/n'q'l'm' er
SFX c0 er eront/n'q'l'm't's' er
SFX c0 er erais/j'n'q'l'm't' er
SFX c0 er erait/n'q'l'm't's' er
SFX c0 er erions/n'q'l't' er
SFX c0 er eriez/n'q'l'm' er
SFX c0 er eraient/n'q'l'm't's' er
SFX c0 er asse/j'n'q'l'm't' [^cg]er
SFX c0 écer éçasse/j'n'q'l'm't' écer
SFX c0 éger égeasse/j'n'q'l'm't' éger
SFX c0 er asses/n'q'l'm't' [^cg]er
SFX c0 écer éçasses/n'q'l'm't' écer
SFX c0 éger égeasses/n'q'l'm't' éger
SFX c0 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX c0 écer éçât/n'q'l'm't's' écer
SFX c0 éger égeât/n'q'l'm't's' éger
SFX c0 er assions/n'q'l't' [^cg]er
SFX c0 écer éçassions/n'q'l't' écer
SFX c0 éger égeassions/n'q'l't' éger
SFX c0 er assiez/n'q'l'm' [^cg]er
SFX c0 écer éçassiez/n'q'l'm' écer
SFX c0 éger égeassiez/n'q'l'm' éger
SFX c0 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er
SFX c0 écer éçassent/n'q'l'm't's' écer
SFX c0 éger égeassent/n'q'l'm't's' éger
SFX c0 ébrer èbre/n'l'm't' ébrer
SFX c0 écer èce/n'l'm't' écer
SFX c0 écher èche/n'l'm't' écher
SFX c0 écrer ècre/n'l'm't' écrer
SFX c0 éder ède/n'l'm't' éder
SFX c0 éger ège/n'l'm't' éger
SFX c0 égler ègle/n'l'm't' égler
SFX c0 égner ègne/n'l'm't' égner
SFX c0 égrer ègre/n'l'm't' égrer
SFX c0 éguer ègue/n'l'm't' éguer
SFX c0 éler èle/n'l'm't' éler
SFX c0 émer ème/n'l'm't' émer
SFX c0 éner ène/n'l'm't' éner
SFX c0 éper èpe/n'l'm't' éper
SFX c0 équer èque/n'l'm't' équer
SFX c0 érer ère/n'l'm't' érer
SFX c0 éser èse/n'l'm't' éser
SFX c0 éter ète/n'l'm't' éter
SFX c0 étrer ètre/n'l'm't' étrer
SFX c0 évrer èvre/n'l'm't' évrer
SFX c0 éyer èye/n'l'm't' éyer
SFX c0 er ons/n'l't' [^cg]er
SFX c0 écer éçons/n'l't' écer
SFX c0 éger égeons/n'l't' éger
SFX c0 er ez/n'l'm' er

SFX d0 Y 98
SFX d0 er er/n'q'd'l'm't's' er
SFX d0 er ant/n'q'd'l'm't's' er
SFX d0 eter ette/j'n'q'l'm't's' jeter
SFX d0 eter ette/j'n'q'l'm't's' [^j]eter
SFX d0 eler elle/j'n'q'l'm't's' ppeler
SFX d0 eler elle/j'n'q'l'm't's' [^p].eler
SFX d0 eler elle/j'n'q'l'm't's' épeler
SFX d0 eter ettes/n'q'l'm't' jeter
SFX d0 eter ettes/n'q'l'm't' [^j]eter
SFX d0 eler elles/n'q'l'm't' ppeler
SFX d0 eler elles/n'q'l'm't' [^p].eler
SFX d0 eler elles/n'q'l'm't' épeler
SFX d0 er ons/n'q'l't' er
SFX d0 er ez/n'q'l'm' er
SFX d0 eter ettent/n'q'l'm't's' jeter
SFX d0 eter ettent/n'q'l'm't's' [^j]eter
SFX d0 eler ellent/n'q'l'm't's' ppeler
SFX d0 eler ellent/n'q'l'm't's' [^p].eler
SFX d0 eler ellent/n'q'l'm't's' épeler
SFX d0 er ais/j'n'q'l'm't' er
SFX d0 er ait/n'q'l'm't's' er
SFX d0 er ions/n'q'l't' er
SFX d0 er iez/n'q'l'm' er
SFX d0 er aient/n'q'l'm't's' er
SFX d0 er ai/j'n'q'l'm't' er
SFX d0 er as/n'q'l'm't' er
SFX d0 er a/n'q'l'm't's' er
SFX d0 er âmes/n'q'l't' er
SFX d0 er âtes/n'q'l'm' er
SFX d0 er èrent/n'q'l'm't's' er
SFX d0 eter etterai/j'n'q'l'm't' jeter
SFX d0 eter etterai/j'n'q'l'm't' [^j]eter
SFX d0 eler ellerai/j'n'q'l'm't' ppeler
SFX d0 eler ellerai/j'n'q'l'm't' [^p].eler
SFX d0 eler ellerai/j'n'q'l'm't' épeler
SFX d0 eter etteras/n'q'l'm't' jeter
SFX d0 eter etteras/n'q'l'm't' [^j]eter
SFX d0 eler elleras/n'q'l'm't' ppeler
SFX d0 eler elleras/n'q'l'm't' [^p].eler
SFX d0 eler elleras/n'q'l'm't' épeler
SFX d0 eter ettera/n'q'l'm't's' jeter
SFX d0 eter ettera/n'q'l'm't's' [^j]eter
SFX d0 eler ellera/n'q'l'm't's' ppeler
SFX d0 eler ellera/n'q'l'm't's' [^p].eler
SFX d0 eler ellera/n'q'l'm't's' épeler
SFX d0 eter etterons/n'q'l't' jeter
SFX d0 eter etterons/n'q'l't' [^j]eter
SFX d0 eler ellerons/n'q'l't' ppeler
SFX d0 eler ellerons/n'q'l't' [^p].eler
SFX d0 eler ellerons/n'q'l't' épeler
SFX d0 eter etterez/n'q'l'm' jeter
SFX d0 eter etterez/n'q'l'm' [^j]eter
SFX d0 eler ellerez/n'q'l'm' ppeler
SFX d0 eler ellerez/n'q'l'm' [^p].eler
SFX d0 eler ellerez/n'q'l'm' épeler
SFX d0 eter etteront/n'q'l'm't's' jeter
SFX d0 eter etteront/n'q'l'm't's' [^j]eter
SFX d0 eler elleront/n'q'l'm't's' ppeler
SFX d0 eler elleront/n'q'l'm't's' [^p].eler
SFX d0 eler elleront/n'q'l'm't's' épeler
SFX d0 eter etterais/j'n'q'l'm't' jeter
SFX d0 eter etterais/j'n'q'l'm't' [^j]eter
SFX d0 eler ellerais/j'n'q'l'm't' ppeler
SFX d0 eler ellerais/j'n'q'l'm't' [^p].eler
SFX d0 eler ellerais/j'n'q'l'm't' épeler
SFX d0 eter etterait/n'q'l'm't's' jeter
SFX d0 eter etterait/n'q'l'm't's' [^j]eter
SFX d0 eler ellerait/n'q'l'm't's' ppeler
SFX d0 eler ellerait/n'q'l'm't's' [^p].eler
SFX d0 eler ellerait/n'q'l'm't's' épeler
SFX d0 eter etterions/n'q'l't' jeter
SFX d0 eter etterions/n'q'l't' [^j]eter
SFX d0 eler ellerions/n'q'l't' ppeler
SFX d0 eler ellerions/n'q'l't' [^p].eler
SFX d0 eler ellerions/n'q'l't' épeler
SFX d0 eter etteriez/n'q'l'm' jeter
SFX d0 eter etteriez/n'q'l'm' [^j]eter
SFX d0 eler elleriez/n'q'l'm' ppeler
SFX d0 eler elleriez/n'q'l'm' [^p].eler
SFX d0 eler elleriez/n'q'l'm' épeler
SFX d0 eter etteraient/n'q'l'm't's' jeter
SFX d0 eter etteraient/n'q'l'm't's' [^j]eter
SFX d0 eler elleraient/n'q'l'm't's' ppeler
SFX d0 eler elleraient/n'q'l'm't's' [^p].eler
SFX d0 eler elleraient/n'q'l'm't's' épeler
SFX d0 er asse/j'n'q'l'm't' er
SFX d0 er asses/n'q'l'm't' er
SFX d0 er ât/n'q'l'm't's' er
SFX d0 er assions/n'q'l't' er
SFX d0 er assiez/n'q'l'm' er
SFX d0 er assent/n'q'l'm't's' er
SFX d0 eter ette/n'l'm't' jeter
SFX d0 eter ette/n'l'm't' [^j]eter
SFX d0 eler elle/n'l'm't' ppeler
SFX d0 eler elle/n'l'm't' [^p].eler
SFX d0 eler elle/n'l'm't' épeler
SFX d0 er ons/n'l't' er
SFX d0 er ez/n'l'm' er

SFX aA Y 54
SFX aA ller ller/n'q'd'l'm't' aller
SFX aA ller llant/n'q'd'l'm't' aller
SFX aA ller llé/q' aller
SFX aA ller llés/q' aller
SFX aA ller llée/q' aller
SFX aA ller llées/q' aller
SFX aA aller vais/j'n'q'l'm't' aller
SFX aA aller vas/n'q'l'm't' aller
SFX aA aller va/c'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llons/n'q'l't' aller
SFX aA ller llez/n'q'l'm' aller
SFX aA aller vont/n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llais/j'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llait/c'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llions/n'q'l't' aller
SFX aA ller lliez/n'q'l'm' aller
SFX aA ller llaient/n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llai/j'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llas/n'q'l'm't' aller
SFX aA ller lla/c'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llâmes/n'q'l't' aller
SFX aA ller llâtes/n'q'l'm' aller
SFX aA ller llèrent/n'q'l'm't' aller
SFX aA aller irai/j'n'q'l'm't' aller
SFX aA aller iras/n'q'l'm't' aller
SFX aA aller ira/c'n'q'l'm't' aller
SFX aA aller irons/n'q'l't' aller
SFX aA aller irez/n'q'l'm' aller
SFX aA aller iront/n'q'l'm't' aller
SFX aA aller irais/j'n'q'l'm't' aller
SFX aA aller irait/c'n'q'l'm't' aller
SFX aA aller irions/n'q'l't' aller
SFX aA aller iriez/n'q'l'm' aller
SFX aA aller iraient/n'q'l'm't' aller
SFX aA ller ille/j'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller illes/n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llions/n'q'l't' aller
SFX aA ller lliez/n'q'l'm' aller
SFX aA ller illent/n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llasse/j'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llasses/n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llât/c'n'q'l'm't' aller
SFX aA ller llassions/n'q'l't' aller
SFX aA ller llassiez/n'q'l'm' aller
SFX aA ller llassent/n'q'l'm't' aller
SFX aA aller va/n'l'm't' aller
SFX aA aller vas-y/n'l'm't' aller
SFX aA aller va-t'en/n'l' aller
SFX aA ller llons/n'l't' aller
SFX aA ller llons-y/n'l' aller
SFX aA ller llons-nous-en/n'l' aller
SFX aA ller llez/n'l'm' aller
SFX aA ller llez-y/n'l' aller
SFX aA ller llez-vous-en/n'l' aller

SFX aD Y 44
SFX aD voyer voyer/n'q'd'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voyant/n'q'd'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voyé/d'q' envoyer
SFX aD voyer voyés/d'q' envoyer
SFX aD voyer voyée/d'q' envoyer
SFX aD voyer voyées/d'q' envoyer
SFX aD voyer voie/j'n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voies/n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voyons/n'q'l't' envoyer
SFX aD voyer voyez/n'q'l'm' envoyer
SFX aD voyer voient/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voyais/j'n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voyait/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voyions/n'q'l't' envoyer
SFX aD voyer voyiez/n'q'l'm' envoyer
SFX aD voyer voyaient/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voyai/j'n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voyas/n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voya/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voyâmes/n'q'l't' envoyer
SFX aD voyer voyâtes/n'q'l'm' envoyer
SFX aD voyer voyèrent/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer verrai/j'n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer verras/n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer verra/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer verrons/n'q'l't' envoyer
SFX aD voyer verrez/n'q'l'm' envoyer
SFX aD voyer verront/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer verrais/j'n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer verrait/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer verrions/n'q'l't' envoyer
SFX aD voyer verriez/n'q'l'm' envoyer
SFX aD voyer verraient/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voie/j'n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voies/n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voyasse/j'n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voyasses/n'q'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voyât/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voyassions/n'q'l't' envoyer
SFX aD voyer voyassiez/n'q'l'm' envoyer
SFX aD voyer voyassent/n'q'l'm't's' envoyer
SFX aD voyer voie/n'l'm't' envoyer
SFX aD voyer voyons/n'l't' envoyer
SFX aD voyer voyez/n'l'm' envoyer

SFX aE Y 6
SFX aE direr direr/n'q'd'l'm't's' direr
SFX aE direr dirant/n'q'd'l'm't's' direr
SFX aE direr diré/L'D'Q' direr
SFX aE direr dirés/D'Q' direr
SFX aE direr dirée/L'D'Q' direr
SFX aE direr dirées/D'Q' direr

SFX aF Y 18
SFX aF cerner cerner/n'q'd'l'm't's' er
SFX aF cerner cernant/n'q'd'l'm't's' er
SFX aF cerner cerné/L'D'Q' er
SFX aF cerner cernés/D'Q' er
SFX aF cerner cernée/L'D'Q' er
SFX aF cerner cernées/D'Q' er
SFX aF cerner cerne/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernent/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernait/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernaient/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cerna/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernèrent/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernera/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cerneront/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernerait/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cerneraient/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernât/n'q'l'm't's' er
SFX aF cerner cernassent/n'q'l'm't's' er

SFX aG Y 19
SFX aG er er/n'q'd'l'm't's' er
SFX aG er ant/n'q'd'l'm't's' er
SFX aG mber mbé/d'q' mber
SFX aG lter lté/d'q' lter
SFX aG lter ltés/d'q' lter
SFX aG lter ltée/d'q' lter
SFX aG lter ltées/d'q' lter
SFX aG er e/n'q'l'm't's' er
SFX aG er ent/n'q'l'm't's' er
SFX aG er ait/n'q'l'm't's' er
SFX aG er aient/n'q'l'm't's' er
SFX aG er a/n'q'l'm't's' er
SFX aG er èrent/n'q'l'm't's' er
SFX aG er era/n'q'l'm't's' er
SFX aG er eront/n'q'l'm't's' er
SFX aG er erait/n'q'l'm't's' er
SFX aG er eraient/n'q'l'm't's' er
SFX aG er ât/n'q'l'm't's' er
SFX aG er assent/n'q'l'm't's' er

SFX aH Y 39
SFX aH er er/n'q'd'l'm't's' gger
SFX aH er ant/n'q'd'l'm't's' gger
SFX aH er é/q' gger
SFX aH er e/j'n'q'l'm't's' gger
SFX aH er es/n'q'l'm't' gger
SFX aH er ons/n'q'l't' gger
SFX aH er ez/n'q'l'm' gger
SFX aH er ent/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er ais/j'n'q'l'm't' gger
SFX aH er ait/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er ions/n'q'l't' gger
SFX aH er iez/n'q'l'm' gger
SFX aH er aient/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er ai/j'n'q'l'm't' gger
SFX aH er as/n'q'l'm't' gger
SFX aH er a/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er âmes/n'q'l't' gger
SFX aH er âtes/n'q'l'm' gger
SFX aH er èrent/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er erai/j'n'q'l'm't' gger
SFX aH er eras/n'q'l'm't' gger
SFX aH er era/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er erons/n'q'l't' gger
SFX aH er erez/n'q'l'm' gger
SFX aH er eront/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er erais/j'n'q'l'm't' gger
SFX aH er erait/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er erions/n'q'l't' gger
SFX aH er eriez/n'q'l'm' gger
SFX aH er eraient/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er asse/j'n'q'l'm't' gger
SFX aH er asses/n'q'l'm't' gger
SFX aH er ât/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er assions/n'q'l't' gger
SFX aH er assiez/n'q'l'm' gger
SFX aH er assent/n'q'l'm't's' gger
SFX aH er e/n'l'm't' gger
SFX aH er ons/n'l't' gger
SFX aH er ez/n'l'm' gger

SFX aY Y 42
SFX aY neler neler/n'q'd'l'm't's' neler
SFX aY neler nelant/n'q'd'l'm't's' neler
SFX aY neler nelé/L'D'Q' neler
SFX aY neler nelés/D'Q' neler
SFX aY neler nelée/L'D'Q' neler
SFX aY neler nelées/D'Q' neler
SFX aY éneler énelle/j'n'q'l'm't's' éneler
SFX aY éneler énelles/n'q'l'm't' éneler
SFX aY neler nelons/n'q'l't' neler
SFX aY neler nelez/n'q'l'm' neler
SFX aY éneler énellent/n'q'l'm't's' éneler
SFX aY neler nelais/j'n'q'l'm't' neler
SFX aY neler nelait/n'q'l'm't's' neler
SFX aY neler nelions/n'q'l't' neler
SFX aY neler neliez/n'q'l'm' neler
SFX aY neler nelaient/n'q'l'm't's' neler
SFX aY neler nelai/j'n'q'l'm't' neler
SFX aY neler nelas/n'q'l'm't' neler
SFX aY neler nela/n'q'l'm't's' neler
SFX aY neler nelâmes/n'q'l't' neler
SFX aY neler nelâtes/n'q'l'm' neler
SFX aY neler nelèrent/n'q'l'm't's' neler
SFX aY éneler énellerai/j'n'q'l'm't' éneler
SFX aY éneler énelleras/n'q'l'm't' éneler
SFX aY éneler énellera/n'q'l'm't's' éneler
SFX aY éneler énellerons/n'q'l't' éneler
SFX aY éneler énellerez/n'q'l'm' éneler
SFX aY éneler énelleront/n'q'l'm't's' éneler
SFX aY éneler énellerais/j'n'q'l'm't' éneler
SFX aY éneler énellerait/n'q'l'm't's' éneler
SFX aY éneler énellerions/n'q'l't' éneler
SFX aY éneler énelleriez/n'q'l'm' éneler
SFX aY éneler énelleraient/n'q'l'm't's' éneler
SFX aY neler nelasse/j'n'q'l'm't' neler
SFX aY neler nelasses/n'q'l'm't' neler
SFX aY neler nelât/n'q'l'm't's' neler
SFX aY neler nelassions/n'q'l't' neler
SFX aY neler nelassiez/n'q'l'm' neler
SFX aY neler nelassent/n'q'l'm't's' neler
SFX aY éneler énelle/n'l'm't' éneler
SFX aY neler nelons/n'l't' neler
SFX aY neler nelez/n'l'm' neler

SFX aZ Y 42
SFX aZ teler teler/n'q'd'l'm't's' teler
SFX aZ teler telant/n'q'd'l'm't's' teler
SFX aZ teler telé/L'D'Q' teler
SFX aZ teler telés/D'Q' teler
SFX aZ teler telée/L'D'Q' teler
SFX aZ teler telées/D'Q' teler
SFX aZ ételer ételle/j'n'q'l'm't's' ételer
SFX aZ ételer ételles/n'q'l'm't' ételer
SFX aZ teler telons/n'q'l't' teler
SFX aZ teler telez/n'q'l'm' teler
SFX aZ ételer étellent/n'q'l'm't's' ételer
SFX aZ teler telais/j'n'q'l'm't' teler
SFX aZ teler telait/n'q'l'm't's' teler
SFX aZ teler telions/n'q'l't' teler
SFX aZ teler teliez/n'q'l'm' teler
SFX aZ teler telaient/n'q'l'm't's' teler
SFX aZ teler telai/j'n'q'l'm't' teler
SFX aZ teler telas/n'q'l'm't' teler
SFX aZ teler tela/n'q'l'm't's' teler
SFX aZ teler telâmes/n'q'l't' teler
SFX aZ teler telâtes/n'q'l'm' teler
SFX aZ teler telèrent/n'q'l'm't's' teler
SFX aZ ételer étellerai/j'n'q'l'm't' ételer
SFX aZ ételer ételleras/n'q'l'm't' ételer
SFX aZ ételer étellera/n'q'l'm't's' ételer
SFX aZ ételer étellerons/n'q'l't' ételer
SFX aZ ételer étellerez/n'q'l'm' ételer
SFX aZ ételer ételleront/n'q'l'm't's' ételer
SFX aZ ételer étellerais/j'n'q'l'm't' ételer
SFX aZ ételer étellerait/n'q'l'm't's' ételer
SFX aZ ételer étellerions/n'q'l't' ételer
SFX aZ ételer ételleriez/n'q'l'm' ételer
SFX aZ ételer ételleraient/n'q'l'm't's' ételer
SFX aZ teler telasse/j'n'q'l'm't' teler
SFX aZ teler telasses/n'q'l'm't' teler
SFX aZ teler telât/n'q'l'm't's' teler
SFX aZ teler telassions/n'q'l't' teler
SFX aZ teler telassiez/n'q'l'm' teler
SFX aZ teler telassent/n'q'l'm't's' teler
SFX aZ ételer ételle/n'l'm't' ételer
SFX aZ teler telons/n'l't' teler
SFX aZ teler telez/n'l'm' teler

SFX dA Y 42
SFX dA peler peler/n'q'd'l'm't's' peler
SFX dA peler pelant/n'q'd'l'm't's' peler
SFX dA peler pelé/L'D'Q' peler
SFX dA peler pelés/D'Q' peler
SFX dA peler pelée/L'D'Q' peler
SFX dA peler pelées/D'Q' peler
SFX dA peler pelle/j'n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelles/n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pelons/n'q'l't' peler
SFX dA peler pelez/n'q'l'm' peler
SFX dA peler pellent/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelais/j'n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pelait/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelions/n'q'l't' peler
SFX dA peler peliez/n'q'l'm' peler
SFX dA peler pelaient/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelai/j'n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pelas/n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pela/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelâmes/n'q'l't' peler
SFX dA peler pelâtes/n'q'l'm' peler
SFX dA peler pelèrent/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pellerai/j'n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pelleras/n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pellera/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pellerons/n'q'l't' peler
SFX dA peler pellerez/n'q'l'm' peler
SFX dA peler pelleront/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pellerais/j'n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pellerait/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pellerions/n'q'l't' peler
SFX dA peler pelleriez/n'q'l'm' peler
SFX dA peler pelleraient/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelasse/j'n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pelasses/n'q'l'm't' peler
SFX dA peler pelât/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelassions/n'q'l't' peler
SFX dA peler pelassiez/n'q'l'm' peler
SFX dA peler pelassent/n'q'l'm't's' peler
SFX dA peler pelle/n'l'm't' peler
SFX dA peler pelons/n'l't' peler
SFX dA peler pelez/n'l'm' peler

SFX f0 Y 33
SFX f0 ir ir/n'q'd'l'm't's' ir
SFX f0 ir issant/n'q'd'l'm't's' ir
SFX f0 ir is/j'n'q'l'm't' ir
SFX f0 ir it/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir issons/n'q'l't' ir
SFX f0 ir issez/n'q'l'm' ir
SFX f0 ir issent/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir issais/j'n'q'l'm't' ir
SFX f0 ir issait/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir issions/n'q'l't' ir
SFX f0 ir issiez/n'q'l'm' ir
SFX f0 ir issaient/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir îmes/n'q'l't' ir
SFX f0 ir îtes/n'q'l'm' ir
SFX f0 ir irent/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir irai/j'n'q'l'm't' ir
SFX f0 ir iras/n'q'l'm't' ir
SFX f0 ir ira/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir irons/n'q'l't' ir
SFX f0 ir irez/n'q'l'm' ir
SFX f0 ir iront/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir irais/j'n'q'l'm't' ir
SFX f0 ir irait/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir irions/n'q'l't' ir
SFX f0 ir iriez/n'q'l'm' ir
SFX f0 ir iraient/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir isse/j'n'q'l'm't' ir
SFX f0 ir isses/n'q'l'm't' ir
SFX f0 ir isse/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir ît/n'q'l'm't's' ir
SFX f0 ir is/n'l'm't' ir
SFX f0 ir issons/n'l't' ir
SFX f0 ir issez/n'l'm' ir

SFX fA Y 38
SFX fA aïr aïr/n'q'd'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïssant/n'q'd'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aï/L'D'Q' aïr
SFX fA aïr aïs/D'Q' aïr
SFX fA aïr aïe/L'D'Q' aïr
SFX fA aïr aïes/D'Q' aïr
SFX fA aïr ais/j'n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr ait/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïssons/n'q'l't' aïr
SFX fA aïr aïssez/n'q'l'm' aïr
SFX fA aïr aïssent/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïssais/j'n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr aïssait/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïssions/n'q'l't' aïr
SFX fA aïr aïssiez/n'q'l'm' aïr
SFX fA aïr aïssaient/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïs/j'n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr aït/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïmes/n'q'l't' aïr
SFX fA aïr aïtes/n'q'l'm' aïr
SFX fA aïr aïrent/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïrai/j'n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr aïras/n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr aïra/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïrons/n'q'l't' aïr
SFX fA aïr aïrez/n'q'l'm' aïr
SFX fA aïr aïront/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïrais/j'n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr aïrait/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïrions/n'q'l't' aïr
SFX fA aïr aïriez/n'q'l'm' aïr
SFX fA aïr aïraient/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr aïsse/j'n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr aïsses/n'q'l'm't' aïr
SFX fA aïr aïsse/n'q'l'm't's' aïr
SFX fA aïr ais/n'l'm't' aïr
SFX fA aïr aïssons/n'l't' aïr
SFX fA aïr aïssez/n'l'm' aïr

SFX fB Y 29
SFX fB haïr haïr/n'q'd'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïssant/n'q'd'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haï/q' aïr
SFX fB haïr haïs/q' aïr
SFX fB haïr haïe/q' aïr
SFX fB haïr haïes/q' aïr
SFX fB haïr hait/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïssons/n'q'l't' aïr
SFX fB haïr haïssez/n'q'l'm' aïr
SFX fB haïr haïssent/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïssait/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïssions/n'q'l't' aïr
SFX fB haïr haïssiez/n'q'l'm' aïr
SFX fB haïr haïssaient/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haït/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïmes/n'q'l't' aïr
SFX fB haïr haïtes/n'q'l'm' aïr
SFX fB haïr haïrent/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïra/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïrons/n'q'l't' aïr
SFX fB haïr haïrez/n'q'l'm' aïr
SFX fB haïr haïront/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïrait/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïrions/n'q'l't' aïr
SFX fB haïr haïriez/n'q'l'm' aïr
SFX fB haïr haïraient/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïsse/n'q'l'm't's' aïr
SFX fB haïr haïssons/n'l't' aïr
SFX fB haïr haïssez/n'l'm' aïr

SFX fC Y 11
SFX fC partir partir/n'q'd'l'm't's' impartir
SFX fC partir partissant/n'q'd'l'm't's' impartir
SFX fC partir parti/L'D'Q' impartir
SFX fC partir partis/D'Q' impartir
SFX fC partir partie/L'D'Q' impartir
SFX fC partir parties/D'Q' impartir
SFX fC partir partis/j'n'q'l'm't' impartir
SFX fC partir partit/n'q'l'm't's' impartir
SFX fC partir partissons/n'q'l't' impartir
SFX fC partir partissez/n'q'l'm' impartir
SFX fC partir partissent/n'q'l'm't's' impartir

SFX fD Y 12
SFX fD ortir ortir/n'q'd'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortissant/n'q'd'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortit/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortissent/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortissait/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortissaient/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortira/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortiront/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortirait/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortiraient/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortisse/n'q'l'm't's' sortir
SFX fD ortir ortît/n'q'l'm't's' sortir

SFX fY Y 37
SFX fY uïr uïr/n'q'd'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïssant/n'q'd'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uï/d'q' uïr
SFX fY uïr uïs/d'q' uïr
SFX fY uïr uïe/d'q' uïr
SFX fY uïr uïes/d'q' uïr
SFX fY uïr uïs/j'n'q'l'm't' uïr
SFX fY uïr uït/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïssons/n'q'l't' uïr
SFX fY uïr uïssez/n'q'l'm' uïr
SFX fY uïr uïssent/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïssais/j'n'q'l'm't' uïr
SFX fY uïr uïssait/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïssions/n'q'l't' uïr
SFX fY uïr uïssiez/n'q'l'm' uïr
SFX fY uïr uïssaient/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uîmes/n'q'l't' uïr
SFX fY uïr uîtes/n'q'l'm' uïr
SFX fY uïr uïrent/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïrai/j'n'q'l'm't' uïr
SFX fY uïr uïras/n'q'l'm't' uïr
SFX fY uïr uïra/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïrons/n'q'l't' uïr
SFX fY uïr uïrez/n'q'l'm' uïr
SFX fY uïr uïront/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïrais/j'n'q'l'm't' uïr
SFX fY uïr uïrait/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïrions/n'q'l't' uïr
SFX fY uïr uïriez/n'q'l'm' uïr
SFX fY uïr uïraient/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïsse/j'n'q'l'm't' uïr
SFX fY uïr uïsses/n'q'l'm't' uïr
SFX fY uïr uïsse/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uît/n'q'l'm't's' uïr
SFX fY uïr uïs/n'l'm't' uïr
SFX fY uïr uïssons/n'l't' uïr
SFX fY uïr uïssez/n'l'm' uïr

SFX p+ Y 8
SFX p+ er é/L'D'Q' er
SFX p+ er és/D'Q' er
SFX p+ er ée/L'D'Q' er
SFX p+ er ées/D'Q' er
SFX p+ ir i/L'D'Q' ir
SFX p+ ir is/D'Q' ir
SFX p+ ir ie/L'D'Q' ir
SFX p+ ir ies/D'Q' ir

SFX p. Y 2
SFX p. er é/d'q' er
SFX p. ir i/d'q' ir

SFX i0 Y 39
SFX i0 enir enir/n'q'd'l'm't's' enir
SFX i0 enir enant/n'q'd'l'm't's' enir
SFX i0 enir iens/j'n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir ient/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir enons/n'q'l't' enir
SFX i0 enir enez/n'q'l'm' enir
SFX i0 enir iennent/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir enais/j'n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir enait/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir enions/n'q'l't' enir
SFX i0 enir eniez/n'q'l'm' enir
SFX i0 enir enaient/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir ins/j'n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir int/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir înmes/n'q'l't' enir
SFX i0 enir întes/n'q'l'm' enir
SFX i0 enir inrent/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir iendrai/j'n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir iendras/n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir iendra/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir iendrons/n'q'l't' enir
SFX i0 enir iendrez/n'q'l'm' enir
SFX i0 enir iendront/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir iendrais/j'n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir iendrait/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir iendrions/n'q'l't' enir
SFX i0 enir iendriez/n'q'l'm' enir
SFX i0 enir iendraient/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir ienne/j'n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir iennes/n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir insse/j'n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir insses/n'q'l'm't' enir
SFX i0 enir înt/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir inssions/n'q'l't' enir
SFX i0 enir inssiez/n'q'l'm' enir
SFX i0 enir inssent/n'q'l'm't's' enir
SFX i0 enir iens/n'l'm't' enir
SFX i0 enir enons/n'l't' enir
SFX i0 enir enez/n'l'm' enir

SFX i5 Y 39
SFX i5 tir tir/n'q'd'l'm't's' tir
SFX i5 tir tant/n'q'd'l'm't's' tir
SFX i5 tir s/j'n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir t/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tons/n'q'l't' tir
SFX i5 tir tez/n'q'l'm' tir
SFX i5 tir tent/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tais/j'n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tait/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tions/n'q'l't' tir
SFX i5 tir tiez/n'q'l'm' tir
SFX i5 tir taient/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tis/j'n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tit/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tîmes/n'q'l't' tir
SFX i5 tir tîtes/n'q'l'm' tir
SFX i5 tir tirent/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tirai/j'n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tiras/n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tira/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tirons/n'q'l't' tir
SFX i5 tir tirez/n'q'l'm' tir
SFX i5 tir tiront/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tirais/j'n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tirait/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tirions/n'q'l't' tir
SFX i5 tir tiriez/n'q'l'm' tir
SFX i5 tir tiraient/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir te/j'n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tes/n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tisse/j'n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tisses/n'q'l'm't' tir
SFX i5 tir tît/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir tissions/n'q'l't' tir
SFX i5 tir tissiez/n'q'l'm' tir
SFX i5 tir tissent/n'q'l'm't's' tir
SFX i5 tir s/n'l'm't' tir
SFX i5 tir tons/n'l't' tir
SFX i5 tir tez/n'l'm' tir

SFX iA Y 19
SFX iA dvenir dvenir/n'q'd'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvenant/n'q'd'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvenu/L'D'Q' venir
SFX iA dvenir dvenus/D'Q' venir
SFX iA dvenir dvenue/L'D'Q' venir
SFX iA dvenir dvenues/D'Q' venir
SFX iA dvenir dvient/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dviennent/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvenait/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvenaient/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvint/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvinrent/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dviendra/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dviendront/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dviendrait/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dviendraient/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvienne/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvînt/n'q'l'm't's' venir
SFX iA dvenir dvinssent/n'q'l'm't's' venir

SFX iB Y 40
SFX iB partenir partenir/n'q'd'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partenant/n'q'd'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partenu/q' tenir
SFX iB partenir partiens/j'n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partient/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partenons/n'q'l't' tenir
SFX iB partenir partenez/n'q'l'm' tenir
SFX iB partenir partiennent/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partenais/j'n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partenait/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partenions/n'q'l't' tenir
SFX iB partenir parteniez/n'q'l'm' tenir
SFX iB partenir partenaient/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partins/j'n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partint/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partînmes/n'q'l't' tenir
SFX iB partenir partîntes/n'q'l'm' tenir
SFX iB partenir partinrent/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partiendrai/j'n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partiendras/n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partiendra/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partiendrons/n'q'l't' tenir
SFX iB partenir partiendrez/n'q'l'm' tenir
SFX iB partenir partiendront/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partiendrais/j'n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partiendrait/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partiendrions/n'q'l't' tenir
SFX iB partenir partiendriez/n'q'l'm' tenir
SFX iB partenir partiendraient/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partienne/j'n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partiennes/n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partinsse/j'n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partinsses/n'q'l'm't' tenir
SFX iB partenir partînt/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partinssions/n'q'l't' tenir
SFX iB partenir partinssiez/n'q'l'm' tenir
SFX iB partenir partinssent/n'q'l'm't's' tenir
SFX iB partenir partiens/n'l'm't' tenir
SFX iB partenir partenons/n'l't' tenir
SFX iB partenir partenez/n'l'm' tenir

SFX iC Y 41
SFX iC rir rir/n'q'd'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rant/n'q'd'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir ert/L'D'Q' [vf]rir
SFX iC rir erts/D'Q' [vf]rir
SFX iC rir erte/L'D'Q' [vf]rir
SFX iC rir ertes/D'Q' [vf]rir
SFX iC rir re/j'n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir res/n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir rons/n'q'l't' [vf]rir
SFX iC rir rez/n'q'l'm' [vf]rir
SFX iC rir rent/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rais/j'n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir rait/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rions/n'q'l't' [vf]rir
SFX iC rir riez/n'q'l'm' [vf]rir
SFX iC rir raient/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir ris/j'n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir rit/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rîmes/n'q'l't' [vf]rir
SFX iC rir rîtes/n'q'l'm' [vf]rir
SFX iC rir rirent/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rirai/j'n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir riras/n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir rira/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rirons/n'q'l't' [vf]rir
SFX iC rir rirez/n'q'l'm' [vf]rir
SFX iC rir riront/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rirais/j'n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir rirait/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir ririons/n'q'l't' [vf]rir
SFX iC rir ririez/n'q'l'm' [vf]rir
SFX iC rir riraient/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir risse/j'n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir risses/n'q'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir rît/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir rissions/n'q'l't' [vf]rir
SFX iC rir rissiez/n'q'l'm' [vf]rir
SFX iC rir rissent/n'q'l'm't's' [vf]rir
SFX iC rir re/n'l'm't' [vf]rir
SFX iC rir rons/n'l't' [vf]rir
SFX iC rir rez/n'l'm' [vf]rir

SFX iD Y 43
SFX iD courir courir/n'q'd'l'm't's' courir
SFX iD courir courant/n'q'd'l'm't's' courir
SFX iD courir couru/L'D'Q' courir
SFX iD courir courus/D'Q' courir
SFX iD courir courue/L'D'Q' courir
SFX iD courir courues/D'Q' courir
SFX iD courir cours/j'n'q'l'm't' courir
SFX iD courir court/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courons/n'q'l't' courir
SFX iD courir courez/n'q'l'm' courir
SFX iD courir courent/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courais/j'n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courait/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courions/n'q'l't' courir
SFX iD courir couriez/n'q'l'm' courir
SFX iD courir couraient/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courus/j'n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courut/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courûmes/n'q'l't' courir
SFX iD courir courûtes/n'q'l'm' courir
SFX iD courir coururent/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courrai/j'n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courras/n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courra/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courrons/n'q'l't' courir
SFX iD courir courrez/n'q'l'm' courir
SFX iD courir courront/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courrais/j'n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courrait/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courrions/n'q'l't' courir
SFX iD courir courriez/n'q'l'm' courir
SFX iD courir courraient/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir coure/j'n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir coures/n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courusse/j'n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courusses/n'q'l'm't' courir
SFX iD courir courût/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir courussions/n'q'l't' courir
SFX iD courir courussiez/n'q'l'm' courir
SFX iD courir courussent/n'q'l'm't's' courir
SFX iD courir cours/n'l'm't' courir
SFX iD courir courons/n'l't' courir
SFX iD courir courez/n'l'm' courir

SFX iE Y 43
SFX iE ourir ourir/n'q'd'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourant/n'q'd'l'm't's' courir
SFX iE ourir ouru/L'D'Q' courir
SFX iE ourir ourus/D'Q' courir
SFX iE ourir ourue/L'D'Q' courir
SFX iE ourir ourues/D'Q' courir
SFX iE ourir ours/j'n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourt/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourons/n'q'l't' courir
SFX iE ourir ourez/n'q'l'm' courir
SFX iE ourir ourent/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourais/j'n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourait/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourions/n'q'l't' courir
SFX iE ourir ouriez/n'q'l'm' courir
SFX iE ourir ouraient/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourus/j'n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourut/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourûmes/n'q'l't' courir
SFX iE ourir ourûtes/n'q'l'm' courir
SFX iE ourir oururent/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourrai/j'n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourras/n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourra/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourrons/n'q'l't' courir
SFX iE ourir ourrez/n'q'l'm' courir
SFX iE ourir ourront/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourrais/j'n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourrait/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourrions/n'q'l't' courir
SFX iE ourir ourriez/n'q'l'm' courir
SFX iE ourir ourraient/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir oure/j'n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir oures/n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourusse/j'n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourusses/n'q'l'm't' courir
SFX iE ourir ourût/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ourussions/n'q'l't' courir
SFX iE ourir ourussiez/n'q'l'm' courir
SFX iE ourir ourussent/n'q'l'm't's' courir
SFX iE ourir ours/n'l'm't' courir
SFX iE ourir ourons/n'l't' courir
SFX iE ourir ourez/n'l'm' courir

SFX iF Y 43
SFX iF ervir ervir/n'q'd'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervant/n'q'd'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervi/L'D'Q' servir
SFX iF ervir ervis/D'Q' servir
SFX iF ervir ervie/L'D'Q' servir
SFX iF ervir ervies/D'Q' servir
SFX iF ervir ers/j'n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ert/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervons/n'q'l't' servir
SFX iF ervir ervez/n'q'l'm' servir
SFX iF ervir ervent/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervais/j'n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ervait/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervions/n'q'l't' servir
SFX iF ervir erviez/n'q'l'm' servir
SFX iF ervir ervaient/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervis/j'n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ervit/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervîmes/n'q'l't' servir
SFX iF ervir ervîtes/n'q'l'm' servir
SFX iF ervir ervirent/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervirai/j'n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir erviras/n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ervira/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervirons/n'q'l't' servir
SFX iF ervir ervirez/n'q'l'm' servir
SFX iF ervir erviront/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervirais/j'n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ervirait/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervirions/n'q'l't' servir
SFX iF ervir erviriez/n'q'l'm' servir
SFX iF ervir erviraient/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir erve/j'n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir erves/n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ervisse/j'n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ervisses/n'q'l'm't' servir
SFX iF ervir ervît/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ervissions/n'q'l't' servir
SFX iF ervir ervissiez/n'q'l'm' servir
SFX iF ervir ervissent/n'q'l'm't's' servir
SFX iF ervir ers/n'l'm't' servir
SFX iF ervir ervons/n'l't' servir
SFX iF ervir ervez/n'l'm' servir

SFX iG Y 43
SFX iG êtir êtir/n'q'd'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtant/n'q'd'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtu/L'D'Q' vêtir
SFX iG êtir êtus/D'Q' vêtir
SFX iG êtir êtue/L'D'Q' vêtir
SFX iG êtir êtues/D'Q' vêtir
SFX iG êtir êts/j'n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êt/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtons/n'q'l't' vêtir
SFX iG êtir êtez/n'q'l'm' vêtir
SFX iG êtir êtent/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtais/j'n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtait/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtions/n'q'l't' vêtir
SFX iG êtir êtiez/n'q'l'm' vêtir
SFX iG êtir êtaient/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtis/j'n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtit/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtîmes/n'q'l't' vêtir
SFX iG êtir êtîtes/n'q'l'm' vêtir
SFX iG êtir êtirent/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtirai/j'n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtiras/n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtira/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtirons/n'q'l't' vêtir
SFX iG êtir êtirez/n'q'l'm' vêtir
SFX iG êtir êtiront/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtirais/j'n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtirait/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtirions/n'q'l't' vêtir
SFX iG êtir êtiriez/n'q'l'm' vêtir
SFX iG êtir êtiraient/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir ête/j'n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtes/n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtisse/j'n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtisses/n'q'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtît/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êtissions/n'q'l't' vêtir
SFX iG êtir êtissiez/n'q'l'm' vêtir
SFX iG êtir êtissent/n'q'l'm't's' vêtir
SFX iG êtir êts/n'l'm't' vêtir
SFX iG êtir êtons/n'l't' vêtir
SFX iG êtir êtez/n'l'm' vêtir

SFX iI Y 40
SFX iI ormir ormir/n'q'd'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormant/n'q'd'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormi/q' dormir
SFX iI ormir ors/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ort/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormons/n'q'l't' dormir
SFX iI ormir ormez/n'q'l'm' dormir
SFX iI ormir orment/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormais/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormait/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormions/n'q'l't' dormir
SFX iI ormir ormiez/n'q'l'm' dormir
SFX iI ormir ormaient/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormis/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormit/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormîmes/n'q'l't' dormir
SFX iI ormir ormîtes/n'q'l'm' dormir
SFX iI ormir ormirent/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormirai/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormiras/n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormira/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormirons/n'q'l't' dormir
SFX iI ormir ormirez/n'q'l'm' dormir
SFX iI ormir ormiront/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormirais/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormirait/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormirions/n'q'l't' dormir
SFX iI ormir ormiriez/n'q'l'm' dormir
SFX iI ormir ormiraient/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir orme/j'n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormes/n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormisse/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormisses/n'q'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormît/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ormissions/n'q'l't' dormir
SFX iI ormir ormissiez/n'q'l'm' dormir
SFX iI ormir ormissent/n'q'l'm't's' dormir
SFX iI ormir ors/n'l'm't' dormir
SFX iI ormir ormons/n'l't' dormir
SFX iI ormir ormez/n'l'm' dormir

SFX iJ Y 43
SFX iJ dormir dormir/n'q'd'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormant/n'q'd'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormi/L'D'Q' dormir
SFX iJ dormir dormis/D'Q' dormir
SFX iJ dormir dormie/L'D'Q' dormir
SFX iJ dormir dormies/D'Q' dormir
SFX iJ dormir dors/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dort/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormons/n'q'l't' dormir
SFX iJ dormir dormez/n'q'l'm' dormir
SFX iJ dormir dorment/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormais/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormait/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormions/n'q'l't' dormir
SFX iJ dormir dormiez/n'q'l'm' dormir
SFX iJ dormir dormaient/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormis/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormit/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormîmes/n'q'l't' dormir
SFX iJ dormir dormîtes/n'q'l'm' dormir
SFX iJ dormir dormirent/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormirai/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormiras/n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormira/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormirons/n'q'l't' dormir
SFX iJ dormir dormirez/n'q'l'm' dormir
SFX iJ dormir dormiront/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormirais/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormirait/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormirions/n'q'l't' dormir
SFX iJ dormir dormiriez/n'q'l'm' dormir
SFX iJ dormir dormiraient/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dorme/j'n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormes/n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormisse/j'n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormisses/n'q'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormît/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dormissions/n'q'l't' dormir
SFX iJ dormir dormissiez/n'q'l'm' dormir
SFX iJ dormir dormissent/n'q'l'm't's' dormir
SFX iJ dormir dors/n'l'm't' dormir
SFX iJ dormir dormons/n'l't' dormir
SFX iJ dormir dormez/n'l'm' dormir

SFX iK Y 42
SFX iK quérir quérir/n'q'd'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quérant/n'q'd'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quis/L'D'Q' quérir
SFX iK quérir quise/L'D'Q' quérir
SFX iK quérir quises/D'Q' quérir
SFX iK quérir quiers/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir quiert/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quérons/n'q'l't' quérir
SFX iK quérir quérez/n'q'l'm' quérir
SFX iK quérir quièrent/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quérais/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir quérait/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quérions/n'q'l't' quérir
SFX iK quérir quériez/n'q'l'm' quérir
SFX iK quérir quéraient/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quis/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir quit/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quîmes/n'q'l't' quérir
SFX iK quérir quîtes/n'q'l'm' quérir
SFX iK quérir quirent/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir querrai/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir querras/n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir querra/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir querrons/n'q'l't' quérir
SFX iK quérir querrez/n'q'l'm' quérir
SFX iK quérir querront/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir querrais/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir querrait/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir querrions/n'q'l't' quérir
SFX iK quérir querriez/n'q'l'm' quérir
SFX iK quérir querraient/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quière/j'n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quières/n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir quisse/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir quisses/n'q'l'm't' quérir
SFX iK quérir quît/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quissions/n'q'l't' quérir
SFX iK quérir quissiez/n'q'l'm' quérir
SFX iK quérir quissent/n'q'l'm't's' quérir
SFX iK quérir quiers/n'l'm't' quérir
SFX iK quérir quérons/n'l't' quérir
SFX iK quérir quérez/n'l'm' quérir

SFX iM Y 42
SFX iM quérir quérir/n'q'd'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quérant/n'q'd'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quis/L'D'Q' quérir
SFX iM quérir quise/L'D'Q' quérir
SFX iM quérir quises/D'Q' quérir
SFX iM quérir quiers/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir quiert/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quérons/n'q'l't' quérir
SFX iM quérir quérez/n'q'l'm' quérir
SFX iM quérir quièrent/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quérais/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir quérait/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quérions/n'q'l't' quérir
SFX iM quérir quériez/n'q'l'm' quérir
SFX iM quérir quéraient/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quis/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir quit/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quîmes/n'q'l't' quérir
SFX iM quérir quîtes/n'q'l'm' quérir
SFX iM quérir quirent/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir querrai/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir querras/n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir querra/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir querrons/n'q'l't' quérir
SFX iM quérir querrez/n'q'l'm' quérir
SFX iM quérir querront/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir querrais/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir querrait/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir querrions/n'q'l't' quérir
SFX iM quérir querriez/n'q'l'm' quérir
SFX iM quérir querraient/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quière/j'n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quières/n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir quisse/j'n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir quisses/n'q'l'm't' quérir
SFX iM quérir quît/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quissions/n'q'l't' quérir
SFX iM quérir quissiez/n'q'l'm' quérir
SFX iM quérir quissent/n'q'l'm't's' quérir
SFX iM quérir quiers/n'l'm't' quérir
SFX iM quérir quérons/n'l't' quérir
SFX iM quérir quérez/n'l'm' quérir

SFX iN Y 41
SFX iN uir uir/n'q'd'l'm't's' fuir
SFX iN uir uyant/n'q'd'l'm't's' fuir
SFX iN uir ui/d'q' fuir
SFX iN uir uis/d'q' fuir
SFX iN uir uie/d'q' fuir
SFX iN uir uies/d'q' fuir
SFX iN uir uis/j'n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uit/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uyons/n'q'l't' fuir
SFX iN uir uyez/n'q'l'm' fuir
SFX iN uir uient/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uyais/j'n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uyait/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uyions/n'q'l't' fuir
SFX iN uir uyiez/n'q'l'm' fuir
SFX iN uir uyaient/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uîmes/n'q'l't' fuir
SFX iN uir uîtes/n'q'l'm' fuir
SFX iN uir uirent/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uirai/j'n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uiras/n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uira/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uirons/n'q'l't' fuir
SFX iN uir uirez/n'q'l'm' fuir
SFX iN uir uiront/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uirais/j'n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uirait/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uirions/n'q'l't' fuir
SFX iN uir uiriez/n'q'l'm' fuir
SFX iN uir uiraient/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uie/j'n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uies/n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uisse/j'n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uisses/n'q'l'm't' fuir
SFX iN uir uît/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uissions/n'q'l't' fuir
SFX iN uir uissiez/n'q'l'm' fuir
SFX iN uir uissent/n'q'l'm't's' fuir
SFX iN uir uis/n'l'm't' fuir
SFX iN uir uyons/n'l't' fuir
SFX iN uir uyez/n'l'm' fuir

SFX iO Y 41
SFX iO fuir fuir/n'q'd'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuyant/n'q'd'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fui/L'D'Q' enfuir
SFX iO fuir fuis/D'Q' enfuir
SFX iO fuir fuie/L'D'Q' enfuir
SFX iO fuir fuies/D'Q' enfuir
SFX iO fuir fuis/j'n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuit/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuyons/n'q'l't' enfuir
SFX iO fuir fuyez/n'q'l'm' enfuir
SFX iO fuir fuient/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuyais/j'n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuyait/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuyions/n'q'l't' enfuir
SFX iO fuir fuyiez/n'q'l'm' enfuir
SFX iO fuir fuyaient/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuîmes/n'q'l't' enfuir
SFX iO fuir fuîtes/n'q'l'm' enfuir
SFX iO fuir fuirent/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuirai/j'n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuiras/n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuira/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuirons/n'q'l't' enfuir
SFX iO fuir fuirez/n'q'l'm' enfuir
SFX iO fuir fuiront/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuirais/j'n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuirait/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuirions/n'q'l't' enfuir
SFX iO fuir fuiriez/n'q'l'm' enfuir
SFX iO fuir fuiraient/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuie/j'n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuies/n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuisse/j'n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuisses/n'q'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuît/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuissions/n'q'l't' enfuir
SFX iO fuir fuissiez/n'q'l'm' enfuir
SFX iO fuir fuissent/n'q'l'm't's' enfuir
SFX iO fuir fuis/n'l'm't' enfuir
SFX iO fuir fuyons/n'l't' enfuir
SFX iO fuir fuyez/n'l'm' enfuir

SFX iP Y 43
SFX iP ourir ourir/n'q'd'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourant/n'q'd'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ort/L'D'Q' mourir
SFX iP ourir orts/D'Q' mourir
SFX iP ourir orte/L'D'Q' mourir
SFX iP ourir ortes/D'Q' mourir
SFX iP ourir eurs/j'n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir eurt/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourons/n'q'l't' mourir
SFX iP ourir ourez/n'q'l'm' mourir
SFX iP ourir eurent/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourais/j'n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourait/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourions/n'q'l't' mourir
SFX iP ourir ouriez/n'q'l'm' mourir
SFX iP ourir ouraient/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourus/j'n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourut/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourûmes/n'q'l't' mourir
SFX iP ourir ourûtes/n'q'l'm' mourir
SFX iP ourir oururent/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourrai/j'n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourras/n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourra/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourrons/n'q'l't' mourir
SFX iP ourir ourrez/n'q'l'm' mourir
SFX iP ourir ourront/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourrais/j'n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourrait/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourrions/n'q'l't' mourir
SFX iP ourir ourriez/n'q'l'm' mourir
SFX iP ourir ourraient/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir eure/j'n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir eures/n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourusse/j'n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourusses/n'q'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourût/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir ourussions/n'q'l't' mourir
SFX iP ourir ourussiez/n'q'l'm' mourir
SFX iP ourir ourussent/n'q'l'm't's' mourir
SFX iP ourir eurs/n'l'm't' mourir
SFX iP ourir ourons/n'l't' mourir
SFX iP ourir ourez/n'l'm' mourir

SFX iQ Y 43
SFX iQ ouillir ouillir/n'q'd'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillant/n'q'd'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouilli/L'D'Q' bouillir
SFX iQ ouillir ouillis/D'Q' bouillir
SFX iQ ouillir ouillie/L'D'Q' bouillir
SFX iQ ouillir ouillies/D'Q' bouillir
SFX iQ ouillir ous/j'n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir out/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillons/n'q'l't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillez/n'q'l'm' bouillir
SFX iQ ouillir ouillent/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillais/j'n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillait/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillions/n'q'l't' bouillir
SFX iQ ouillir ouilliez/n'q'l'm' bouillir
SFX iQ ouillir ouillaient/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillis/j'n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillit/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillîmes/n'q'l't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillîtes/n'q'l'm' bouillir
SFX iQ ouillir ouillirent/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillirai/j'n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouilliras/n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillira/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillirons/n'q'l't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillirez/n'q'l'm' bouillir
SFX iQ ouillir ouilliront/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillirais/j'n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillirait/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillirions/n'q'l't' bouillir
SFX iQ ouillir ouilliriez/n'q'l'm' bouillir
SFX iQ ouillir ouilliraient/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouille/j'n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouilles/n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillisse/j'n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillisses/n'q'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillît/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ouillissions/n'q'l't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillissiez/n'q'l'm' bouillir
SFX iQ ouillir ouillissent/n'q'l'm't's' bouillir
SFX iQ ouillir ous/n'l'm't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillons/n'l't' bouillir
SFX iQ ouillir ouillez/n'l'm' bouillir

SFX iR Y 41
SFX iR ueillir ueillir/n'q'd'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillant/n'q'd'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueilli/L'D'Q' cueillir
SFX iR ueillir ueillis/D'Q' cueillir
SFX iR ueillir ueillie/L'D'Q' cueillir
SFX iR ueillir ueillies/D'Q' cueillir
SFX iR ueillir ueille/j'n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueilles/n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillons/n'q'l't' cueillir
SFX iR ueillir ueillez/n'q'l'm' cueillir
SFX iR ueillir ueillent/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillais/j'n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillait/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillions/n'q'l't' cueillir
SFX iR ueillir ueilliez/n'q'l'm' cueillir
SFX iR ueillir ueillaient/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillis/j'n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillit/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillîmes/n'q'l't' cueillir
SFX iR ueillir ueillîtes/n'q'l'm' cueillir
SFX iR ueillir ueillirent/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillerai/j'n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueilleras/n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillera/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillerons/n'q'l't' cueillir
SFX iR ueillir ueillerez/n'q'l'm' cueillir
SFX iR ueillir ueilleront/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillerais/j'n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillerait/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillerions/n'q'l't' cueillir
SFX iR ueillir ueilleriez/n'q'l'm' cueillir
SFX iR ueillir ueilleraient/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillisse/j'n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillisses/n'q'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillît/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueillissions/n'q'l't' cueillir
SFX iR ueillir ueillissiez/n'q'l'm' cueillir
SFX iR ueillir ueillissent/n'q'l'm't's' cueillir
SFX iR ueillir ueille/n'l'm't' cueillir
SFX iR ueillir ueillons/n'l't' cueillir
SFX iR ueillir ueillez/n'l'm' cueillir

SFX iS Y 38
SFX iS aillir aillir/n'q'd'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillant/n'q'd'l'm't's' aillir
SFX iS aillir ailli/d'q' aillir
SFX iS aillir aille/j'n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir ailles/n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillons/n'q'l't' aillir
SFX iS aillir aillez/n'q'l'm' aillir
SFX iS aillir aillent/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillais/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillait/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillions/n'q'l't' aillir
SFX iS aillir ailliez/n'q'l'm' aillir
SFX iS aillir aillaient/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillis/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillit/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillîmes/n'q'l't' aillir
SFX iS aillir aillîtes/n'q'l'm' aillir
SFX iS aillir aillirent/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillirai/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir ailliras/n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillira/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillirons/n'q'l't' aillir
SFX iS aillir aillirez/n'q'l'm' aillir
SFX iS aillir ailliront/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillirais/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillirait/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillirions/n'q'l't' aillir
SFX iS aillir ailliriez/n'q'l'm' aillir
SFX iS aillir ailliraient/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillisse/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillisses/n'q'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillît/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aillissions/n'q'l't' aillir
SFX iS aillir aillissiez/n'q'l'm' aillir
SFX iS aillir aillissent/n'q'l'm't's' aillir
SFX iS aillir aille/n'l'm't' aillir
SFX iS aillir aillons/n'l't' aillir
SFX iS aillir aillez/n'l'm' aillir

SFX iT Y 41
SFX iT saillir saillir/n'q'd'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillant/n'q'd'l'm't's' aillir
SFX iT saillir sailli/L'D'Q' aillir
SFX iT saillir saillis/D'Q' aillir
SFX iT saillir saillie/L'D'Q' aillir
SFX iT saillir saillies/D'Q' aillir
SFX iT saillir saille/j'n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir sailles/n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillons/n'q'l't' aillir
SFX iT saillir saillez/n'q'l'm' aillir
SFX iT saillir saillent/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillais/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillait/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillions/n'q'l't' aillir
SFX iT saillir sailliez/n'q'l'm' aillir
SFX iT saillir saillaient/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillis/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillit/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillîmes/n'q'l't' aillir
SFX iT saillir saillîtes/n'q'l'm' aillir
SFX iT saillir saillirent/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillirai/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir sailliras/n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillira/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillirons/n'q'l't' aillir
SFX iT saillir saillirez/n'q'l'm' aillir
SFX iT saillir sailliront/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillirais/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillirait/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillirions/n'q'l't' aillir
SFX iT saillir sailliriez/n'q'l'm' aillir
SFX iT saillir sailliraient/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillisse/j'n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillisses/n'q'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillît/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saillissions/n'q'l't' aillir
SFX iT saillir saillissiez/n'q'l'm' aillir
SFX iT saillir saillissent/n'q'l'm't's' aillir
SFX iT saillir saille/n'l'm't' aillir
SFX iT saillir saillons/n'l't' aillir
SFX iT saillir saillez/n'l'm' aillir

SFX iU Y 37
SFX iU aillir aillir/n'q'd'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillant/n'q'd'l'm't's' faillir
SFX iU aillir ailli/d'q' faillir
SFX iU aillir aux/j'n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aut/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillons/n'q'l't' faillir
SFX iU aillir aillez/n'q'l'm' faillir
SFX iU aillir aillent/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillais/j'n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aillait/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillions/n'q'l't' faillir
SFX iU aillir ailliez/n'q'l'm' faillir
SFX iU aillir aillaient/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillis/j'n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aillit/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillîmes/n'q'l't' faillir
SFX iU aillir aillîtes/n'q'l'm' faillir
SFX iU aillir aillirent/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillirai/j'n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir ailliras/n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aillira/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillirons/n'q'l't' faillir
SFX iU aillir aillirez/n'q'l'm' faillir
SFX iU aillir ailliront/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillirais/j'n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aillirait/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillirions/n'q'l't' faillir
SFX iU aillir ailliriez/n'q'l'm' faillir
SFX iU aillir ailliraient/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aille/j'n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir ailles/n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aillisse/j'n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aillisses/n'q'l'm't' faillir
SFX iU aillir aillît/n'q'l'm't's' faillir
SFX iU aillir aillissions/n'q'l't' faillir
SFX iU aillir aillissiez/n'q'l'm' faillir
SFX iU aillir aillissent/n'q'l'm't's' faillir

SFX iV Y 12
SFX iV ésir ésir/n'q'd'l'm't's' gésir
SFX iV ésir isant/n'q'd'l'm't's' gésir
SFX iV ésir is/j'n'q'l'm't' gésir
SFX iV ésir ît/n'q'l'm't's' gésir
SFX iV ésir isons/n'q'l't' gésir
SFX iV ésir isez/n'q'l'm' gésir
SFX iV ésir isent/n'q'l'm't's' gésir
SFX iV ésir isais/j'n'q'l'm't' gésir
SFX iV ésir isait/n'q'l'm't's' gésir
SFX iV ésir isions/n'q'l't' gésir
SFX iV ésir isiez/n'q'l'm' gésir
SFX iV ésir isaient/n'q'l'm't's' gésir

SFX iW Y 54
SFX iW uïr uïr/n'q'd'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr yant/n'q'd'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uï/L'D'Q' ouïr
SFX iW uïr uïs/D'Q' ouïr
SFX iW uïr uïe/L'D'Q' ouïr
SFX iW uïr uïes/D'Q' ouïr
SFX iW uïr is/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr it/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr yons/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr yez/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr ient/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr yais/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr yait/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr yions/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr yiez/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr yaient/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uïs/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr uït/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uïmes/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr uïtes/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr uïrent/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uïrai/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr rrai/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr uïras/n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr rras/n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr uïra/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr rra/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uïrons/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr rrons/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr uïrez/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr rrez/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr uïront/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr rront/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uïrais/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr rrais/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr uïrait/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr rrait/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uïrions/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr rrions/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr uïriez/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr rriez/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr uïraient/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr rraient/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr ie/j'n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr ies/n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr uïsse/j'n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr uïsses/n'q'l'm't' ouïr
SFX iW uïr uït/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr uïssions/n'q'l't' ouïr
SFX iW uïr uïssiez/n'q'l'm' ouïr
SFX iW uïr uïssent/n'q'l'm't's' ouïr
SFX iW uïr is/n'l'm't' ouïr
SFX iW uïr yons/n'l't' ouïr
SFX iW uïr yez/n'l'm' ouïr

SFX iX Y 5
SFX iX érir érir/n'q'd'l'm't's' férir
SFX iX érir éru/L'D'Q' férir
SFX iX érir érus/D'Q' férir
SFX iX érir érue/L'D'Q' férir
SFX iX érir érues/D'Q' férir

SFX iY Y 5
SFX iY ssir ssir/n'q'd'l'm't's' issir
SFX iY ssir ssu/d'q' issir
SFX iY ssir ssus/d'q' issir
SFX iY ssir ssue/d'q' issir
SFX iY ssir ssues/d'q' issir

SFX pA Y 43
SFX pA ouvoir ouvoir/n'q'd'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ouvant/n'q'd'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir u/q' pouvoir
SFX pA ouvoir eux/j'n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir uis/j'n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir eut/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ouvons/n'q'l't' pouvoir
SFX pA ouvoir ouvez/n'q'l'm' pouvoir
SFX pA ouvoir euvent/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ouvais/j'n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir ouvait/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ouvions/n'q'l't' pouvoir
SFX pA ouvoir ouviez/n'q'l'm' pouvoir
SFX pA ouvoir ouvaient/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir us/j'n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir ut/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ûmes/n'q'l't' pouvoir
SFX pA ouvoir ûtes/n'q'l'm' pouvoir
SFX pA ouvoir urent/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ourrai/j'n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir ourras/n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir ourra/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ourrons/n'q'l't' pouvoir
SFX pA ouvoir ourrez/n'q'l'm' pouvoir
SFX pA ouvoir ourront/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ourrais/j'n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir ourrait/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ourrions/n'q'l't' pouvoir
SFX pA ouvoir ourriez/n'q'l'm' pouvoir
SFX pA ouvoir ourraient/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir uisse/j'n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir uissé/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir uisses/n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir uissions/n'q'l't' pouvoir
SFX pA ouvoir uissiez/n'q'l'm' pouvoir
SFX pA ouvoir uissent/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir usse/j'n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir ussé/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir usses/n'q'l'm't' pouvoir
SFX pA ouvoir ût/n'q'l'm't's' pouvoir
SFX pA ouvoir ussions/n'q'l't' pouvoir
SFX pA ouvoir ussiez/n'q'l'm' pouvoir
SFX pA ouvoir ussent/n'q'l'm't's' pouvoir

SFX pB Y 48
SFX pB ouloir ouloir/n'q'd'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulant/n'q'd'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulu/L'D'Q' vouloir
SFX pB ouloir oulus/D'Q' vouloir
SFX pB ouloir oulue/L'D'Q' vouloir
SFX pB ouloir oulues/D'Q' vouloir
SFX pB ouloir eux/j'n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir eut/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulons/n'q'l't' vouloir
SFX pB ouloir oulez/n'q'l'm' vouloir
SFX pB ouloir eulent/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulais/j'n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir oulait/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulions/n'q'l't' vouloir
SFX pB ouloir ouliez/n'q'l'm' vouloir
SFX pB ouloir oulaient/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulus/j'n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir oulut/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulûmes/n'q'l't' vouloir
SFX pB ouloir oulûtes/n'q'l'm' vouloir
SFX pB ouloir oulurent/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oudrai/j'n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir oudras/n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir oudra/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oudrons/n'q'l't' vouloir
SFX pB ouloir oudrez/n'q'l'm' vouloir
SFX pB ouloir oudront/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oudrais/j'n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir oudrait/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oudrions/n'q'l't' vouloir
SFX pB ouloir oudriez/n'q'l'm' vouloir
SFX pB ouloir oudraient/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir euille/j'n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir euillé/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir euilles/n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir euillent/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulusse/j'n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir oulusses/n'q'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir oulût/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir oulussions/n'q'l't' vouloir
SFX pB ouloir oulussiez/n'q'l'm' vouloir
SFX pB ouloir oulussent/n'q'l'm't's' vouloir
SFX pB ouloir euille/n'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir eux/n'l'm't' vouloir
SFX pB ouloir euillons/n'l't' vouloir
SFX pB ouloir oulons/n'l't' vouloir
SFX pB ouloir euillez/n'l'm' vouloir
SFX pB ouloir oulez/n'l'm' vouloir

SFX pC Y 44
SFX pC evoir evoir/n'q'd'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evant/n'q'd'l'm't's' devoir
SFX pC evoir û/d'q' redevoir
SFX pC evoir us/d'q' devoir
SFX pC evoir ue/d'q' devoir
SFX pC evoir ues/d'q' devoir
SFX pC evoir ois/j'n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir oit/c'n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evons/n'q'l't' devoir
SFX pC evoir evez/n'q'l'm' devoir
SFX pC evoir oivent/n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evais/j'n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir evait/c'n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evions/n'q'l't' devoir
SFX pC evoir eviez/n'q'l'm' devoir
SFX pC evoir evaient/n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir us/j'n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir ut/c'n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir ûmes/n'q'l't' devoir
SFX pC evoir ûtes/n'q'l'm' devoir
SFX pC evoir urent/n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evrai/j'n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir evras/n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir evra/c'n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evrons/n'q'l't' devoir
SFX pC evoir evrez/n'q'l'm' devoir
SFX pC evoir evront/n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evrais/j'n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir evrait/c'n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir evrions/n'q'l't' devoir
SFX pC evoir evriez/n'q'l'm' devoir
SFX pC evoir evraient/n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir oive/j'c'n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir oives/n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir usse/j'n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir ussé/n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir usses/n'q'l'm't' devoir
SFX pC evoir ût/c'n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir ussions/n'q'l't' devoir
SFX pC evoir ussiez/n'q'l'm' devoir
SFX pC evoir ussent/n'q'l'm't's' devoir
SFX pC evoir ois/n'l'm't' devoir
SFX pC evoir evons/n'l't' devoir
SFX pC evoir evez/n'l'm' devoir

SFX pD Y 1
SFX pD evoir û devoir

SFX pE Y 46
SFX pE avoir avoir/n'q'd'l'm't's' savoir
SFX pE avoir achant/n'q'd'l'm't's' savoir
SFX pE avoir u/L'D'Q' savoir
SFX pE avoir us/D'Q' savoir
SFX pE avoir ue/L'D'Q' savoir
SFX pE avoir ues/D'Q' savoir
SFX pE avoir ais/j'n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir ait/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir avons/n'q'l't' savoir
SFX pE avoir avez/n'q'l'm' savoir
SFX pE avoir avent/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir avais/j'n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir avait/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir avions/n'q'l't' savoir
SFX pE avoir aviez/n'q'l'm' savoir
SFX pE avoir avaient/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir us/j'n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir ut/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir ûmes/n'q'l't' savoir
SFX pE avoir ûtes/n'q'l'm' savoir
SFX pE avoir urent/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir aurai/j'n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir auras/n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir aura/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir aurons/n'q'l't' savoir
SFX pE avoir aurez/n'q'l'm' savoir
SFX pE avoir auront/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir aurais/j'n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir aurait/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir aurions/n'q'l't' savoir
SFX pE avoir auriez/n'q'l'm' savoir
SFX pE avoir auraient/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir ache/j'n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir aches/n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir achions/n'q'l't' savoir
SFX pE avoir achiez/n'q'l'm' savoir
SFX pE avoir achent/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir usse/j'n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir usses/n'q'l'm't' savoir
SFX pE avoir ût/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir ussions/n'q'l't' savoir
SFX pE avoir ussiez/n'q'l'm' savoir
SFX pE avoir ussent/n'q'l'm't's' savoir
SFX pE avoir ache/n'l'm't' savoir
SFX pE avoir achons/n'l't' savoir
SFX pE avoir achez/n'l'm' savoir

SFX pF Y 54
SFX pF oir oir/n'q'd'l'm't's' voir
SFX pF oir oyant/n'q'd'l'm't's' voir
SFX pF oir u/L'D'Q' voir
SFX pF oir us/D'Q' voir
SFX pF oir ue/L'D'Q' voir
SFX pF oir ues/D'Q' voir
SFX pF oir ois/j'n'q'l'm't' voir
SFX pF oir oit/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir oyons/n'q'l't' voir
SFX pF oir oyez/n'q'l'm' voir
SFX pF oir oient/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir oyais/j'n'q'l'm't' voir
SFX pF oir oyait/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir oyions/n'q'l't' voir
SFX pF oir oyiez/n'q'l'm' voir
SFX pF oir oyaient/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir is/j'n'q'l'm't' voir
SFX pF oir it/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir îmes/n'q'l't' voir
SFX pF oir îtes/n'q'l'm' voir
SFX pF oir irent/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir errai/j'n'q'l'm't' [^é]voir
SFX pF oir oirai/j'n'q'l'm't' évoir
SFX pF oir erras/n'q'l'm't' [^é]voir
SFX pF oir oiras/n'q'l'm't' évoir
SFX pF oir erra/n'q'l'm't's' [^é]voir
SFX pF oir oira/n'q'l'm't's' évoir
SFX pF oir errons/n'q'l't' [^é]voir
SFX pF oir oirons/n'q'l't' évoir
SFX pF oir errez/n'q'l'm' [^é]voir
SFX pF oir oirez/n'q'l'm' évoir
SFX pF oir erront/n'q'l'm't's' [^é]voir
SFX pF oir oiront/n'q'l'm't's' évoir
SFX pF oir errais/j'n'q'l'm't' [^é]voir
SFX pF oir oirais/j'n'q'l'm't' évoir
SFX pF oir errait/n'q'l'm't's' [^é]voir
SFX pF oir oirait/n'q'l'm't's' évoir
SFX pF oir errions/n'q'l't' [^é]voir
SFX pF oir oirions/n'q'l't' évoir
SFX pF oir erriez/n'q'l'm' [^é]voir
SFX pF oir oiriez/n'q'l'm' évoir
SFX pF oir erraient/n'q'l'm't's' [^é]voir
SFX pF oir oiraient/n'q'l'm't's' évoir
SFX pF oir oie/j'n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir oies/n'q'l'm't' voir
SFX pF oir isse/j'n'q'l'm't' voir
SFX pF oir isses/n'q'l'm't' voir
SFX pF oir ît/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir issions/n'q'l't' voir
SFX pF oir issiez/n'q'l'm' voir
SFX pF oir issent/n'q'l'm't's' voir
SFX pF oir ois/n'l'm't' voir
SFX pF oir oyons/n'l't' voir
SFX pF oir oyez/n'l'm' voir

SFX pG Y 11
SFX pG oir errai/j'n'q'l'm't' voir
SFX pG oir erras/n'q'l'm't' voir
SFX pG oir erra/n'q'l'm't's' voir
SFX pG oir errons/n'q'l't' voir
SFX pG oir errez/n'q'l'm' voir
SFX pG oir erront/n'q'l'm't's' voir
SFX pG oir errais/j'n'q'l'm't' voir
SFX pG oir errait/n'q'l'm't's' voir
SFX pG oir errions/n'q'l't' voir
SFX pG oir erriez/n'q'l'm' voir
SFX pG oir erraient/n'q'l'm't's' voir

SFX pH Y 43
SFX pH ouvoir ouvoir/n'q'd'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvant/n'q'd'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir u/L'D'Q' .mouvoir
SFX pH ouvoir us/D'Q' mouvoir
SFX pH ouvoir ue/L'D'Q' mouvoir
SFX pH ouvoir ues/D'Q' mouvoir
SFX pH ouvoir eus/j'n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir eut/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvons/n'q'l't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvez/n'q'l'm' mouvoir
SFX pH ouvoir euvent/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvais/j'n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvait/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvions/n'q'l't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouviez/n'q'l'm' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvaient/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir us/j'n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir ut/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ûmes/n'q'l't' mouvoir
SFX pH ouvoir ûtes/n'q'l'm' mouvoir
SFX pH ouvoir urent/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvrai/j'n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvras/n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvra/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvrons/n'q'l't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvrez/n'q'l'm' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvront/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvrais/j'n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvrait/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvrions/n'q'l't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvriez/n'q'l'm' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvraient/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir euve/j'n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir euves/n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir usse/j'n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir usses/n'q'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir ût/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir ussions/n'q'l't' mouvoir
SFX pH ouvoir ussiez/n'q'l'm' mouvoir
SFX pH ouvoir ussent/n'q'l'm't's' mouvoir
SFX pH ouvoir eus/n'l'm't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvons/n'l't' mouvoir
SFX pH ouvoir ouvez/n'l'm' mouvoir

SFX pI Y 1
SFX pI ouvoir û/L'D'Q' mouvoir

SFX pJ Y 43
SFX pJ ourvoir ourvoir/n'q'd'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyant/n'q'd'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvu/L'D'Q' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvus/D'Q' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvue/L'D'Q' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvues/D'Q' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvois/j'n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoit/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyons/n'q'l't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyez/n'q'l'm' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoient/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyais/j'n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyait/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyions/n'q'l't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyiez/n'q'l'm' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyaient/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvus/j'n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvut/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvûmes/n'q'l't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvûtes/n'q'l'm' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvurent/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoirai/j'n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoiras/n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoira/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoirons/n'q'l't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoirez/n'q'l'm' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoiront/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoirais/j'n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoirait/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoirions/n'q'l't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoiriez/n'q'l'm' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoiraient/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoie/j'n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoies/n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvusse/j'n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvusses/n'q'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvût/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvussions/n'q'l't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvussiez/n'q'l'm' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvussent/n'q'l'm't's' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvois/n'l'm't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyons/n'l't' pourvoir
SFX pJ ourvoir ourvoyez/n'l'm' pourvoir

SFX pK Y 43
SFX pK cevoir cevoir/n'q'd'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevant/n'q'd'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir çu/L'D'Q' cevoir
SFX pK cevoir çus/D'Q' cevoir
SFX pK cevoir çue/L'D'Q' cevoir
SFX pK cevoir çues/D'Q' cevoir
SFX pK cevoir çois/j'n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir çoit/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevons/n'q'l't' cevoir
SFX pK cevoir cevez/n'q'l'm' cevoir
SFX pK cevoir çoivent/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevais/j'n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir cevait/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevions/n'q'l't' cevoir
SFX pK cevoir ceviez/n'q'l'm' cevoir
SFX pK cevoir cevaient/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir çus/j'n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir çut/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir çûmes/n'q'l't' cevoir
SFX pK cevoir çûtes/n'q'l'm' cevoir
SFX pK cevoir çurent/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevrai/j'n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir cevras/n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir cevra/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevrons/n'q'l't' cevoir
SFX pK cevoir cevrez/n'q'l'm' cevoir
SFX pK cevoir cevront/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevrais/j'n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir cevrait/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir cevrions/n'q'l't' cevoir
SFX pK cevoir cevriez/n'q'l'm' cevoir
SFX pK cevoir cevraient/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir çoive/j'n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir çoives/n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir çusse/j'n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir çusses/n'q'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir çût/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir çussions/n'q'l't' cevoir
SFX pK cevoir çussiez/n'q'l'm' cevoir
SFX pK cevoir çussent/n'q'l'm't's' cevoir
SFX pK cevoir çois/n'l'm't' cevoir
SFX pK cevoir cevons/n'l't' cevoir
SFX pK cevoir cevez/n'l'm' cevoir

SFX pM Y 44
SFX pM aloir aloir/n'q'd'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alant/n'q'd'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alu/q' valoir
SFX pM aloir alus/q' valoir
SFX pM aloir alue/q' valoir
SFX pM aloir alues/q' valoir
SFX pM aloir aux/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir aut/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alons/n'q'l't' valoir
SFX pM aloir alez/n'q'l'm' valoir
SFX pM aloir alent/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alais/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir alait/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alions/n'q'l't' valoir
SFX pM aloir aliez/n'q'l'm' valoir
SFX pM aloir alaient/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alus/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir alut/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alûmes/n'q'l't' valoir
SFX pM aloir alûtes/n'q'l'm' valoir
SFX pM aloir alurent/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir audrai/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir audras/n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir audra/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir audrons/n'q'l't' valoir
SFX pM aloir audrez/n'q'l'm' valoir
SFX pM aloir audront/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir audrais/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir audrait/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir audrions/n'q'l't' valoir
SFX pM aloir audriez/n'q'l'm' valoir
SFX pM aloir audraient/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir aille/j'n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir ailles/n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir aillent/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alusse/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir alusses/n'q'l'm't' valoir
SFX pM aloir alût/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir alussions/n'q'l't' valoir
SFX pM aloir alussiez/n'q'l'm' valoir
SFX pM aloir alussent/n'q'l'm't's' valoir
SFX pM aloir aux/n'l'm't' valoir
SFX pM aloir alons/n'l't' valoir
SFX pM aloir alez/n'l'm' valoir

SFX pN Y 43
SFX pN valoir valoir/n'q'd'l'm't's' valoir
SFX pN valoir valant/n'q'd'l'm't's' valoir
SFX pN valoir vaux/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir vaut/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir valons/n'q'l't' valoir
SFX pN valoir valez/n'q'l'm' valoir
SFX pN valoir valent/n'q'l'm't's' quivaloir
SFX pN valoir valent/n'q'l'm't's' révaloir
SFX pN valoir valais/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir valait/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir valions/n'q'l't' valoir
SFX pN valoir valiez/n'q'l'm' valoir
SFX pN valoir valaient/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir valus/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir valut/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir valûmes/n'q'l't' valoir
SFX pN valoir valûtes/n'q'l'm' valoir
SFX pN valoir valurent/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir vaudrai/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir vaudras/n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir vaudra/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir vaudrons/n'q'l't' valoir
SFX pN valoir vaudrez/n'q'l'm' valoir
SFX pN valoir vaudront/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir vaudrais/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir vaudrait/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir vaudrions/n'q'l't' valoir
SFX pN valoir vaudriez/n'q'l'm' valoir
SFX pN valoir vaudraient/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir vaille/j'n'q'l'm't's' quivaloir
SFX pN valoir vale/j'n'q'l'm't's' révaloir
SFX pN valoir vailles/n'q'l'm't' quivaloir
SFX pN valoir vales/n'q'l'm't' révaloir
SFX pN valoir vaillent/n'q'l'm't's' quivaloir
SFX pN valoir valusse/j'n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir valusses/n'q'l'm't' valoir
SFX pN valoir valût/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir valussions/n'q'l't' valoir
SFX pN valoir valussiez/n'q'l'm' valoir
SFX pN valoir valussent/n'q'l'm't's' valoir
SFX pN valoir vaux/n'l'm't' valoir
SFX pN valoir valons/n'l't' valoir
SFX pN valoir valez/n'l'm' valoir

SFX pO Y 17
SFX pO valoir valoir/n'q'd'l'm't's' revaloir
SFX pO valoir valant/n'q'd'l'm't's' revaloir
SFX pO valoir valu/q' revaloir
SFX pO valoir valus/q' revaloir
SFX pO valoir value/q' revaloir
SFX pO valoir values/q' revaloir
SFX pO valoir vaudrai/j'n'q'l'm't' revaloir
SFX pO valoir vaudras/n'q'l'm't' revaloir
SFX pO valoir vaudra/n'q'l'm't's' revaloir
SFX pO valoir vaudrons/n'q'l't' revaloir
SFX pO valoir vaudrez/n'q'l'm' revaloir
SFX pO valoir vaudront/n'q'l'm't's' revaloir
SFX pO valoir vaudrais/j'n'q'l'm't' revaloir
SFX pO valoir vaudrait/n'q'l'm't's' revaloir
SFX pO valoir vaudrions/n'q'l't' revaloir
SFX pO valoir vaudriez/n'q'l'm' revaloir
SFX pO valoir vaudraient/n'q'l'm't's' revaloir

SFX pP Y 2
SFX pP paroir paroir/n'q'd'l'm't's' comparoir
SFX pP paroir parant/n'q'd'l'm't's' comparoir

SFX pQ Y 2
SFX pQ haloir haloir/n'q'd'l'm't's' chaloir
SFX pQ haloir haut/n'q'l'm't's' chaloir

SFX pR Y 2
SFX pR pparoir pparoir/n'q'd'l'm't's' apparoir
SFX pR pparoir ppert/n'q'l'm't's' apparoir

SFX pS Y 69
SFX pS oir oir/n'q'd'l'm't's' oir
SFX pS sseoir sseyant/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoyant/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssis/L'D'Q' seoir
SFX pS sseoir ssise/L'D'Q' seoir
SFX pS sseoir ssises/D'Q' seoir
SFX pS sseoir ssieds/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssied/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir sseyons/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir sseyez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir sseyent/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssois/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssoit/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoyons/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssoyez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssoient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir sseyais/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir sseyait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir sseyions/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir sseyiez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir sseyaient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoyais/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssoyait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoyions/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssoyiez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssoyaient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssis/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssit/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssîmes/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssîtes/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssirent/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssiérai/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssiéras/n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssiéra/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssiérons/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssiérez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssiéront/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoirai/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssoiras/n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssoira/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoirons/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssoirez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssoiront/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssiérais/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssiérait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssiérions/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssiériez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssiéraient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoirais/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssoirait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoirions/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssoiriez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssoiraient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir sseye/j'n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir sseyes/n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssoie/j'n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssoies/n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssisse/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssisses/n'q'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssît/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssissions/n'q'l't' seoir
SFX pS sseoir ssissiez/n'q'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssissent/n'q'l'm't's' seoir
SFX pS sseoir ssieds/n'l'm't' seoir
SFX pS sseoir sseyons/n'l't' seoir
SFX pS sseoir sseyez/n'l'm' seoir
SFX pS sseoir ssois/n'l'm't' seoir
SFX pS sseoir ssoyons/n'l't' seoir
SFX pS sseoir ssoyez/n'l'm' seoir

SFX pT Y 42
SFX pT oir oir/n'q'd'l'm't's' oir
SFX pT urseoir ursoyant/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursis/d'q' seoir
SFX pT urseoir ursise/d'q' seoir
SFX pT urseoir ursises/d'q' seoir
SFX pT urseoir ursois/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir ursoit/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursoyons/n'q'l't' seoir
SFX pT urseoir ursoyez/n'q'l'm' seoir
SFX pT urseoir ursoient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursoyais/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir ursoyait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursoyions/n'q'l't' seoir
SFX pT urseoir ursoyiez/n'q'l'm' seoir
SFX pT urseoir ursoyaient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursis/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir ursit/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursîmes/n'q'l't' seoir
SFX pT urseoir ursîtes/n'q'l'm' seoir
SFX pT urseoir ursirent/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir urseoirai/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir urseoiras/n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir urseoira/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir urseoirons/n'q'l't' seoir
SFX pT urseoir urseoirez/n'q'l'm' seoir
SFX pT urseoir urseoiront/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir urseoirais/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir urseoirait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir urseoirions/n'q'l't' seoir
SFX pT urseoir urseoiriez/n'q'l'm' seoir
SFX pT urseoir urseoiraient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursoie/j'n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursoies/n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir ursisse/j'n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir ursisses/n'q'l'm't' seoir
SFX pT urseoir ursît/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursissions/n'q'l't' seoir
SFX pT urseoir ursissiez/n'q'l'm' seoir
SFX pT urseoir ursissent/n'q'l'm't's' seoir
SFX pT urseoir ursois/n'l'm't' seoir
SFX pT urseoir ursoyons/n'l't' seoir
SFX pT urseoir ursoyez/n'l'm' seoir

SFX pU Y 5
SFX pU eoir eoir/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pU eoir éant/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pU eoir is/d'q' seoir
SFX pU eoir ise/d'q' seoir
SFX pU eoir ises/d'q' seoir

SFX pV Y 14
SFX pV eoir eoir/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pV eoir éant/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pV eoir eyant/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pV eoir is/d'q' seoir
SFX pV eoir ied/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir iéent/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir eyait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir eyaient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir iéra/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir iéront/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir iérait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir iéraient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir iée/n'q'l'm't's' seoir
SFX pV eoir iéent/n'q'l'm't's' seoir

SFX pW Y 12
SFX pW oir oir/n'q'd'l'm't's' oir
SFX pW sseoir sséant/n'q'd'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssied/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssiéent/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir sseyait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir sseyaient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssiéra/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssiéront/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssiérait/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssiéraient/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssiée/n'q'l'm't's' seoir
SFX pW sseoir ssiéent/n'q'l'm't's' seoir

SFX pX Y 53
SFX pX hoir hoir/n'q'd'l'm't's' choir
SFX pX hoir hu/L'D'Q' choir
SFX pX hoir hus/D'Q' choir
SFX pX hoir hue/L'D'Q' choir
SFX pX hoir hues/D'Q' choir
SFX pX hoir hois/j'n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir hoit/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoyons/n'q'l't' choir
SFX pX hoir hoyez/n'q'l'm' choir
SFX pX hoir hoient/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoyais/j'n'q'l'm't' déchoir
SFX pX hoir hoyait/n'q'l'm't's' déchoir
SFX pX hoir hoyions/n'q'l't' déchoir
SFX pX hoir hoyiez/n'q'l'm' déchoir
SFX pX hoir hoyaient/n'q'l'm't's' déchoir
SFX pX hoir hus/j'n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir hut/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hûmes/n'q'l't' choir
SFX pX hoir hûtes/n'q'l'm' choir
SFX pX hoir hurent/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoirai/j'n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir herrai/j'n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir hoiras/n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir herras/n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir hoira/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir herra/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoirons/n'q'l't' choir
SFX pX hoir herrons/n'q'l't' choir
SFX pX hoir hoirez/n'q'l'm' choir
SFX pX hoir herrez/n'q'l'm' choir
SFX pX hoir hoiront/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir herront/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoirais/j'n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir herrais/j'n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir hoirait/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir herrait/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoirions/n'q'l't' choir
SFX pX hoir herrions/n'q'l't' choir
SFX pX hoir hoiriez/n'q'l'm' choir
SFX pX hoir herriez/n'q'l'm' choir
SFX pX hoir hoiraient/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir herraient/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoie/j'n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hoies/n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir husse/j'n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir husses/n'q'l'm't' choir
SFX pX hoir hût/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hussions/n'q'l't' choir
SFX pX hoir hussiez/n'q'l'm' choir
SFX pX hoir hussent/n'q'l'm't's' choir
SFX pX hoir hois/n'l'm't' déchoir
SFX pX hoir hoyons/n'l't' déchoir
SFX pX hoir hoyez/n'l'm' déchoir

SFX pY Y 26
SFX pY choir choir/n'q'd'l'm't's' échoir
SFX pY choir chéant/n'q'd'l'm't's' échoir
SFX pY choir chu/d'q' échoir
SFX pY choir chus/d'q' échoir
SFX pY choir chue/d'q' échoir
SFX pY choir chues/d'q' échoir
SFX pY choir choit/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir chet/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choient/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir chéent/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choyait/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choyaient/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir chut/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir churent/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choira/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir cherra/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choiront/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir cherront/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choirait/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir cherrait/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choiraient/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir cherraient/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choie/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir choient/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir chût/n'q'l'm't's' échoir
SFX pY choir chussent/n'q'l'm't's' échoir

SFX pZ Y 19
SFX pZ euvoir euvoir/n'q'd'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvant/n'q'd'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir u/q' pleuvoir
SFX pZ euvoir eut/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvent/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvait/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvaient/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir ut/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir urent/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvra/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvront/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvrait/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvraient/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir euve/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir ût/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir ussent/n'q'l'm't's' pleuvoir
SFX pZ euvoir eus/n'l'm't' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvons/n'l't' pleuvoir
SFX pZ euvoir euvez/n'l'm' pleuvoir

SFX qA Y 9
SFX qA alloir alloir/n'q'd'l'm't's' falloir
SFX qA alloir allu/q' falloir
SFX qA alloir aut/n'q'l'm't's' falloir
SFX qA alloir allait/n'q'l'm't's' falloir
SFX qA alloir allut/n'q'l'm't's' falloir
SFX qA alloir audra/n'q'l'm't's' falloir
SFX qA alloir audrait/n'q'l'm't's' falloir
SFX qA alloir aille/n'q'l'm't's' falloir
SFX qA alloir allût/n'q'l'm't's' falloir

SFX rA Y 28
SFX rA lore lore/n'q'd'l'm't's' clore
SFX rA lore losant/n'q'd'l'm't's' clore
SFX rA lore los/L'D'Q' clore
SFX rA lore lose/L'D'Q' clore
SFX rA lore loses/D'Q' clore
SFX rA lore los/j'n'q'l'm't' clore
SFX rA lore lot/n'q'l'm't's' .clore
SFX rA lore losons/n'q'l't' clore
SFX rA lore losez/n'q'l'm' clore
SFX rA lore losent/n'q'l'm't's' clore
SFX rA lore lorai/j'n'q'l'm't' clore
SFX rA lore loras/n'q'l'm't' clore
SFX rA lore lora/n'q'l'm't's' clore
SFX rA lore lorons/n'q'l't' clore
SFX rA lore lorez/n'q'l'm' clore
SFX rA lore loront/n'q'l'm't's' clore
SFX rA lore lorais/j'n'q'l'm't' clore
SFX rA lore lorait/n'q'l'm't's' clore
SFX rA lore lorions/n'q'l't' clore
SFX rA lore loriez/n'q'l'm' clore
SFX rA lore loraient/n'q'l'm't's' clore
SFX rA lore lose/j'n'q'l'm't's' clore
SFX rA lore loses/n'q'l'm't' clore
SFX rA lore losions/n'q'l't' clore
SFX rA lore losiez/n'q'l'm' clore
SFX rA lore los/n'l'm't' clore
SFX rA lore losons/n'l't' clore
SFX rA lore losez/n'l'm' clore

SFX rB Y 1
SFX rB lore lôt/n'q'l'm't's' clore

SFX rC Y 28
SFX rC clore clore/n'q'd'l'm't's' clore
SFX rC clore closant/n'q'd'l'm't's' clore
SFX rC clore clos/L'D'Q' clore
SFX rC clore close/L'D'Q' clore
SFX rC clore closes/D'Q' clore
SFX rC clore clos/j'n'q'l'm't' clore
SFX rC clore clot/n'q'l'm't's' clore
SFX rC clore closons/n'q'l't' clore
SFX rC clore closez/n'q'l'm' clore
SFX rC clore closent/n'q'l'm't's' clore
SFX rC clore clorai/j'n'q'l'm't' clore
SFX rC clore cloras/n'q'l'm't' clore
SFX rC clore clora/n'q'l'm't's' clore
SFX rC clore clorons/n'q'l't' clore
SFX rC clore clorez/n'q'l'm' clore
SFX rC clore cloront/n'q'l'm't's' clore
SFX rC clore clorais/j'n'q'l'm't' clore
SFX rC clore clorait/n'q'l'm't's' clore
SFX rC clore clorions/n'q'l't' clore
SFX rC clore cloriez/n'q'l'm' clore
SFX rC clore cloraient/n'q'l'm't's' clore
SFX rC clore close/j'n'q'l'm't's' clore
SFX rC clore closes/n'q'l'm't' clore
SFX rC clore closions/n'q'l't' clore
SFX rC clore closiez/n'q'l'm' clore
SFX rC clore clos/n'l'm't' clore
SFX rC clore closons/n'l't' clore
SFX rC clore closez/n'l'm' clore

SFX rD Y 4
SFX rD clore clore/n'q'd'l'm't's' clore
SFX rD clore clos/d'q' clore
SFX rD clore close/d'q' clore
SFX rD clore closes/d'q' clore

SFX tA Y 44
SFX tA re re/n'q'd'l'm't's' [dp]re
SFX tA re ant/n'q'd'l'm't's' [dp]re
SFX tA re u/L'D'Q' [dp]re
SFX tA re us/D'Q' [dp]re
SFX tA re ue/L'D'Q' [dp]re
SFX tA re ues/D'Q' [dp]re
SFX tA re s/j'n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA dre d/n'q'l'm't's' dre
SFX tA pre pt/n'q'l'm't's' pre
SFX tA re ons/n'q'l't' [dp]re
SFX tA re ez/n'q'l'm' [dp]re
SFX tA re ent/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re ais/j'n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re ait/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re ions/n'q'l't' [dp]re
SFX tA re iez/n'q'l'm' [dp]re
SFX tA re aient/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re is/j'n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re it/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re îmes/n'q'l't' [dp]re
SFX tA re îtes/n'q'l'm' [dp]re
SFX tA re irent/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re rai/j'n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re ras/n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re ra/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re rons/n'q'l't' [dp]re
SFX tA re rez/n'q'l'm' [dp]re
SFX tA re ront/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re rais/j'n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re rait/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re rions/n'q'l't' [dp]re
SFX tA re riez/n'q'l'm' [dp]re
SFX tA re raient/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re e/j'n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re es/n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re isse/j'n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re isses/n'q'l'm't' [dp]re
SFX tA re ît/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re issions/n'q'l't' [dp]re
SFX tA re issiez/n'q'l'm' [dp]re
SFX tA re issent/n'q'l'm't's' [dp]re
SFX tA re s/n'l'm't' [dp]re
SFX tA re ons/n'l't' [dp]re
SFX tA re ez/n'l'm' [dp]re

SFX tD Y 43
SFX tD perdre perdre/n'q'd'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdant/n'q'd'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdu/L'D'Q' perdre
SFX tD perdre perdus/D'Q' perdre
SFX tD perdre perdue/L'D'Q' perdre
SFX tD perdre perdues/D'Q' perdre
SFX tD perdre perds/j'n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perd/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdons/n'q'l't' perdre
SFX tD perdre perdez/n'q'l'm' perdre
SFX tD perdre perdent/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdais/j'n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdait/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdions/n'q'l't' perdre
SFX tD perdre perdiez/n'q'l'm' perdre
SFX tD perdre perdaient/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdis/j'n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdit/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdîmes/n'q'l't' perdre
SFX tD perdre perdîtes/n'q'l'm' perdre
SFX tD perdre perdirent/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdrai/j'n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdras/n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdra/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdrons/n'q'l't' perdre
SFX tD perdre perdrez/n'q'l'm' perdre
SFX tD perdre perdront/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdrais/j'n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdrait/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdrions/n'q'l't' perdre
SFX tD perdre perdriez/n'q'l'm' perdre
SFX tD perdre perdraient/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perde/j'n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdes/n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdisse/j'n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdisses/n'q'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdît/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perdissions/n'q'l't' perdre
SFX tD perdre perdissiez/n'q'l'm' perdre
SFX tD perdre perdissent/n'q'l'm't's' perdre
SFX tD perdre perds/n'l'm't' perdre
SFX tD perdre perdons/n'l't' perdre
SFX tD perdre perdez/n'l'm' perdre

SFX tE Y 39
SFX tE dre dre/n'q'd'l'm't's' dre
SFX tE dre dant/n'q'd'l'm't's' dre
SFX tE dre ds/j'n'q'l'm't' dre
SFX tE dre d/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre dons/n'q'l't' dre
SFX tE dre dez/n'q'l'm' dre
SFX tE dre dent/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre dais/j'n'q'l'm't' dre
SFX tE dre dait/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre dions/n'q'l't' dre
SFX tE dre diez/n'q'l'm' dre
SFX tE dre daient/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre dis/j'n'q'l'm't' dre
SFX tE dre dit/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre dîmes/n'q'l't' dre
SFX tE dre dîtes/n'q'l'm' dre
SFX tE dre dirent/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre drai/j'n'q'l'm't' dre
SFX tE dre dras/n'q'l'm't' dre
SFX tE dre dra/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre drons/n'q'l't' dre
SFX tE dre drez/n'q'l'm' dre
SFX tE dre dront/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre drais/j'n'q'l'm't' dre
SFX tE dre drait/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre drions/n'q'l't' dre
SFX tE dre driez/n'q'l'm' dre
SFX tE dre draient/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre de/j'n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre des/n'q'l'm't' dre
SFX tE dre disse/j'n'q'l'm't' dre
SFX tE dre disses/n'q'l'm't' dre
SFX tE dre dît/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre dissions/n'q'l't' dre
SFX tE dre dissiez/n'q'l'm' dre
SFX tE dre dissent/n'q'l'm't's' dre
SFX tE dre ds/n'l'm't' dre
SFX tE dre dons/n'l't' dre
SFX tE dre dez/n'l'm' dre

SFX tF Y 42
SFX tF rendre rendre/n'q'd'l'm't's' prendre
SFX tF rendre renant/n'q'd'l'm't's' prendre
SFX tF rendre ris/L'D'Q' prendre
SFX tF rendre rise/L'D'Q' prendre
SFX tF rendre rises/D'Q' prendre
SFX tF rendre rends/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre rend/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre renons/n'q'l't' prendre
SFX tF rendre renez/n'q'l'm' prendre
SFX tF rendre rennent/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre renais/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre renait/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre renions/n'q'l't' prendre
SFX tF rendre reniez/n'q'l'm' prendre
SFX tF rendre renaient/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre ris/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre rit/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rîmes/n'q'l't' prendre
SFX tF rendre rîtes/n'q'l'm' prendre
SFX tF rendre rirent/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rendrai/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre rendras/n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre rendra/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rendrons/n'q'l't' prendre
SFX tF rendre rendrez/n'q'l'm' prendre
SFX tF rendre rendront/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rendrais/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre rendrait/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rendrions/n'q'l't' prendre
SFX tF rendre rendriez/n'q'l'm' prendre
SFX tF rendre rendraient/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre renne/j'n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rennes/n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre risse/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre risses/n'q'l'm't' prendre
SFX tF rendre rît/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rissions/n'q'l't' prendre
SFX tF rendre rissiez/n'q'l'm' prendre
SFX tF rendre rissent/n'q'l'm't's' prendre
SFX tF rendre rends/n'l'm't' prendre
SFX tF rendre renons/n'l't' prendre
SFX tF rendre renez/n'l'm' prendre

SFX tG Y 42
SFX tG prendre prendre/n'q'd'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prenant/n'q'd'l'm't's' prendre
SFX tG prendre pris/L'D'Q' prendre
SFX tG prendre prise/L'D'Q' prendre
SFX tG prendre prises/D'Q' prendre
SFX tG prendre prends/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prend/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prenons/n'q'l't' prendre
SFX tG prendre prenez/n'q'l'm' prendre
SFX tG prendre prennent/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prenais/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prenait/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prenions/n'q'l't' prendre
SFX tG prendre preniez/n'q'l'm' prendre
SFX tG prendre prenaient/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre pris/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prit/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prîmes/n'q'l't' prendre
SFX tG prendre prîtes/n'q'l'm' prendre
SFX tG prendre prirent/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prendrai/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prendras/n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prendra/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prendrons/n'q'l't' prendre
SFX tG prendre prendrez/n'q'l'm' prendre
SFX tG prendre prendront/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prendrais/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prendrait/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prendrions/n'q'l't' prendre
SFX tG prendre prendriez/n'q'l'm' prendre
SFX tG prendre prendraient/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prenne/j'n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prennes/n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prisse/j'n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prisses/n'q'l'm't' prendre
SFX tG prendre prît/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prissions/n'q'l't' prendre
SFX tG prendre prissiez/n'q'l'm' prendre
SFX tG prendre prissent/n'q'l'm't's' prendre
SFX tG prendre prends/n'l'm't' prendre
SFX tG prendre prenons/n'l't' prendre
SFX tG prendre prenez/n'l'm' prendre

SFX tM Y 32
SFX tM outre outre/n'q'd'l'm't's' foutre
SFX tM outre outant/n'q'd'l'm't's' foutre
SFX tM outre outu/L'D'Q' foutre
SFX tM outre outus/D'Q' foutre
SFX tM outre outue/L'D'Q' foutre
SFX tM outre outues/D'Q' foutre
SFX tM outre ous/j'n'q'l'm't' foutre
SFX tM outre out/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outons/n'q'l't' foutre
SFX tM outre outez/n'q'l'm' foutre
SFX tM outre outent/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outais/j'n'q'l'm't' foutre
SFX tM outre outait/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outions/n'q'l't' foutre
SFX tM outre outiez/n'q'l'm' foutre
SFX tM outre outaient/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outrai/j'n'q'l'm't' foutre
SFX tM outre outras/n'q'l'm't' foutre
SFX tM outre outra/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outrons/n'q'l't' foutre
SFX tM outre outrez/n'q'l'm' foutre
SFX tM outre outront/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outrais/j'n'q'l'm't' foutre
SFX tM outre outrait/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outrions/n'q'l't' foutre
SFX tM outre outriez/n'q'l'm' foutre
SFX tM outre outraient/n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre oute/j'n'q'l'm't's' foutre
SFX tM outre outes/n'q'l'm't' foutre
SFX tM outre ous/n'l'm't' foutre
SFX tM outre outons/n'l't' foutre
SFX tM outre outez/n'l'm' foutre

SFX tU Y 5
SFX tU istre istre/n'q'd'l'm't's' tistre
SFX tU istre issu/d'q' tistre
SFX tU istre issus/d'q' tistre
SFX tU istre issue/d'q' tistre
SFX tU istre issues/d'q' tistre

SFX uA Y 45
SFX uA tre tre/n'q'd'l'm't's' tre
SFX uA tre tant/n'q'd'l'm't's' tre
SFX uA tre tu/L'D'Q' tre
SFX uA tre tus/D'Q' tre
SFX uA tre tue/L'D'Q' tre
SFX uA tre tues/D'Q' tre
SFX uA ttre ts/j'n'q'l'm't' ttre
SFX uA ttre t/n'q'l'm't's' ttre
SFX uA tre ts/j'n'q'l'm't' embatre
SFX uA tre t/n'q'l'm't's' embatre
SFX uA tre tons/n'q'l't' tre
SFX uA tre tez/n'q'l'm' tre
SFX uA tre tent/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre tais/j'n'q'l'm't' tre
SFX uA tre tait/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre tions/n'q'l't' tre
SFX uA tre tiez/n'q'l'm' tre
SFX uA tre taient/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre tis/j'n'q'l'm't' tre
SFX uA tre tit/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre tîmes/n'q'l't' tre
SFX uA tre tîtes/n'q'l'm' tre
SFX uA tre tirent/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre trai/j'n'q'l'm't' tre
SFX uA tre tras/n'q'l'm't' tre
SFX uA tre tra/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre trons/n'q'l't' tre
SFX uA tre trez/n'q'l'm' tre
SFX uA tre tront/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre trais/j'n'q'l'm't' tre
SFX uA tre trait/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre trions/n'q'l't' tre
SFX uA tre triez/n'q'l'm' tre
SFX uA tre traient/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre te/j'n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre tes/n'q'l'm't' tre
SFX uA tre tisse/j'n'q'l'm't' tre
SFX uA tre tisses/n'q'l'm't' tre
SFX uA tre tît/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre tissions/n'q'l't' tre
SFX uA tre tissiez/n'q'l'm' tre
SFX uA tre tissent/n'q'l'm't's' tre
SFX uA tre s/n'l'm't' tre
SFX uA tre tons/n'l't' tre
SFX uA tre tez/n'l'm' tre

SFX uC Y 43
SFX uC battre battre/n'q'd'l'm't's' battre
SFX uC battre battant/n'q'd'l'm't's' battre
SFX uC battre battu/L'D'Q' battre
SFX uC battre battus/D'Q' battre
SFX uC battre battue/L'D'Q' battre
SFX uC battre battues/D'Q' battre
SFX uC battre bats/j'n'q'l'm't' battre
SFX uC battre bat/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battons/n'q'l't' battre
SFX uC battre battez/n'q'l'm' battre
SFX uC battre battent/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battais/j'n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battait/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battions/n'q'l't' battre
SFX uC battre battiez/n'q'l'm' battre
SFX uC battre battaient/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battis/j'n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battit/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battîmes/n'q'l't' battre
SFX uC battre battîtes/n'q'l'm' battre
SFX uC battre battirent/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battrai/j'n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battras/n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battra/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battrons/n'q'l't' battre
SFX uC battre battrez/n'q'l'm' battre
SFX uC battre battront/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battrais/j'n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battrait/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battrions/n'q'l't' battre
SFX uC battre battriez/n'q'l'm' battre
SFX uC battre battraient/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre batte/j'n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battes/n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battisse/j'n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battisses/n'q'l'm't' battre
SFX uC battre battît/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre battissions/n'q'l't' battre
SFX uC battre battissiez/n'q'l'm' battre
SFX uC battre battissent/n'q'l'm't's' battre
SFX uC battre bats/n'l'm't' battre
SFX uC battre battons/n'l't' battre
SFX uC battre battez/n'l'm' battre

SFX uD Y 33
SFX uD battre battre/n'q'd'l'm't's' battre
SFX uD battre battant/n'q'd'l'm't's' battre
SFX uD battre battu/L'D'Q' battre
SFX uD battre battus/D'Q' battre
SFX uD battre battue/L'D'Q' battre
SFX uD battre battues/D'Q' battre
SFX uD battre bat/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battons/n'q'l't' battre
SFX uD battre battez/n'q'l'm' battre
SFX uD battre battent/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battait/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battions/n'q'l't' battre
SFX uD battre battiez/n'q'l'm' battre
SFX uD battre battaient/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battit/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battîmes/n'q'l't' battre
SFX uD battre battîtes/n'q'l'm' battre
SFX uD battre battirent/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battra/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battrons/n'q'l't' battre
SFX uD battre battrez/n'q'l'm' battre
SFX uD battre battront/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battrait/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battrions/n'q'l't' battre
SFX uD battre battriez/n'q'l'm' battre
SFX uD battre battraient/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre batte/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battît/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battissions/n'q'l't' battre
SFX uD battre battissiez/n'q'l'm' battre
SFX uD battre battissent/n'q'l'm't's' battre
SFX uD battre battons-nous/n'l't' battre
SFX uD battre battez-vous/n'l'm' battre

SFX vA Y 42
SFX vA ettre ettre/n'q'd'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettant/n'q'd'l'm't's' mettre
SFX vA ettre is/L'D'Q' mettre
SFX vA ettre ise/L'D'Q' mettre
SFX vA ettre ises/D'Q' mettre
SFX vA ettre ets/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre et/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettons/n'q'l't' mettre
SFX vA ettre ettez/n'q'l'm' mettre
SFX vA ettre ettent/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettais/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre ettait/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettions/n'q'l't' mettre
SFX vA ettre ettiez/n'q'l'm' mettre
SFX vA ettre ettaient/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre is/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre it/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre îmes/n'q'l't' mettre
SFX vA ettre îtes/n'q'l'm' mettre
SFX vA ettre irent/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettrai/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre ettras/n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre ettra/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettrons/n'q'l't' mettre
SFX vA ettre ettrez/n'q'l'm' mettre
SFX vA ettre ettront/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettrais/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre ettrait/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettrions/n'q'l't' mettre
SFX vA ettre ettriez/n'q'l'm' mettre
SFX vA ettre ettraient/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ette/j'n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ettes/n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre isse/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre isses/n'q'l'm't' mettre
SFX vA ettre ît/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre issions/n'q'l't' mettre
SFX vA ettre issiez/n'q'l'm' mettre
SFX vA ettre issent/n'q'l'm't's' mettre
SFX vA ettre ets/n'l'm't' mettre
SFX vA ettre ettons/n'l't' mettre
SFX vA ettre ettez/n'l'm' mettre

SFX vC Y 42
SFX vC mettre mettre/n'q'd'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettant/n'q'd'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mis/L'D'Q' mettre
SFX vC mettre mise/L'D'Q' mettre
SFX vC mettre mises/D'Q' mettre
SFX vC mettre mets/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre met/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettons/n'q'l't' mettre
SFX vC mettre mettez/n'q'l'm' mettre
SFX vC mettre mettent/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettais/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre mettait/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettions/n'q'l't' mettre
SFX vC mettre mettiez/n'q'l'm' mettre
SFX vC mettre mettaient/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mis/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre mit/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mîmes/n'q'l't' mettre
SFX vC mettre mîtes/n'q'l'm' mettre
SFX vC mettre mirent/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettrai/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre mettras/n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre mettra/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettrons/n'q'l't' mettre
SFX vC mettre mettrez/n'q'l'm' mettre
SFX vC mettre mettront/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettrais/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre mettrait/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettrions/n'q'l't' mettre
SFX vC mettre mettriez/n'q'l'm' mettre
SFX vC mettre mettraient/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mette/j'n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mettes/n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre misse/j'n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre misses/n'q'l'm't' mettre
SFX vC mettre mît/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre missions/n'q'l't' mettre
SFX vC mettre missiez/n'q'l'm' mettre
SFX vC mettre missent/n'q'l'm't's' mettre
SFX vC mettre mets/n'l'm't' mettre
SFX vC mettre mettons/n'l't' mettre
SFX vC mettre mettez/n'l'm' mettre

SFX wA Y 43
SFX wA eindre eindre/n'q'd'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignant/n'q'd'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eint/L'D'Q' eindre
SFX wA eindre eints/D'Q' eindre
SFX wA eindre einte/L'D'Q' eindre
SFX wA eindre eintes/D'Q' eindre
SFX wA eindre eins/j'n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eint/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignons/n'q'l't' eindre
SFX wA eindre eignez/n'q'l'm' eindre
SFX wA eindre eignent/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignais/j'n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eignait/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignions/n'q'l't' eindre
SFX wA eindre eigniez/n'q'l'm' eindre
SFX wA eindre eignaient/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignis/j'n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eignit/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignîmes/n'q'l't' eindre
SFX wA eindre eignîtes/n'q'l'm' eindre
SFX wA eindre eignirent/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eindrai/j'n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eindras/n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eindra/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eindrons/n'q'l't' eindre
SFX wA eindre eindrez/n'q'l'm' eindre
SFX wA eindre eindront/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eindrais/j'n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eindrait/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eindrions/n'q'l't' eindre
SFX wA eindre eindriez/n'q'l'm' eindre
SFX wA eindre eindraient/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eigne/j'n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignes/n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eignisse/j'n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eignisses/n'q'l'm't' eindre
SFX wA eindre eignît/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eignissions/n'q'l't' eindre
SFX wA eindre eignissiez/n'q'l'm' eindre
SFX wA eindre eignissent/n'q'l'm't's' eindre
SFX wA eindre eins/n'l'm't' eindre
SFX wA eindre eignons/n'l't' eindre
SFX wA eindre eignez/n'l'm' eindre

SFX wB Y 43
SFX wB indre indre/n'q'd'l'm't's' indre
SFX wB indre ignant/n'q'd'l'm't's' indre
SFX wB indre int/L'D'Q' indre
SFX wB indre ints/D'Q' indre
SFX wB indre inte/L'D'Q' indre
SFX wB indre intes/D'Q' indre
SFX wB indre ins/j'n'q'l'm't' indre
SFX wB indre int/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ignons/n'q'l't' indre
SFX wB indre ignez/n'q'l'm' indre
SFX wB indre ignent/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ignais/j'n'q'l'm't' indre
SFX wB indre ignait/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ignions/n'q'l't' indre
SFX wB indre igniez/n'q'l'm' indre
SFX wB indre ignaient/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ignis/j'n'q'l'm't' indre
SFX wB indre ignit/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ignîmes/n'q'l't' indre
SFX wB indre ignîtes/n'q'l'm' indre
SFX wB indre ignirent/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre indrai/j'n'q'l'm't' indre
SFX wB indre indras/n'q'l'm't' indre
SFX wB indre indra/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre indrons/n'q'l't' indre
SFX wB indre indrez/n'q'l'm' indre
SFX wB indre indront/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre indrais/j'n'q'l'm't' indre
SFX wB indre indrait/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre indrions/n'q'l't' indre
SFX wB indre indriez/n'q'l'm' indre
SFX wB indre indraient/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre igne/j'n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ignes/n'q'l'm't' indre
SFX wB indre ignisse/j'n'q'l'm't' indre
SFX wB indre ignisses/n'q'l'm't' indre
SFX wB indre ignît/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ignissions/n'q'l't' indre
SFX wB indre ignissiez/n'q'l'm' indre
SFX wB indre ignissent/n'q'l'm't's' indre
SFX wB indre ins/n'l'm't' indre
SFX wB indre ignons/n'l't' indre
SFX wB indre ignez/n'l'm' indre

SFX wD Y 46
SFX wD aire aire/n'q'd'l'm't's' faire
SFX wD aire aisant/n'q'd'l'm't's' faire
SFX wD aire ait/L'D'Q' faire
SFX wD aire aits/D'Q' faire
SFX wD aire aite/L'D'Q' faire
SFX wD aire aites/D'Q' faire
SFX wD aire ais/j'n'q'l'm't' faire
SFX wD aire ait/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire aisons/n'q'l't' faire
SFX wD aire aites/n'q'l'm' faire
SFX wD aire ont/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire aisais/j'n'q'l'm't' faire
SFX wD aire aisait/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire aisions/n'q'l't' faire
SFX wD aire aisiez/n'q'l'm' faire
SFX wD aire aisaient/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire is/j'n'q'l'm't' faire
SFX wD aire it/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire îmes/n'q'l't' faire
SFX wD aire îtes/n'q'l'm' faire
SFX wD aire irent/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire erai/j'n'q'l'm't' faire
SFX wD aire eras/n'q'l'm't' faire
SFX wD aire era/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire erons/n'q'l't' faire
SFX wD aire erez/n'q'l'm' faire
SFX wD aire eront/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire erais/j'n'q'l'm't' faire
SFX wD aire erait/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire erions/n'q'l't' faire
SFX wD aire eriez/n'q'l'm' faire
SFX wD aire eraient/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire asse/j'n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire asses/n'q'l'm't' faire
SFX wD aire assions/n'q'l't' faire
SFX wD aire assiez/n'q'l'm' faire
SFX wD aire assent/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire isse/j'n'q'l'm't' faire
SFX wD aire isses/n'q'l'm't' faire
SFX wD aire ît/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire issions/n'q'l't' faire
SFX wD aire issiez/n'q'l'm' faire
SFX wD aire issent/n'q'l'm't's' faire
SFX wD aire ais/n'l'm't' faire
SFX wD aire aisons/n'l't' faire
SFX wD aire aites/n'l'm' faire

SFX wF Y 14
SFX wF faire faire/n'q'd'l'm't's' faire
SFX wF faire faisant/n'q'd'l'm't's' faire
SFX wF faire fait/d'q' faire
SFX wF faire faits/d'q' faire
SFX wF faire faite/d'q' faire
SFX wF faire faites/d'q' faire
SFX wF faire fais/j'n'q'l'm't' faire
SFX wF faire fait/n'q'l'm't's' faire
SFX wF faire faisons/n'q'l't' faire
SFX wF faire faites/n'q'l'm' faire
SFX wF faire font/n'q'l'm't's' faire
SFX wF faire fais/n'l'm't' faire
SFX wF faire faisons/n'l't' faire
SFX wF faire faites/n'l'm' faire

SFX wG Y 6
SFX wG aire aire/n'q'd'l'm't's' faire
SFX wG aire aisant/n'q'd'l'm't's' faire
SFX wG aire ait/L'D'Q' faire
SFX wG aire aits/D'Q' faire
SFX wG aire aite/L'D'Q' faire
SFX wG aire aites/D'Q' faire

SFX wL Y 32
SFX wL raire raire/n'q'd'l'm't's' traire
SFX wL raire rayant/n'q'd'l'm't's' traire
SFX wL raire rait/L'D'Q' traire
SFX wL raire raits/D'Q' traire
SFX wL raire raite/L'D'Q' traire
SFX wL raire raites/D'Q' traire
SFX wL raire rais/j'n'q'l'm't' traire
SFX wL raire rait/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire rayons/n'q'l't' traire
SFX wL raire rayez/n'q'l'm' traire
SFX wL raire raient/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire rayais/j'n'q'l'm't' traire
SFX wL raire rayait/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire rayions/n'q'l't' traire
SFX wL raire rayiez/n'q'l'm' traire
SFX wL raire rayaient/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire rairai/j'n'q'l'm't' traire
SFX wL raire rairas/n'q'l'm't' traire
SFX wL raire raira/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire rairons/n'q'l't' traire
SFX wL raire rairez/n'q'l'm' traire
SFX wL raire rairont/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire rairais/j'n'q'l'm't' traire
SFX wL raire rairait/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire rairions/n'q'l't' traire
SFX wL raire rairiez/n'q'l'm' traire
SFX wL raire rairaient/n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire raie/j'n'q'l'm't's' traire
SFX wL raire raies/n'q'l'm't' traire
SFX wL raire rais/n'l'm't' traire
SFX wL raire rayons/n'l't' traire
SFX wL raire rayez/n'l'm' traire

SFX wM Y 29
SFX wM aire aire/n'q'd'l'm't's' raire
SFX wM aire ayant/n'q'd'l'm't's' raire
SFX wM aire ait/d'q' raire
SFX wM aire ais/j'n'q'l'm't' raire
SFX wM aire ait/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire ayons/n'q'l't' raire
SFX wM aire ayez/n'q'l'm' raire
SFX wM aire aient/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire ayais/j'n'q'l'm't' raire
SFX wM aire ayait/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire ayions/n'q'l't' raire
SFX wM aire ayiez/n'q'l'm' raire
SFX wM aire ayaient/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire airai/j'n'q'l'm't' raire
SFX wM aire airas/n'q'l'm't' raire
SFX wM aire aira/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire airons/n'q'l't' raire
SFX wM aire airez/n'q'l'm' raire
SFX wM aire airont/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire airais/j'n'q'l'm't' raire
SFX wM aire airait/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire airions/n'q'l't' raire
SFX wM aire airiez/n'q'l'm' raire
SFX wM aire airaient/n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire aie/j'n'q'l'm't's' raire
SFX wM aire aies/n'q'l'm't' raire
SFX wM aire ais/n'l'm't' raire
SFX wM aire ayons/n'l't' raire
SFX wM aire ayez/n'l'm' raire

SFX wN Y 40
SFX wN aire aire/n'q'd'l'm't's' aire
SFX wN aire aisant/n'q'd'l'm't's' aire
SFX wN aire ais/j'n'q'l'm't' aire
SFX wN aire ait/n'q'l'm't's' taire
SFX wN aire aît/n'q'l'm't's' plaire
SFX wN aire aisons/n'q'l't' aire
SFX wN aire aisez/n'q'l'm' aire
SFX wN aire aisent/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire aisais/j'n'q'l'm't' aire
SFX wN aire aisait/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire aisions/n'q'l't' aire
SFX wN aire aisiez/n'q'l'm' aire
SFX wN aire aisaient/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire us/j'n'q'l'm't' aire
SFX wN aire ut/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire ûmes/n'q'l't' aire
SFX wN aire ûtes/n'q'l'm' aire
SFX wN aire urent/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire airai/j'n'q'l'm't' aire
SFX wN aire airas/n'q'l'm't' aire
SFX wN aire aira/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire airons/n'q'l't' aire
SFX wN aire airez/n'q'l'm' aire
SFX wN aire airont/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire airais/j'n'q'l'm't' aire
SFX wN aire airait/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire airions/n'q'l't' aire
SFX wN aire airiez/n'q'l'm' aire
SFX wN aire airaient/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire aise/j'n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire aises/n'q'l'm't' aire
SFX wN aire usse/j'n'q'l'm't' aire
SFX wN aire usses/n'q'l'm't' aire
SFX wN aire ût/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire ussions/n'q'l't' aire
SFX wN aire ussiez/n'q'l'm' aire
SFX wN aire ussent/n'q'l'm't's' aire
SFX wN aire ais/n'l'm't' aire
SFX wN aire aisons/n'l't' aire
SFX wN aire aisez/n'l'm' aire

SFX wO Y 43
SFX wO aindre aindre/n'q'd'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignant/n'q'd'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aint/L'D'Q' aindre
SFX wO aindre aints/D'Q' aindre
SFX wO aindre ainte/L'D'Q' aindre
SFX wO aindre aintes/D'Q' aindre
SFX wO aindre ains/j'n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aint/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignons/n'q'l't' aindre
SFX wO aindre aignez/n'q'l'm' aindre
SFX wO aindre aignent/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignais/j'n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aignait/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignions/n'q'l't' aindre
SFX wO aindre aigniez/n'q'l'm' aindre
SFX wO aindre aignaient/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignis/j'n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aignit/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignîmes/n'q'l't' aindre
SFX wO aindre aignîtes/n'q'l'm' aindre
SFX wO aindre aignirent/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aindrai/j'n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aindras/n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aindra/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aindrons/n'q'l't' aindre
SFX wO aindre aindrez/n'q'l'm' aindre
SFX wO aindre aindront/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aindrais/j'n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aindrait/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aindrions/n'q'l't' aindre
SFX wO aindre aindriez/n'q'l'm' aindre
SFX wO aindre aindraient/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aigne/j'n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignes/n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aignisse/j'n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aignisses/n'q'l'm't' aindre
SFX wO aindre aignît/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre aignissions/n'q'l't' aindre
SFX wO aindre aignissiez/n'q'l'm' aindre
SFX wO aindre aignissent/n'q'l'm't's' aindre
SFX wO aindre ains/n'l'm't' aindre
SFX wO aindre aignons/n'l't' aindre
SFX wO aindre aignez/n'l'm' aindre

SFX wP Y 43
SFX wP aincre aincre/n'q'd'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainquant/n'q'd'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre aincu/L'D'Q' vaincre
SFX wP aincre aincus/D'Q' vaincre
SFX wP aincre aincue/L'D'Q' vaincre
SFX wP aincre aincues/D'Q' vaincre
SFX wP aincre aincs/j'n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre ainc/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainquons/n'q'l't' vaincre
SFX wP aincre ainquez/n'q'l'm' vaincre
SFX wP aincre ainquent/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainquais/j'n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre ainquait/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainquions/n'q'l't' vaincre
SFX wP aincre ainquiez/n'q'l'm' vaincre
SFX wP aincre ainquaient/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainquis/j'n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre ainquit/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainquîmes/n'q'l't' vaincre
SFX wP aincre ainquîtes/n'q'l'm' vaincre
SFX wP aincre ainquirent/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre aincrai/j'n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre aincras/n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre aincra/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre aincrons/n'q'l't' vaincre
SFX wP aincre aincrez/n'q'l'm' vaincre
SFX wP aincre aincront/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre aincrais/j'n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre aincrait/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre aincrions/n'q'l't' vaincre
SFX wP aincre aincriez/n'q'l'm' vaincre
SFX wP aincre aincraient/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainque/j'n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainques/n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre ainquisse/j'n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre ainquisses/n'q'l'm't' vaincre
SFX wP aincre ainquît/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre ainquissions/n'q'l't' vaincre
SFX wP aincre ainquissiez/n'q'l'm' vaincre
SFX wP aincre ainquissent/n'q'l'm't's' vaincre
SFX wP aincre aincs/n'l'm't' vaincre
SFX wP aincre ainquons/n'l't' vaincre
SFX wP aincre ainquez/n'l'm' vaincre

SFX wQ Y 42
SFX wQ tre tre/n'q'd'l'm't's' tre
SFX wQ aître aissant/n'q'd'l'm't's' aître
SFX wQ aître ais/j'n'q'l'm't' aître
SFX wQ aître aît/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître aissons/n'q'l't' aître
SFX wQ aître aissez/n'q'l'm' aître
SFX wQ aître aissent/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître aissais/j'n'q'l'm't' aître
SFX wQ aître aissait/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître aissions/n'q'l't' aître
SFX wQ aître aissiez/n'q'l'm' aître
SFX wQ aître aissaient/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître us/j'n'q'l'm't' aître
SFX wQ aître ut/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître ûmes/n'q'l't' aître
SFX wQ aître ûtes/n'q'l'm' aître
SFX wQ aître urent/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ tre trai/j'n'q'l'm't' tre
SFX wQ tre tras/n'q'l'm't' tre
SFX wQ tre tra/n'q'l'm't's' tre
SFX wQ tre trons/n'q'l't' tre
SFX wQ tre trez/n'q'l'm' tre
SFX wQ tre tront/n'q'l'm't's' tre
SFX wQ tre trais/j'n'q'l'm't' tre
SFX wQ tre trait/n'q'l'm't's' tre
SFX wQ tre trions/n'q'l't' tre
SFX wQ tre triez/n'q'l'm' tre
SFX wQ tre traient/n'q'l'm't's' tre
SFX wQ aître aisse/j'n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître aisses/n'q'l'm't' aître
SFX wQ aître usse/j'n'q'l'm't' aître
SFX wQ aître usses/n'q'l'm't' aître
SFX wQ aître ût/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître ussions/n'q'l't' aître
SFX wQ aître ussiez/n'q'l'm' aître
SFX wQ aître ussent/n'q'l'm't's' aître
SFX wQ aître ais/n'l'm't' paraître
SFX wQ aître ais/n'l'm't' connaître
SFX wQ aître aissons/n'l't' paraître
SFX wQ aître aissons/n'l't' connaître
SFX wQ aître aissez/n'l'm' paraître
SFX wQ aître aissez/n'l'm' connaître

SFX wR Y 43
SFX wR tre tre/n'q'd'l'm't's' tre
SFX wR aître aissant/n'q'd'l'm't's' naître
SFX wR aître é/L'D'Q' naître
SFX wR aître és/D'Q' naître
SFX wR aître ée/L'D'Q' naître
SFX wR aître ées/D'Q' naître
SFX wR aître ais/j'n'q'l'm't' naître
SFX wR aître aît/n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître aissons/n'q'l't' naître
SFX wR aître aissez/n'q'l'm' naître
SFX wR aître aissent/n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître aissais/j'n'q'l'm't' naître
SFX wR aître aissait/n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître aissions/n'q'l't' naître
SFX wR aître aissiez/n'q'l'm' naître
SFX wR aître aissaient/n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître aquis/j'n'q'l'm't' naître
SFX wR aître aquit/n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître aquîmes/n'q'l't' naître
SFX wR aître aquîtes/n'q'l'm' naître
SFX wR aître aquirent/n'q'l'm't's' naître
SFX wR tre trai/j'n'q'l'm't' tre
SFX wR tre tras/n'q'l'm't' tre
SFX wR tre tra/n'q'l'm't's' tre
SFX wR tre trons/n'q'l't' tre
SFX wR tre trez/n'q'l'm' tre
SFX wR tre tront/n'q'l'm't's' tre
SFX wR tre trais/j'n'q'l'm't' tre
SFX wR tre trait/n'q'l'm't's' tre
SFX wR tre trions/n'q'l't' tre
SFX wR tre triez/n'q'l'm' tre
SFX wR tre traient/n'q'l'm't's' tre
SFX wR aître aisse/j'n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître aisses/n'q'l'm't' naître
SFX wR aître aquisse/j'n'q'l'm't' naître
SFX wR aître aquisses/n'q'l'm't' naître
SFX wR aître aquît/n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître aquissions/n'q'l't' naître
SFX wR aître aquissiez/n'q'l'm' naître
SFX wR aître aquissent/n'q'l'm't's' naître
SFX wR aître ais/n'l'm't' naître
SFX wR aître aissons/n'l't' naître
SFX wR aître aissez/n'l'm' naître

SFX wS Y 43
SFX wS tre tre/n'q'd'l'm't's' tre
SFX wS aître aissant/n'q'd'l'm't's' paître
SFX wS aître u/L'D'Q' repaître
SFX wS aître us/D'Q' repaître
SFX wS aître ue/L'D'Q' repaître
SFX wS aître ues/D'Q' repaître
SFX wS aître ais/j'n'q'l'm't' paître
SFX wS aître aît/n'q'l'm't's' paître
SFX wS aître aissons/n'q'l't' paître
SFX wS aître aissez/n'q'l'm' paître
SFX wS aître aissent/n'q'l'm't's' paître
SFX wS aître aissais/j'n'q'l'm't' paître
SFX wS aître aissait/n'q'l'm't's' paître
SFX wS aître aissions/n'q'l't' paître
SFX wS aître aissiez/n'q'l'm' paître
SFX wS aître aissaient/n'q'l'm't's' paître
SFX wS aître us/j'n'q'l'm't' repaître
SFX wS aître ut/n'q'l'm't's' repaître
SFX wS aître ûmes/n'q'l't' repaître
SFX wS aître ûtes/n'q'l'm' repaître
SFX wS aître urent/n'q'l'm't's' repaître
SFX wS tre trai/j'n'q'l'm't' tre
SFX wS tre tras/n'q'l'm't' tre
SFX wS tre tra/n'q'l'm't's' tre
SFX wS tre trons/n'q'l't' tre
SFX wS tre trez/n'q'l'm' tre
SFX wS tre tront/n'q'l'm't's' tre
SFX wS tre trais/j'n'q'l'm't' tre
SFX wS tre trait/n'q'l'm't's' tre
SFX wS tre trions/n'q'l't' tre
SFX wS tre triez/n'q'l'm' tre
SFX wS tre traient/n'q'l'm't's' tre
SFX wS aître aisse/j'n'q'l'm't's' paître
SFX wS aître aisses/n'q'l'm't' paître
SFX wS aître usse/j'n'q'l'm't' repaître
SFX wS aître usses/n'q'l'm't' repaître
SFX wS aître ût/n'q'l'm't's' repaître
SFX wS aître ussions/n'q'l't' repaître
SFX wS aître ussiez/n'q'l'm' repaître
SFX wS aître ussent/n'q'l'm't's' repaître
SFX wS aître ais/n'l'm't' paître
SFX wS aître aissons/n'l't' paître
SFX wS aître aissez/n'l'm' paître

SFX wT Y 47
SFX wT tre tre/n'q'd'l'm't's' tre
SFX wT roître roissant/n'q'd'l'm't's' croître
SFX wT roître rû/L'D'Q' recroître
SFX wT roître rûs/D'Q' recroître
SFX wT roître rûe/L'D'Q' recroître
SFX wT roître rûes/D'Q' recroître
SFX wT roître ru/L'D'Q' décroître
SFX wT roître rus/D'Q' décroître
SFX wT roître rue/L'D'Q' décroître
SFX wT roître rues/D'Q' décroître
SFX wT roître rois/j'n'q'l'm't' .croître
SFX wT roître roît/n'q'l'm't's' .croître
SFX wT roître roissons/n'q'l't' croître
SFX wT roître roissez/n'q'l'm' croître
SFX wT roître roissent/n'q'l'm't's' croître
SFX wT roître roissais/j'n'q'l'm't' croître
SFX wT roître roissait/n'q'l'm't's' croître
SFX wT roître roissions/n'q'l't' croître
SFX wT roître roissiez/n'q'l'm' croître
SFX wT roître roissaient/n'q'l'm't's' croître
SFX wT roître rus/j'n'q'l'm't' .croître
SFX wT roître rut/n'q'l'm't's' .croître
SFX wT roître rûmes/n'q'l't' croître
SFX wT roître rûtes/n'q'l'm' croître
SFX wT roître rurent/n'q'l'm't's' .croître
SFX wT tre trai/j'n'q'l'm't' tre
SFX wT tre tras/n'q'l'm't' tre
SFX wT tre tra/n'q'l'm't's' tre
SFX wT tre trons/n'q'l't' tre
SFX wT tre trez/n'q'l'm' tre
SFX wT tre tront/n'q'l'm't's' tre
SFX wT tre trais/j'n'q'l'm't' tre
SFX wT tre trait/n'q'l'm't's' tre
SFX wT tre trions/n'q'l't' tre
SFX wT tre triez/n'q'l'm' tre
SFX wT tre traient/n'q'l'm't's' tre
SFX wT roître roisse/j'n'q'l'm't's' croître
SFX wT roître roisses/n'q'l'm't' croître
SFX wT roître russe/j'n'q'l'm't' .croître
SFX wT roître russes/n'q'l'm't' .croître
SFX wT roître rût/n'q'l'm't's' croître
SFX wT roître russions/n'q'l't' .croître
SFX wT roître russiez/n'q'l'm' .croître
SFX wT roître russent/n'q'l'm't's' .croître
SFX wT roître rois/n'l'm't' .croître
SFX wT roître roissons/n'l't' croître
SFX wT roître roissez/n'l'm' croître

SFX wU Y 15
SFX wU roître rû/L'D'Q' croître
SFX wU roître rûs/D'Q' croître
SFX wU roître rûe/L'D'Q' croître
SFX wU roître rûes/D'Q' croître
SFX wU roître roîs/j'n'q'l'm't' croître
SFX wU roître roît/n'q'l'm't's' croître
SFX wU roître rûs/j'n'q'l'm't' croître
SFX wU roître rût/n'q'l'm't's' croître
SFX wU roître rûrent/n'q'l'm't's' croître
SFX wU roître rûsse/j'n'q'l'm't' croître
SFX wU roître rûsses/n'q'l'm't' croître
SFX wU roître rûssions/n'q'l't' croître
SFX wU roître rûssiez/n'q'l'm' croître
SFX wU roître rûssent/n'q'l'm't's' croître
SFX wU roître roîs/n'l'm't' croître

SFX wV Y 43
SFX wV tre tre/n'q'd'l'm't's' tre
SFX wV croître croissant/n'q'd'l'm't's' croître
SFX wV croître cru/L'D'Q' croître
SFX wV croître crus/D'Q' croître
SFX wV croître crue/L'D'Q' croître
SFX wV croître crues/D'Q' croître
SFX wV croître crois/j'n'q'l'm't' croître
SFX wV croître croît/n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître croissons/n'q'l't' croître
SFX wV croître croissez/n'q'l'm' croître
SFX wV croître croissent/n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître croissais/j'n'q'l'm't' croître
SFX wV croître croissait/n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître croissions/n'q'l't' croître
SFX wV croître croissiez/n'q'l'm' croître
SFX wV croître croissaient/n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître crus/j'n'q'l'm't' croître
SFX wV croître crut/n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître crûmes/n'q'l't' croître
SFX wV croître crûtes/n'q'l'm' croître
SFX wV croître crurent/n'q'l'm't's' croître
SFX wV tre trai/j'n'q'l'm't' tre
SFX wV tre tras/n'q'l'm't' tre
SFX wV tre tra/n'q'l'm't's' tre
SFX wV tre trons/n'q'l't' tre
SFX wV tre trez/n'q'l'm' tre
SFX wV tre tront/n'q'l'm't's' tre
SFX wV tre trais/j'n'q'l'm't' tre
SFX wV tre trait/n'q'l'm't's' tre
SFX wV tre trions/n'q'l't' tre
SFX wV tre triez/n'q'l'm' tre
SFX wV tre traient/n'q'l'm't's' tre
SFX wV croître croisse/j'n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître croisses/n'q'l'm't' croître
SFX wV croître crusse/j'n'q'l'm't' croître
SFX wV croître crusses/n'q'l'm't' croître
SFX wV croître crût/n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître crussions/n'q'l't' croître
SFX wV croître crussiez/n'q'l'm' croître
SFX wV croître crussent/n'q'l'm't's' croître
SFX wV croître crois/n'l'm't' croître
SFX wV croître croissons/n'l't' croître
SFX wV croître croissez/n'l'm' croître

SFX xA Y 43
SFX xA roire roire/n'q'd'l'm't's' croire
SFX xA roire royant/n'q'd'l'm't's' croire
SFX xA roire ru/L'D'Q' croire
SFX xA roire rus/D'Q' croire
SFX xA roire rue/L'D'Q' croire
SFX xA roire rues/D'Q' croire
SFX xA roire rois/j'n'q'l'm't' croire
SFX xA roire roit/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire royons/n'q'l't' croire
SFX xA roire royez/n'q'l'm' croire
SFX xA roire roient/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire royais/j'n'q'l'm't' croire
SFX xA roire royait/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire royions/n'q'l't' croire
SFX xA roire royiez/n'q'l'm' croire
SFX xA roire royaient/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire rus/j'n'q'l'm't' croire
SFX xA roire rut/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire rûmes/n'q'l't' croire
SFX xA roire rûtes/n'q'l'm' croire
SFX xA roire rurent/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire roirai/j'n'q'l'm't' croire
SFX xA roire roiras/n'q'l'm't' croire
SFX xA roire roira/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire roirons/n'q'l't' croire
SFX xA roire roirez/n'q'l'm' croire
SFX xA roire roiront/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire roirais/j'n'q'l'm't' croire
SFX xA roire roirait/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire roirions/n'q'l't' croire
SFX xA roire roiriez/n'q'l'm' croire
SFX xA roire roiraient/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire roie/j'n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire roies/n'q'l'm't' croire
SFX xA roire russe/j'n'q'l'm't' croire
SFX xA roire russes/n'q'l'm't' croire
SFX xA roire rût/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire russions/n'q'l't' croire
SFX xA roire russiez/n'q'l'm' croire
SFX xA roire russent/n'q'l'm't's' croire
SFX xA roire rois/n'l'm't' croire
SFX xA roire royons/n'l't' croire
SFX xA roire royez/n'l'm' croire

SFX xC Y 43
SFX xC oire oire/n'q'd'l'm't's' boire
SFX xC oire uvant/n'q'd'l'm't's' boire
SFX xC oire u/L'D'Q' boire
SFX xC oire us/D'Q' boire
SFX xC oire ue/L'D'Q' boire
SFX xC oire ues/D'Q' boire
SFX xC oire ois/j'n'q'l'm't' boire
SFX xC oire oit/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire uvons/n'q'l't' boire
SFX xC oire uvez/n'q'l'm' boire
SFX xC oire oivent/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire uvais/j'n'q'l'm't' boire
SFX xC oire uvait/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire uvions/n'q'l't' boire
SFX xC oire uviez/n'q'l'm' boire
SFX xC oire uvaient/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire us/j'n'q'l'm't' boire
SFX xC oire ut/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire ûmes/n'q'l't' boire
SFX xC oire ûtes/n'q'l'm' boire
SFX xC oire urent/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire oirai/j'n'q'l'm't' boire
SFX xC oire oiras/n'q'l'm't' boire
SFX xC oire oira/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire oirons/n'q'l't' boire
SFX xC oire oirez/n'q'l'm' boire
SFX xC oire oiront/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire oirais/j'n'q'l'm't' boire
SFX xC oire oirait/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire oirions/n'q'l't' boire
SFX xC oire oiriez/n'q'l'm' boire
SFX xC oire oiraient/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire oive/j'n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire oives/n'q'l'm't' boire
SFX xC oire usse/j'n'q'l'm't' boire
SFX xC oire usses/n'q'l'm't' boire
SFX xC oire ût/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire ussions/n'q'l't' boire
SFX xC oire ussiez/n'q'l'm' boire
SFX xC oire ussent/n'q'l'm't's' boire
SFX xC oire ois/n'l'm't' boire
SFX xC oire uvons/n'l't' boire
SFX xC oire uvez/n'l'm' boire

SFX xJ Y 4
SFX xJ clure clure/n'q'd'l'm't's' clure
SFX xJ clure clus/L'D'Q' clure
SFX xJ clure cluse/L'D'Q' clure
SFX xJ clure cluses/D'Q' clure

SFX xK Y 40
SFX xK clure clure/n'q'd'l'm't's' clure
SFX xK clure cluant/n'q'd'l'm't's' clure
SFX xK clure clus/L'D'Q' clure
SFX xK clure cluse/L'D'Q' clure
SFX xK clure cluses/D'Q' clure
SFX xK clure clus/j'n'q'l'm't' clure
SFX xK clure clut/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure cluons/n'q'l't' clure
SFX xK clure cluez/n'q'l'm' clure
SFX xK clure cluent/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure cluais/j'n'q'l'm't' clure
SFX xK clure cluait/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure cluions/n'q'l't' clure
SFX xK clure cluiez/n'q'l'm' clure
SFX xK clure cluaient/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clûmes/n'q'l't' clure
SFX xK clure clûtes/n'q'l'm' clure
SFX xK clure clurent/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clurai/j'n'q'l'm't' clure
SFX xK clure cluras/n'q'l'm't' clure
SFX xK clure clura/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clurons/n'q'l't' clure
SFX xK clure clurez/n'q'l'm' clure
SFX xK clure cluront/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clurais/j'n'q'l'm't' clure
SFX xK clure clurait/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clurions/n'q'l't' clure
SFX xK clure cluriez/n'q'l'm' clure
SFX xK clure cluraient/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clue/j'n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clues/n'q'l'm't' clure
SFX xK clure clusse/j'n'q'l'm't' clure
SFX xK clure clusses/n'q'l'm't' clure
SFX xK clure clût/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clussions/n'q'l't' clure
SFX xK clure clussiez/n'q'l'm' clure
SFX xK clure clussent/n'q'l'm't's' clure
SFX xK clure clus/n'l'm't' clure
SFX xK clure cluons/n'l't' clure
SFX xK clure cluez/n'l'm' clure

SFX xL Y 44
SFX xL clure clure/n'q'd'l'm't's' clure
SFX xL clure cluant/n'q'd'l'm't's' clure
SFX xL clure clus/L'D'Q' inclure
SFX xL clure cluse/L'D'Q' inclure
SFX xL clure cluses/D'Q' inclure
SFX xL clure clu/L'D'Q' [eo].clure
SFX xL clure clus/D'Q' [eo].clure
SFX xL clure clue/L'D'Q' [eo].clure
SFX xL clure clues/D'Q' [eo].clure
SFX xL clure clus/j'n'q'l'm't' clure
SFX xL clure clut/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure cluons/n'q'l't' clure
SFX xL clure cluez/n'q'l'm' clure
SFX xL clure cluent/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure cluais/j'n'q'l'm't' clure
SFX xL clure cluait/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure cluions/n'q'l't' clure
SFX xL clure cluiez/n'q'l'm' clure
SFX xL clure cluaient/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clûmes/n'q'l't' clure
SFX xL clure clûtes/n'q'l'm' clure
SFX xL clure clurent/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clurai/j'n'q'l'm't' clure
SFX xL clure cluras/n'q'l'm't' clure
SFX xL clure clura/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clurons/n'q'l't' clure
SFX xL clure clurez/n'q'l'm' clure
SFX xL clure cluront/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clurais/j'n'q'l'm't' clure
SFX xL clure clurait/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clurions/n'q'l't' clure
SFX xL clure cluriez/n'q'l'm' clure
SFX xL clure cluraient/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clue/j'n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clues/n'q'l'm't' clure
SFX xL clure clusse/j'n'q'l'm't' clure
SFX xL clure clusses/n'q'l'm't' clure
SFX xL clure clût/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clussions/n'q'l't' clure
SFX xL clure clussiez/n'q'l'm' clure
SFX xL clure clussent/n'q'l'm't's' clure
SFX xL clure clus/n'l'm't' clure
SFX xL clure cluons/n'l't' clure
SFX xL clure cluez/n'l'm' clure

SFX xM Y 15
SFX xM ourdre ourdre/n'q'd'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdant/n'q'd'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourd/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdent/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdait/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdaient/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdit/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdirent/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdra/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdront/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdrait/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdraient/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourde/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdît/n'q'l'm't's' sourdre
SFX xM ourdre ourdissent/n'q'l'm't's' sourdre

SFX xN Y 46
SFX xN soudre soudre/n'q'd'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solvant/n'q'd'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solu/L'D'Q' résoudre
SFX xN soudre solus/D'Q' résoudre
SFX xN soudre solue/L'D'Q' résoudre
SFX xN soudre solues/D'Q' résoudre
SFX xN soudre sous/L'D'Q' soudre
SFX xN soudre soute/L'D'Q' soudre
SFX xN soudre soutes/D'Q' soudre
SFX xN soudre sous/j'n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre sout/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solvons/n'q'l't' soudre
SFX xN soudre solvez/n'q'l'm' soudre
SFX xN soudre solvent/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solvais/j'n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre solvait/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solvions/n'q'l't' soudre
SFX xN soudre solviez/n'q'l'm' soudre
SFX xN soudre solvaient/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solus/j'n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre solut/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solûmes/n'q'l't' soudre
SFX xN soudre solûtes/n'q'l'm' soudre
SFX xN soudre solurent/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre soudrai/j'n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre soudras/n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre soudra/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre soudrons/n'q'l't' soudre
SFX xN soudre soudrez/n'q'l'm' soudre
SFX xN soudre soudront/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre soudrais/j'n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre soudrait/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre soudrions/n'q'l't' soudre
SFX xN soudre soudriez/n'q'l'm' soudre
SFX xN soudre soudraient/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solve/j'n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solves/n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre solusse/j'n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre solusses/n'q'l'm't' soudre
SFX xN soudre solût/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre solussions/n'q'l't' soudre
SFX xN soudre solussiez/n'q'l'm' soudre
SFX xN soudre solussent/n'q'l'm't's' soudre
SFX xN soudre sous/n'l'm't' soudre
SFX xN soudre solvons/n'l't' soudre
SFX xN soudre solvez/n'l'm' soudre

SFX xO Y 43
SFX xO oudre oudre/n'q'd'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousant/n'q'd'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousu/L'D'Q' coudre
SFX xO oudre ousus/D'Q' coudre
SFX xO oudre ousue/L'D'Q' coudre
SFX xO oudre ousues/D'Q' coudre
SFX xO oudre ouds/j'n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre oud/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousons/n'q'l't' coudre
SFX xO oudre ousez/n'q'l'm' coudre
SFX xO oudre ousent/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousais/j'n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre ousait/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousions/n'q'l't' coudre
SFX xO oudre ousiez/n'q'l'm' coudre
SFX xO oudre ousaient/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousis/j'n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre ousit/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousîmes/n'q'l't' coudre
SFX xO oudre ousîtes/n'q'l'm' coudre
SFX xO oudre ousirent/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre oudrai/j'n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre oudras/n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre oudra/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre oudrons/n'q'l't' coudre
SFX xO oudre oudrez/n'q'l'm' coudre
SFX xO oudre oudront/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre oudrais/j'n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre oudrait/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre oudrions/n'q'l't' coudre
SFX xO oudre oudriez/n'q'l'm' coudre
SFX xO oudre oudraient/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ouse/j'n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ouses/n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre ousisse/j'n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre ousisses/n'q'l'm't' coudre
SFX xO oudre ousît/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ousissions/n'q'l't' coudre
SFX xO oudre ousissiez/n'q'l'm' coudre
SFX xO oudre ousissent/n'q'l'm't's' coudre
SFX xO oudre ouds/n'l'm't' coudre
SFX xO oudre ousons/n'l't' coudre
SFX xO oudre ousez/n'l'm' coudre

SFX xP Y 43
SFX xP oudre oudre/n'q'd'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulant/n'q'd'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulu/L'D'Q' moudre
SFX xP oudre oulus/D'Q' moudre
SFX xP oudre oulue/L'D'Q' moudre
SFX xP oudre oulues/D'Q' moudre
SFX xP oudre ouds/j'n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oud/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulons/n'q'l't' moudre
SFX xP oudre oulez/n'q'l'm' moudre
SFX xP oudre oulent/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulais/j'n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oulait/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulions/n'q'l't' moudre
SFX xP oudre ouliez/n'q'l'm' moudre
SFX xP oudre oulaient/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulus/j'n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oulut/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulûmes/n'q'l't' moudre
SFX xP oudre oulûtes/n'q'l'm' moudre
SFX xP oudre oulurent/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oudrai/j'n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oudras/n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oudra/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oudrons/n'q'l't' moudre
SFX xP oudre oudrez/n'q'l'm' moudre
SFX xP oudre oudront/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oudrais/j'n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oudrait/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oudrions/n'q'l't' moudre
SFX xP oudre oudriez/n'q'l'm' moudre
SFX xP oudre oudraient/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oule/j'n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oules/n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oulusse/j'n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oulusses/n'q'l'm't' moudre
SFX xP oudre oulût/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre oulussions/n'q'l't' moudre
SFX xP oudre oulussiez/n'q'l'm' moudre
SFX xP oudre oulussent/n'q'l'm't's' moudre
SFX xP oudre ouds/n'l'm't' moudre
SFX xP oudre oulons/n'l't' moudre
SFX xP oudre oulez/n'l'm' moudre

SFX xQ Y 43
SFX xQ uivre uivre/n'q'd'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivant/n'q'd'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivi/L'D'Q' suivre
SFX xQ uivre uivis/D'Q' suivre
SFX xQ uivre uivie/L'D'Q' suivre
SFX xQ uivre uivies/D'Q' suivre
SFX xQ uivre uis/j'n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uit/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivons/n'q'l't' suivre
SFX xQ uivre uivez/n'q'l'm' suivre
SFX xQ uivre uivent/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivais/j'n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivait/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivions/n'q'l't' suivre
SFX xQ uivre uiviez/n'q'l'm' suivre
SFX xQ uivre uivaient/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivis/j'n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivit/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivîmes/n'q'l't' suivre
SFX xQ uivre uivîtes/n'q'l'm' suivre
SFX xQ uivre uivirent/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivrai/j'n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivras/n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivra/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivrons/n'q'l't' suivre
SFX xQ uivre uivrez/n'q'l'm' suivre
SFX xQ uivre uivront/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivrais/j'n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivrait/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivrions/n'q'l't' suivre
SFX xQ uivre uivriez/n'q'l'm' suivre
SFX xQ uivre uivraient/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uive/j'n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uives/n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivisse/j'n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivisses/n'q'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivît/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uivissions/n'q'l't' suivre
SFX xQ uivre uivissiez/n'q'l'm' suivre
SFX xQ uivre uivissent/n'q'l'm't's' suivre
SFX xQ uivre uis/n'l'm't' suivre
SFX xQ uivre uivons/n'l't' suivre
SFX xQ uivre uivez/n'l'm' suivre

SFX xR Y 16
SFX xR suivre suivre/n'q'd'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivant/n'q'd'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivi/q' suivre
SFX xR suivre suit/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivent/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivait/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivaient/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivit/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivirent/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivra/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivront/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivrait/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivraient/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suive/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivît/n'q'l'm't's' suivre
SFX xR suivre suivissent/n'q'l'm't's' suivre

SFX xS Y 39
SFX xS ivre ivre/n'q'd'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivant/n'q'd'l'm't's' vivre
SFX xS ivre is/j'n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre it/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivons/n'q'l't' vivre
SFX xS ivre ivez/n'q'l'm' vivre
SFX xS ivre ivent/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivais/j'n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre ivait/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivions/n'q'l't' vivre
SFX xS ivre iviez/n'q'l'm' vivre
SFX xS ivre ivaient/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre écus/j'n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre écut/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre écûmes/n'q'l't' vivre
SFX xS ivre écûtes/n'q'l'm' vivre
SFX xS ivre écurent/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivrai/j'n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre ivras/n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre ivra/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivrons/n'q'l't' vivre
SFX xS ivre ivrez/n'q'l'm' vivre
SFX xS ivre ivront/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivrais/j'n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre ivrait/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ivrions/n'q'l't' vivre
SFX xS ivre ivriez/n'q'l'm' vivre
SFX xS ivre ivraient/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ive/j'n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre ives/n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre écusse/j'n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre écusses/n'q'l'm't' vivre
SFX xS ivre écût/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre écussions/n'q'l't' vivre
SFX xS ivre écussiez/n'q'l'm' vivre
SFX xS ivre écussent/n'q'l'm't's' vivre
SFX xS ivre is/n'l'm't' vivre
SFX xS ivre ivons/n'l't' vivre
SFX xS ivre ivez/n'l'm' vivre

SFX y1 Y 43
SFX y1 crire crire/n'q'd'l'm't's' crire
SFX y1 crire crivant/n'q'd'l'm't's' crire
SFX y1 crire crit/L'D'Q' crire
SFX y1 crire crits/D'Q' crire
SFX y1 crire crite/L'D'Q' crire
SFX y1 crire crites/D'Q' crire
SFX y1 crire cris/j'n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crit/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crivons/n'q'l't' crire
SFX y1 crire crivez/n'q'l'm' crire
SFX y1 crire crivent/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crivais/j'n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crivait/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crivions/n'q'l't' crire
SFX y1 crire criviez/n'q'l'm' crire
SFX y1 crire crivaient/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crivis/j'n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crivit/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crivîmes/n'q'l't' crire
SFX y1 crire crivîtes/n'q'l'm' crire
SFX y1 crire crivirent/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crirai/j'n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire criras/n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crira/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crirons/n'q'l't' crire
SFX y1 crire crirez/n'q'l'm' crire
SFX y1 crire criront/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crirais/j'n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crirait/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire cririons/n'q'l't' crire
SFX y1 crire cririez/n'q'l'm' crire
SFX y1 crire criraient/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crive/j'n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crives/n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crivisse/j'n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crivisses/n'q'l'm't' crire
SFX y1 crire crivît/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire crivissions/n'q'l't' crire
SFX y1 crire crivissiez/n'q'l'm' crire
SFX y1 crire crivissent/n'q'l'm't's' crire
SFX y1 crire cris/n'l'm't' crire
SFX y1 crire crivons/n'l't' crire
SFX y1 crire crivez/n'l'm' crire

SFX yA Y 43
SFX yA ire ire/n'q'd'l'm't's' lire
SFX yA ire isant/n'q'd'l'm't's' lire
SFX yA ire u/L'D'Q' lire
SFX yA ire us/D'Q' lire
SFX yA ire ue/L'D'Q' lire
SFX yA ire ues/D'Q' lire
SFX yA ire is/j'n'q'l'm't' lire
SFX yA ire it/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire isons/n'q'l't' lire
SFX yA ire isez/n'q'l'm' lire
SFX yA ire isent/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire isais/j'n'q'l'm't' lire
SFX yA ire isait/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire isions/n'q'l't' lire
SFX yA ire isiez/n'q'l'm' lire
SFX yA ire isaient/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire us/j'n'q'l'm't' lire
SFX yA ire ut/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire ûmes/n'q'l't' lire
SFX yA ire ûtes/n'q'l'm' lire
SFX yA ire urent/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire irai/j'n'q'l'm't' lire
SFX yA ire iras/n'q'l'm't' lire
SFX yA ire ira/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire irons/n'q'l't' lire
SFX yA ire irez/n'q'l'm' lire
SFX yA ire iront/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire irais/j'n'q'l'm't' lire
SFX yA ire irait/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire irions/n'q'l't' lire
SFX yA ire iriez/n'q'l'm' lire
SFX yA ire iraient/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire ise/j'n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire ises/n'q'l'm't' lire
SFX yA ire usse/j'n'q'l'm't' lire
SFX yA ire usses/n'q'l'm't' lire
SFX yA ire ût/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire ussions/n'q'l't' lire
SFX yA ire ussiez/n'q'l'm' lire
SFX yA ire ussent/n'q'l'm't's' lire
SFX yA ire is/n'l'm't' lire
SFX yA ire isons/n'l't' lire
SFX yA ire isez/n'l'm' lire

SFX yB Y 43
SFX yB lire lire/n'q'd'l'm't's' lire
SFX yB lire lisant/n'q'd'l'm't's' lire
SFX yB lire lu/L'D'Q' lire
SFX yB lire lus/D'Q' lire
SFX yB lire lue/L'D'Q' lire
SFX yB lire lues/D'Q' lire
SFX yB lire lis/j'n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lit/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lisons/n'q'l't' lire
SFX yB lire lisez/n'q'l'm' lire
SFX yB lire lisent/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lisais/j'n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lisait/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lisions/n'q'l't' lire
SFX yB lire lisiez/n'q'l'm' lire
SFX yB lire lisaient/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lus/j'n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lut/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lûmes/n'q'l't' lire
SFX yB lire lûtes/n'q'l'm' lire
SFX yB lire lurent/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lirai/j'n'q'l'm't' lire
SFX yB lire liras/n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lira/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lirons/n'q'l't' lire
SFX yB lire lirez/n'q'l'm' lire
SFX yB lire liront/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lirais/j'n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lirait/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lirions/n'q'l't' lire
SFX yB lire liriez/n'q'l'm' lire
SFX yB lire liraient/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lise/j'n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lises/n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lusse/j'n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lusses/n'q'l'm't' lire
SFX yB lire lût/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lussions/n'q'l't' lire
SFX yB lire lussiez/n'q'l'm' lire
SFX yB lire lussent/n'q'l'm't's' lire
SFX yB lire lis/n'l'm't' lire
SFX yB lire lisons/n'l't' lire
SFX yB lire lisez/n'l'm' lire

SFX yC Y 41
SFX yC ire ire/n'q'd'l'm't's' dire
SFX yC ire isant/n'q'd'l'm't's' dire
SFX yC ire it/L'D'Q' dire
SFX yC ire its/D'Q' dire
SFX yC ire ite/L'D'Q' dire
SFX yC ire ites/D'Q' dire
SFX yC ire is/j'n'q'l'm't' dire
SFX yC ire it/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire isons/n'q'l't' dire
SFX yC ire ites/n'q'l'm' dire
SFX yC ire isent/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire isais/j'n'q'l'm't' dire
SFX yC ire isait/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire isions/n'q'l't' dire
SFX yC ire isiez/n'q'l'm' dire
SFX yC ire isaient/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire îmes/n'q'l't' dire
SFX yC ire îtes/n'q'l'm' dire
SFX yC ire irent/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire irai/j'n'q'l'm't' dire
SFX yC ire iras/n'q'l'm't' dire
SFX yC ire ira/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire irons/n'q'l't' dire
SFX yC ire irez/n'q'l'm' dire
SFX yC ire iront/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire irais/j'n'q'l'm't' dire
SFX yC ire irait/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire irions/n'q'l't' dire
SFX yC ire iriez/n'q'l'm' dire
SFX yC ire iraient/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire ise/j'n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire ises/n'q'l'm't' dire
SFX yC ire isse/j'n'q'l'm't' dire
SFX yC ire isses/n'q'l'm't' dire
SFX yC ire ît/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire issions/n'q'l't' dire
SFX yC ire issiez/n'q'l'm' dire
SFX yC ire issent/n'q'l'm't's' dire
SFX yC ire is/n'l'm't' dire
SFX yC ire isons/n'l't' dire
SFX yC ire ites/n'l'm' dire

SFX yD Y 41
SFX yD dire dire/n'q'd'l'm't's' dire
SFX yD dire disant/n'q'd'l'm't's' dire
SFX yD dire dit/L'D'Q' dire
SFX yD dire dits/D'Q' dire
SFX yD dire dite/L'D'Q' dire
SFX yD dire dites/D'Q' dire
SFX yD dire dis/j'n'q'l'm't' dire
SFX yD dire dit/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire disons/n'q'l't' dire
SFX yD dire disez/n'q'l'm' dire
SFX yD dire disent/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire disais/j'n'q'l'm't' dire
SFX yD dire disait/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire disions/n'q'l't' dire
SFX yD dire disiez/n'q'l'm' dire
SFX yD dire disaient/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dîmes/n'q'l't' dire
SFX yD dire dîtes/n'q'l'm' dire
SFX yD dire dirent/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dirai/j'n'q'l'm't' dire
SFX yD dire diras/n'q'l'm't' dire
SFX yD dire dira/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dirons/n'q'l't' dire
SFX yD dire direz/n'q'l'm' dire
SFX yD dire diront/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dirais/j'n'q'l'm't' dire
SFX yD dire dirait/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dirions/n'q'l't' dire
SFX yD dire diriez/n'q'l'm' dire
SFX yD dire diraient/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dise/j'n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dises/n'q'l'm't' dire
SFX yD dire disse/j'n'q'l'm't' dire
SFX yD dire disses/n'q'l'm't' dire
SFX yD dire dît/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dissions/n'q'l't' dire
SFX yD dire dissiez/n'q'l'm' dire
SFX yD dire dissent/n'q'l'm't's' dire
SFX yD dire dis/n'l'm't' dire
SFX yD dire disons/n'l't' dire
SFX yD dire disez/n'l'm' dire

SFX yE Y 38
SFX yE édire édire/n'q'd'l'm't's' édire
SFX yE édire édisant/n'q'd'l'm't's' édire
SFX yE édire édit/q' édire
SFX yE édire édis/j'n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édit/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édisons/n'q'l't' édire
SFX yE édire édisez/n'q'l'm' édire
SFX yE édire édisent/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édisais/j'n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édisait/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édisions/n'q'l't' édire
SFX yE édire édisiez/n'q'l'm' édire
SFX yE édire édisaient/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édîmes/n'q'l't' édire
SFX yE édire édîtes/n'q'l'm' édire
SFX yE édire édirent/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édirai/j'n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édiras/n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édira/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édirons/n'q'l't' édire
SFX yE édire édirez/n'q'l'm' édire
SFX yE édire édiront/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édirais/j'n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édirait/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édirions/n'q'l't' édire
SFX yE édire édiriez/n'q'l'm' édire
SFX yE édire édiraient/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édise/j'n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édises/n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édisse/j'n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édisses/n'q'l'm't' édire
SFX yE édire édît/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édissions/n'q'l't' édire
SFX yE édire édissiez/n'q'l'm' édire
SFX yE édire édissent/n'q'l'm't's' édire
SFX yE édire édis/n'l'm't' édire
SFX yE édire édisons/n'l't' édire
SFX yE édire édisez/n'l'm' édire

SFX yF Y 37
SFX yF audire audire/n'q'd'l'm't's' udire
SFX yF audire audissant/n'q'd'l'm't's' udire
SFX yF audire audit/L'D'Q' udire
SFX yF audire audits/D'Q' udire
SFX yF audire audite/L'D'Q' udire
SFX yF audire audites/D'Q' udire
SFX yF audire audis/j'n'q'l'm't' udire
SFX yF audire audit/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audissons/n'q'l't' udire
SFX yF audire audissez/n'q'l'm' udire
SFX yF audire audissent/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audissais/j'n'q'l'm't' udire
SFX yF audire audissait/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audissions/n'q'l't' udire
SFX yF audire audissiez/n'q'l'm' udire
SFX yF audire audissaient/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audîmes/n'q'l't' udire
SFX yF audire audîtes/n'q'l'm' udire
SFX yF audire audirent/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audirai/j'n'q'l'm't' udire
SFX yF audire audiras/n'q'l'm't' udire
SFX yF audire audira/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audirons/n'q'l't' udire
SFX yF audire audirez/n'q'l'm' udire
SFX yF audire audiront/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audirais/j'n'q'l'm't' udire
SFX yF audire audirait/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audirions/n'q'l't' udire
SFX yF audire audiriez/n'q'l'm' udire
SFX yF audire audiraient/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audisse/j'n'q'l'm't' udire
SFX yF audire audisses/n'q'l'm't' udire
SFX yF audire audisse/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audît/n'q'l'm't's' udire
SFX yF audire audis/n'l'm't' udire
SFX yF audire audissons/n'l't' udire
SFX yF audire audissez/n'l'm' udire

SFX yG Y 38
SFX yG dire dire/n'q'd'l'm't's' dire
SFX yG dire disant/n'q'd'l'm't's' dire
SFX yG dire dit/q' dire
SFX yG dire dis/j'n'q'l'm't' dire
SFX yG dire dit/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire disons/n'q'l't' dire
SFX yG dire disez/n'q'l'm' dire
SFX yG dire disent/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire disais/j'n'q'l'm't' dire
SFX yG dire disait/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire disions/n'q'l't' dire
SFX yG dire disiez/n'q'l'm' dire
SFX yG dire disaient/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dîmes/n'q'l't' dire
SFX yG dire dîtes/n'q'l'm' dire
SFX yG dire dirent/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dirai/j'n'q'l'm't' dire
SFX yG dire diras/n'q'l'm't' dire
SFX yG dire dira/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dirons/n'q'l't' dire
SFX yG dire direz/n'q'l'm' dire
SFX yG dire diront/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dirais/j'n'q'l'm't' dire
SFX yG dire dirait/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dirions/n'q'l't' dire
SFX yG dire diriez/n'q'l'm' dire
SFX yG dire diraient/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dise/j'n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dises/n'q'l'm't' dire
SFX yG dire disse/j'n'q'l'm't' dire
SFX yG dire disses/n'q'l'm't' dire
SFX yG dire dît/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dissions/n'q'l't' dire
SFX yG dire dissiez/n'q'l'm' dire
SFX yG dire dissent/n'q'l'm't's' dire
SFX yG dire dis/n'l'm't' dire
SFX yG dire disons/n'l't' dire
SFX yG dire disez/n'l'm' dire

SFX yJ Y 8
SFX yJ ruire ruire/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yJ ruire ruissant/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yJ ruire rui/q' uire
SFX yJ ruire ruit/n'q'l'm't's' uire
SFX yJ ruire ruissent/n'q'l'm't's' uire
SFX yJ ruire ruissait/n'q'l'm't's' uire
SFX yJ ruire ruissaient/n'q'l'm't's' uire
SFX yJ ruire ruisse/n'q'l'm't's' uire

SFX yK Y 5
SFX yK bduire bduire/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yK bduire bduit/L'D'Q' uire
SFX yK bduire bduits/D'Q' uire
SFX yK bduire bduite/L'D'Q' uire
SFX yK bduire bduites/D'Q' uire

SFX yL Y 43
SFX yL uire uire/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yL uire uisant/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yL uire uit/L'D'Q' uire
SFX yL uire uits/D'Q' uire
SFX yL uire uite/L'D'Q' uire
SFX yL uire uites/D'Q' uire
SFX yL uire uis/j'n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uit/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uisons/n'q'l't' uire
SFX yL uire uisez/n'q'l'm' uire
SFX yL uire uisent/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uisais/j'n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uisait/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uisions/n'q'l't' uire
SFX yL uire uisiez/n'q'l'm' uire
SFX yL uire uisaient/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uisis/j'n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uisit/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uisîmes/n'q'l't' uire
SFX yL uire uisîtes/n'q'l'm' uire
SFX yL uire uisirent/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uirai/j'n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uiras/n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uira/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uirons/n'q'l't' uire
SFX yL uire uirez/n'q'l'm' uire
SFX yL uire uiront/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uirais/j'n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uirait/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uirions/n'q'l't' uire
SFX yL uire uiriez/n'q'l'm' uire
SFX yL uire uiraient/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uise/j'n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uises/n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uisisse/j'n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uisisses/n'q'l'm't' uire
SFX yL uire uisît/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uisissions/n'q'l't' uire
SFX yL uire uisissiez/n'q'l'm' uire
SFX yL uire uisissent/n'q'l'm't's' uire
SFX yL uire uis/n'l'm't' uire
SFX yL uire uisons/n'l't' uire
SFX yL uire uisez/n'l'm' uire

SFX yM Y 43
SFX yM uire uire/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yM uire uisant/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yM uire uit/L'D'Q' uire
SFX yM uire uits/D'Q' uire
SFX yM uire uite/L'D'Q' uire
SFX yM uire uites/D'Q' uire
SFX yM uire uis/j'n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uit/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uisons/n'q'l't' uire
SFX yM uire uisez/n'q'l'm' uire
SFX yM uire uisent/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uisais/j'n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uisait/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uisions/n'q'l't' uire
SFX yM uire uisiez/n'q'l'm' uire
SFX yM uire uisaient/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uisis/j'n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uisit/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uisîmes/n'q'l't' uire
SFX yM uire uisîtes/n'q'l'm' uire
SFX yM uire uisirent/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uirai/j'n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uiras/n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uira/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uirons/n'q'l't' uire
SFX yM uire uirez/n'q'l'm' uire
SFX yM uire uiront/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uirais/j'n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uirait/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uirions/n'q'l't' uire
SFX yM uire uiriez/n'q'l'm' uire
SFX yM uire uiraient/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uise/j'n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uises/n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uisisse/j'n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uisisses/n'q'l'm't' uire
SFX yM uire uisît/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uisissions/n'q'l't' uire
SFX yM uire uisissiez/n'q'l'm' uire
SFX yM uire uisissent/n'q'l'm't's' uire
SFX yM uire uis/n'l'm't' uire
SFX yM uire uisons/n'l't' uire
SFX yM uire uisez/n'l'm' uire

SFX yN Y 33
SFX yN truire truire/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yN truire truisant/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yN truire truit/L'D'Q' uire
SFX yN truire truits/D'Q' uire
SFX yN truire truite/L'D'Q' uire
SFX yN truire truites/D'Q' uire
SFX yN truire truit/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisons/n'q'l't' uire
SFX yN truire truisez/n'q'l'm' uire
SFX yN truire truisent/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisait/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisions/n'q'l't' uire
SFX yN truire truisiez/n'q'l'm' uire
SFX yN truire truisaient/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisit/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisîmes/n'q'l't' uire
SFX yN truire truisîtes/n'q'l'm' uire
SFX yN truire truisirent/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truira/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truirons/n'q'l't' uire
SFX yN truire truirez/n'q'l'm' uire
SFX yN truire truiront/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truirait/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truirions/n'q'l't' uire
SFX yN truire truiriez/n'q'l'm' uire
SFX yN truire truiraient/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truise/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisît/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisissions/n'q'l't' uire
SFX yN truire truisissiez/n'q'l'm' uire
SFX yN truire truisissent/n'q'l'm't's' uire
SFX yN truire truisons-nous/n'l't' uire
SFX yN truire truisez-vous/n'l'm' uire

SFX yO Y 43
SFX yO détruire détruire/n'q'd'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruisant/n'q'd'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruit/L'D'Q' détruire
SFX yO détruire détruits/D'Q' détruire
SFX yO détruire détruite/L'D'Q' détruire
SFX yO détruire détruites/D'Q' détruire
SFX yO détruire détruis/j'n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruit/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruisons/n'q'l't' détruire
SFX yO détruire détruisez/n'q'l'm' détruire
SFX yO détruire détruisent/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruisais/j'n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruisait/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruisions/n'q'l't' détruire
SFX yO détruire détruisiez/n'q'l'm' détruire
SFX yO détruire détruisaient/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruisis/j'n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruisit/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruisîmes/n'q'l't' détruire
SFX yO détruire détruisîtes/n'q'l'm' détruire
SFX yO détruire détruisirent/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruirai/j'n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruiras/n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruira/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruirons/n'q'l't' détruire
SFX yO détruire détruirez/n'q'l'm' détruire
SFX yO détruire détruiront/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruirais/j'n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruirait/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruirions/n'q'l't' détruire
SFX yO détruire détruiriez/n'q'l'm' détruire
SFX yO détruire détruiraient/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruise/j'n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruises/n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruisisse/j'n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruisisses/n'q'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruisît/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruisissions/n'q'l't' détruire
SFX yO détruire détruisissiez/n'q'l'm' détruire
SFX yO détruire détruisissent/n'q'l'm't's' détruire
SFX yO détruire détruis/n'l'm't' détruire
SFX yO détruire détruisons/n'l't' détruire
SFX yO détruire détruisez/n'l'm' détruire

SFX yU Y 40
SFX yU uire uire/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yU uire uisant/n'q'd'l'm't's' uire
SFX yU uire ui/q' uire
SFX yU uire uis/j'n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uit/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uisons/n'q'l't' uire
SFX yU uire uisez/n'q'l'm' uire
SFX yU uire uisent/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uisais/j'n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uisait/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uisions/n'q'l't' uire
SFX yU uire uisiez/n'q'l'm' uire
SFX yU uire uisaient/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uisis/j'n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uisit/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uisîmes/n'q'l't' uire
SFX yU uire uisîtes/n'q'l'm' uire
SFX yU uire uisirent/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uirai/j'n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uiras/n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uira/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uirons/n'q'l't' uire
SFX yU uire uirez/n'q'l'm' uire
SFX yU uire uiront/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uirais/j'n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uirait/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uirions/n'q'l't' uire
SFX yU uire uiriez/n'q'l'm' uire
SFX yU uire uiraient/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uise/j'n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uises/n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uisisse/j'n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uisisses/n'q'l'm't' uire
SFX yU uire uisît/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uisissions/n'q'l't' uire
SFX yU uire uisissiez/n'q'l'm' uire
SFX yU uire uisissent/n'q'l'm't's' uire
SFX yU uire uis/n'l'm't' uire
SFX yU uire uisons/n'l't' uire
SFX yU uire uisez/n'l'm' uire

SFX yV Y 45
SFX yV ire ire/n'q'd'l'm't's' ire
SFX yV ire isant/n'q'd'l'm't's' ire
SFX yV ire it/L'D'Q' nfire
SFX yV ire its/D'Q' nfire
SFX yV ire ite/L'D'Q' nfire
SFX yV ire ites/D'Q' nfire
SFX yV ire is/L'D'Q' cire
SFX yV ire ise/L'D'Q' cire
SFX yV ire ises/D'Q' cire
SFX yV ire i/D'Q' ffire
SFX yV ire is/j'n'q'l'm't' ire
SFX yV ire it/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire isons/n'q'l't' ire
SFX yV ire isez/n'q'l'm' ire
SFX yV ire isent/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire isais/j'n'q'l'm't' ire
SFX yV ire isait/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire isions/n'q'l't' ire
SFX yV ire isiez/n'q'l'm' ire
SFX yV ire isaient/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire îmes/n'q'l't' ire
SFX yV ire îtes/n'q'l'm' ire
SFX yV ire irent/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire irai/j'n'q'l'm't' ire
SFX yV ire iras/n'q'l'm't' ire
SFX yV ire ira/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire irons/n'q'l't' ire
SFX yV ire irez/n'q'l'm' ire
SFX yV ire iront/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire irais/j'n'q'l'm't' ire
SFX yV ire irait/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire irions/n'q'l't' ire
SFX yV ire iriez/n'q'l'm' ire
SFX yV ire iraient/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire ise/j'n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire ises/n'q'l'm't' ire
SFX yV ire isse/j'n'q'l'm't' ire
SFX yV ire isses/n'q'l'm't' ire
SFX yV ire ît/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire issions/n'q'l't' ire
SFX yV ire issiez/n'q'l'm' ire
SFX yV ire issent/n'q'l'm't's' ire
SFX yV ire is/n'l'm't' ire
SFX yV ire isons/n'l't' ire
SFX yV ire isez/n'l'm' ire

SFX yW Y 38
SFX yW ire ire/n'q'd'l'm't's' rire
SFX yW ire iant/n'q'd'l'm't's' rire
SFX yW ire i/q' rire
SFX yW ire is/j'n'q'l'm't' rire
SFX yW ire it/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire ions/n'q'l't' rire
SFX yW ire iez/n'q'l'm' rire
SFX yW ire ient/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire iais/j'n'q'l'm't' rire
SFX yW ire iait/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire iions/n'q'l't' rire
SFX yW ire iiez/n'q'l'm' rire
SFX yW ire iaient/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire îmes/n'q'l't' rire
SFX yW ire îtes/n'q'l'm' rire
SFX yW ire irent/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire irai/j'n'q'l'm't' rire
SFX yW ire iras/n'q'l'm't' rire
SFX yW ire ira/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire irons/n'q'l't' rire
SFX yW ire irez/n'q'l'm' rire
SFX yW ire iront/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire irais/j'n'q'l'm't' rire
SFX yW ire irait/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire irions/n'q'l't' rire
SFX yW ire iriez/n'q'l'm' rire
SFX yW ire iraient/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire ie/j'n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire ies/n'q'l'm't' rire
SFX yW ire isse/j'n'q'l'm't' rire
SFX yW ire isses/n'q'l'm't' rire
SFX yW ire ît/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire issions/n'q'l't' rire
SFX yW ire issiez/n'q'l'm' rire
SFX yW ire issent/n'q'l'm't's' rire
SFX yW ire is/n'l'm't' rire
SFX yW ire ions/n'l't' rire
SFX yW ire iez/n'l'm' rire

SFX yX Y 30
SFX yX nuire nuire/n'q'd'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisant/n'q'd'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nui/q' nuire
SFX yX nuire nuit/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisons/n'q'l't' nuire
SFX yX nuire nuisez/n'q'l'm' nuire
SFX yX nuire nuisent/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisait/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisions/n'q'l't' nuire
SFX yX nuire nuisiez/n'q'l'm' nuire
SFX yX nuire nuisaient/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisit/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisîmes/n'q'l't' nuire
SFX yX nuire nuisîtes/n'q'l'm' nuire
SFX yX nuire nuisirent/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuira/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuirons/n'q'l't' nuire
SFX yX nuire nuirez/n'q'l'm' nuire
SFX yX nuire nuiront/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuirait/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuirions/n'q'l't' nuire
SFX yX nuire nuiriez/n'q'l'm' nuire
SFX yX nuire nuiraient/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuise/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisît/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisissions/n'q'l't' nuire
SFX yX nuire nuisissiez/n'q'l'm' nuire
SFX yX nuire nuisissent/n'q'l'm't's' nuire
SFX yX nuire nuisons-nous/n'l't' nuire
SFX yX nuire nuisez-vous/n'l'm' nuire

SFX yY Y 4
SFX yY ccire ccire/n'q'd'l'm't's' occire
SFX yY ccire ccis/L'D'Q' occire
SFX yY ccire ccise/L'D'Q' occire
SFX yY ccire ccises/D'Q' occire

SFX yZ Y 14
SFX yZ rire rire/n'q'd'l'm't's' rire
SFX yZ rire risant/n'q'd'l'm't's' rire
SFX yZ rire rit/L'D'Q' rire
SFX yZ rire rits/D'Q' rire
SFX yZ rire rite/L'D'Q' rire
SFX yZ rire rites/D'Q' rire
SFX yZ rire ris/j'n'q'l'm't' rire
SFX yZ rire rit/n'q'l'm't's' rire
SFX yZ rire rirai/j'n'q'l'm't' rire
SFX yZ rire riras/n'q'l'm't' rire
SFX yZ rire rira/n'q'l'm't's' rire
SFX yZ rire rirais/j'n'q'l'm't' rire
SFX yZ rire rirait/n'q'l'm't's' rire
SFX yZ rire ris/n'l'm't' rire

SFX q+ Y 32
SFX q+ enir enu/L'D'Q' enir
SFX q+ enir enus/D'Q' enir
SFX q+ enir enue/L'D'Q' enir
SFX q+ enir enues/D'Q' enir
SFX q+ tir ti/L'D'Q' tir
SFX q+ tir tis/D'Q' tir
SFX q+ tir tie/L'D'Q' tir
SFX q+ tir ties/D'Q' tir
SFX q+ courir couru/L'D'Q' courir
SFX q+ courir courus/D'Q' courir
SFX q+ courir courue/L'D'Q' courir
SFX q+ courir courues/D'Q' courir
SFX q+ ivre écu/L'D'Q' vivre
SFX q+ ivre écus/D'Q' vivre
SFX q+ ivre écue/L'D'Q' vivre
SFX q+ ivre écues/D'Q' vivre
SFX q+ aire u/L'D'Q' aire
SFX q+ aire us/D'Q' aire
SFX q+ aire ue/L'D'Q' aire
SFX q+ aire ues/D'Q' aire
SFX q+ dre du/L'D'Q' dre
SFX q+ dre dus/D'Q' dre
SFX q+ dre due/L'D'Q' dre
SFX q+ dre dues/D'Q' dre
SFX q+ valoir valu/L'D'Q' .valoir
SFX q+ valoir valus/D'Q' .valoir
SFX q+ valoir value/L'D'Q' .valoir
SFX q+ valoir values/D'Q' .valoir
SFX q+ aître u/L'D'Q' aître
SFX q+ aître us/D'Q' aître
SFX q+ aître ue/L'D'Q' aître
SFX q+ aître ues/D'Q' aître

SFX q. Y 8
SFX q. enir enu/d'q' enir
SFX q. tir ti/d'q' tir
SFX q. courir couru/d'q' courir
SFX q. ivre écu/d'q' vivre
SFX q. aire u/d'q' aire
SFX q. dre du/d'q' dre
SFX q. valoir valu/d'q' .valoir
SFX q. aître u/d'q' aître